Del og du skal få, søk og du skal finne

 Lærere lærer

Ivrige hjelpere fra NDLA er med og gir råd. Knut Inge Skifjeld og Johannes Leiknes Nag fra NDLA Interaktiv og Guttorm Hveem fra NDLA på nett gir opplæring i nye verktøy, og flere fagredaktører er der og hjelper til. Ved avreise har den lille gruppa med lærere laga 71 interaktive oppgaver.
– Jeg kan love at læringstrykket her er temmelig tungt. Nettverk er stimulerende og avgjørende for at lærere skal produsere og dele. Det oppmuntrer til deling og skaper et positivt forventningspress, sier Cecilie.  – Resultatet her viser hva som er mulig å få til når en samarbeider og setter av tid.

Sharing and collaboration are essential values in the NDLA programme.

Deling gir mangfold

Cecilie jobber med deling på 3. året og har til nå særlig konsentrert seg om det nasjonale FYR-prosjektet. Hun har med seg Julie Bjørnstad fra Tvedestrand og Åmli videregående skole i teamet. Cecilie selv har tilknytning til Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. NDLA tilbyr altså to delingsarenear. FYR står for fellesfag, yrkesfag og relevans og er initiert av Kunnskapsdepartementet som en del av den nasjonale Ny Giv-satsingen. Her finnes ressurser i fellesfagene engelsk, matematikk, norsk og naturfag. DELING er NDLAs opprinnelige delingsarena for alle fag. På dagens hackethon i Larvik lages det ressurser for DELING.

– Det er utrolig inspirerende å se alle de gode ressursene som lærerne lager. Men oftest står de i en perm eller ligger lukket i fagrommet i læringsplattformen, i beste fall deles de med kolleger på egen skole. Dersom vi deler disse i en åpen ressursbank, kan vi få tilbakemeldinger og gjøre ressursene enda bedre. Dessuten får vi tilgang på andre sine læringsressurser og kan gi elevene varierte ressurser som passer akkurat dem.
Cecilie forteller at hun først kom i kontakt med utstrakt delingskultur da hun jobbet på Skagerak International School.  – Jeg så alle ressursene som de engelske elevene og lærerne hadde tilgang til, og jeg ble litt misunnelig. Dette må vi få til i norsk skole også, tenkte jeg.

Lærere lærer og produserer.

 Tilpassa opplæring

Cecilie brenner for tilpassa opplæring og deling, to sider av samme sak. Hun er medforfatter av boken «..men hvordan gjør vi det» sammen Hilde Larsen Damsgaard og er opptatt av hvordan lærere kan utvikle seg. Dette er også tema for masteroppgaven i utviklingsledelse, som hun tar på Høyskolen i Buskerud og Vestfold.
– Produksjon og deling styrker både elever og læreres læring, sier Cecilie. – Og deling passer som hånd i hanske med NDLAs målsetting om «elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid».
– Her kommer fordelen med fritt tilgjengelig åpne læringsressurser inn. Læreren har anledning til å videreforedle ressurser som er publisert på ndla.no og på delingsarenaen, eller laste opp egne ressurser som andre kan videreutvikle. Dette kan vi ikke gjøre med lærestoff i rettighetsbeskytta lærebøker.

Cecilie Eftedal

FYR-prosjekt til 2016

I FYR-prosjektet har det vært en knutepunktskole i hvert fylke. En lærer i hvert av de fire FYR-fagene har fått ressurs til å lage opplegg for deling og til å lære opp andre på skolen og i fylket. FYR-prosjektet og nettverket der skal videreføres til 2016. Når det gjelder deling.ndla.no, må deling basere seg på dugnad; det er ingen ekstra ressurs til lærer.
– Men uansett må jo lærerne planlegge undervisningen sin. Kanskje er det en gevinst å hente for alle ved at gode ressurser samles ett sted, blir merka med kompetansemål og blir søkbare. Slik får vi en felles ressursbank.

Fra deling.ndla.no til ndla.no

Ofte dukker det opp svært gode ressurser på delingsarenaen, som det er behov for i faget på ndla.no. Da kan den etter avtale med lærer godtgjøres og publiseres på ndla.no. Dette gjør begge arenaene veldig dynamiske.
– Vi har så vidt begynt å fornye deling.ndla.no og bygge nettverk som kan bidra i dugnaden. Her vil det skje spennende saker i åra som kommer, sier Cecilie entusiastisk.

Mange gode læringsressurser på FYR og DELING.
Mange gode læringsressurser på FYR og DELING.

Delingssamling på Holmenkollen

Noen uker seinere er femti lærere samla på Holmenkollen invitert av Utdanningsdirektoratet og NDLA. Arrangørene har utlyst en konkurranse for lærere som samarbeider på tvers av fellesfag og programfag. Nå får de innføring i å lage enkle interaktive tester. Så skal de jobbe i grupper og dele ferdige læringsressurser eller utarbeide nye.

Otto Alvestad, lærer i kulde- og varmepumpeteknikk ved Godalen videregående skole, og Svein Anders Kvellestad, engelsklærer og prosjektleder for Fremmedspråksenteret, laget denne engelskoppgaven for Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk.  Oppgaven kan gjenbrukes gjennom året. I oppstarten vil den kunne fungere som en øvingsoppgave der elevene gjør seg kjent med fagbegrepene. Ettersom de lærer mer og mer om temaet i fagene, ville oppgaven kunne fungere som en “test-deg-selv”-oppgave. Med utgangspunkt i denne interaktive oppgaven laget Otto og Svein Anders dessuten en Kahoot om samme tema. En oppgave førte altså til en ny, bare med en annen form for interaktivitet.

Alt i alt ble det delt over femti ressurser på samlingen, og flere skal bare bearbeides litt før de publiseres.
Noen eksempler på gode ressurser er:
International Business
How to weld!
Produksjon og markedsføring i skjønn harmoni

Flere delingssamlinger

– Det er litt vanskelig å få fart på deling i Norge, sier Cecilie.– Deling og delingskultur må få status på den enkelte skole og hos skoleledere. Det må ses på som en del av lærernes kompetanseutvikling. Her kan utdanningsavdelingene i de ulike fylkene også være pådrivere. En viktig målsetning for skoleledere må være å jobbe med skolen som organisasjon slik at lærerne ser at for eksempel vurdering, tilpassa opplæring, klasseledelse og deling ikke kommer i tillegg til, men er en naturlig del av opplæringen.

NDLA  vil gjerne bidra til å fremme delingskultur ved å arrangere delingssamlinger for lærere i så mange fylker og på så mange skoler som mulig. – Det er bare å ta kontakt, smiler Cecilie.
Det kommer vel med å ha en fortid som– energisk og eksplosiv håndballspiller i denne jobben som delingsagent!