Ndla søker bildekonsulent

Inntil ett årsverk. Bildekonsulent skal arbeide tett med fotograf, læremiddelansvarlige, fagansvarlige og annet personell for å finne, rettighetsklarere og tilrettelegge faglige illustrasjoner til fagtekster og oppgaver.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • ha ansvar for effektiv logistikk i uttak av bilder
 • ha ansvar for den totale bildeprofilen til NDLA
 • finne bilder og veilede teamene i riktig bildebruk, blant annet ved å utarbeide en bildeprofil for fagredaksjonene
 • opprette bilder i produksjonssystem med relevant metadata
 • lage kollasjer og slideshow, bildegallerier og interaktive oppgaver i H5P med mer 
 • bistå i å vurdere, kvalitetssikre og eventuelt innhente bilder fra andre kilder enn leverandører som NDLA har innkjøpsavtaler med, for eksempel fra ulike digitale delingstjenester på internett eller produksjoner som er gjort av elever og lærere som vil dele dette med allmennheten
 • bistå redaksjonene i arbeidet med rettighetsklarering av innhold levert av NDLAs samarbeidspartnere og følge opp slike avtaler angående rettighetsmerking, universell utforming og modellklarering
 • levere faglige innspill og spille inn nødvendige endringer til produksjonsveiledning for bilder, eksempelvis http://brukskvalitetsplattform.ndla.no/bruk-av-bilder.html i henhold til gjeldende lovverk – i 2020 vil dette innebære et arbeid med oppfølging av nytt lovverk for universell utforming

Søker bør

 • ha en helhetlig forståelse for visuelle uttrykk av sammensatte tekster som skal gi elevene innsikt i og forståelse for et faglig emne
 • kunne arbeide i ulike relevante digitale produksjonsverktøy
 • beherske et arbeidstempo som tilsvarer den prosjektrettede arbeidsformen i NDLAs redaksjoner – i dette ligger også et behov for gjennomføringskraft og effektive samarbeidsprosesser
 • ha kompetanse og gjennomføringskraft til å ta ansvaret for og gjennomføre prosesser med rettighetsklarering og lignende

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.