NDLA søker fagansvarlig for faget brønnteknikk Vg2

Vi søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet. Det legges vekt på undervisningserfaring i faget på videregående skole-nivå.

Den som tilsettes, vil få ansvar for revisjon og kvalitetssikring av faget brønnteknikk Vg2 i samarbeid med læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag. Stillingsbrøk er 100 prosent.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

I perioden 1.8.2020−31.7.2021 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. Skoleåret 2020/2021 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg2-fag revideres i tråd med nytt læreplanverk (Fagfornyelsen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/) Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2021. For noen fagområder vil det være aktuelt å fortsette arbeidet med revisjon av Vg3-fag skoleåret 2021/2022.

Hvem kan søke?

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen og de endringene dette vil medføre. Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet og samarbeid. 

Vår pedagogiske plattform

Produksjon av læremidler for NDLA tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform:

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg m.m.). Legg også ved eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg.

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Samarbeid

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 26. februar  2020

Spørsmål kan rettes til leder for Bedre og bygge fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no med kopi til ragnator@ndla.no.