Utlysning: Medarbeider til naturfagredaksjonen

NDLA v /Bygge og bedre fag søker medarbeider til naturfagredaksjonen i 40 prosent stilling for perioden 01.02. −31.7.2020.

Den som tilsettes vil få ansvar for revisjon og nyutvikling av innhold i naturfag Vg1 for SF og YF i samarbeid med øvrige redaksjonelle medarbeidere. Det er spesielt ønskelig med kompetanse i yrkesretting av naturfag.

Bygge og bedre fag består av et fagredaksjonelt team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.  Skoleåret 2019−2020 gjennomføres et omfattende revisjonsarbeid for å tilpasse faglig innhold i samtlige Vg1-fag til nytt læreplanverk LK2020. 

Produksjon av læremidler i NDLA tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

  • Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket.
  • Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

Nytt læreplanverk legger også vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet, utforskning, og samarbeid i fag og på tvers av fag, og gjennom refleksjon over egen læring. 

Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html 

Personer som er tilsatt i videregående skoler eller fylkeskommuner kan søke. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket og de endringene dette vil medføre.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg mm.)

Den som tilsettes må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og på å samarbeide tett med andre redaksjonelle medarbeidere i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Det kan også være aktuelt å delta på et par samlinger i løpet av våren. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: fredag 17. januar 2020

Spørsmål om stillingen kan rettes til læremiddelansvarlig Kristin Bøhle kristinb@ndla.no eller til leder for bygge og bedre fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@hfk.no, med kopi til ragnator@ndla.no.