Lærer? NDLA trenger deg

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 per år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 92 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. desember 2021.

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfristen er tirsdag 15. juni.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Læreravtale 1: biologi 1

Emner

 • Anatomi og fysiologi
 • Livsprosesser
 • Kroppens forsvar mot smitte
 • Organismers funksjon og tilpasning

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar
 • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke desse mekanismane 
 • gjere greie for korleis virale og mikrobielle sjukdommar oppstår, spreier seg og blir nedkjempa
 • drøfte korleis vaksinar førebyggjer og vernar mot sjukdom på individ- og populasjonsnivå
 • gjere greie for bruk av antibiotika og drøfte moglege konsekvensar
 • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeiding av undervisningsopplegg med elevaktiviteter
 • Aktuelle oppgavetyper: praktiske oppgaver, utforskningsoppgaver, modelleringer, forsøk, drøftingsoppgaver og ideer til interaktive oppgaver som kan skape refleksjon
 • Innholdet i leveransen avgjøres i samråd med redaksjonen.

Krav til søker 

 • Søker må ha relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Søker må ha undervisningserfaring fra biologifaget i videregående skole. 
 • Søker må ha god skriftlig formuleringsevne og må kunne bruke relevante eksempler på en måte som engasjerer målgruppa. 

Omfang: inntil kr 30 000 

Interesserte kan ta kontakt med Kristin Bøhle for mer informasjon: kristinb@ndla.no 

Læreravtale 2: Vg 2 helsearbeiderfag

Emne

 • Sykdom og helsesvikt

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegnene og symptomene på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon av eksisterende fagstoff om sykdomslære: forebygging, behandling og pleie for de vanligste sykdommene for barn, unge og eldre
 • Produksjon av fagartikler og oppgaver 

Krav til søker

 • Lærer innen Vg2/Vg3 helsearbeiderfag eller ambulansefag med høyere helsefaglig utdanning og oppdaterte kunnskaper innen sykdomslære samt forebygging, behandling og pleie for de mest vanlige sykdommene. 
 • Erfaring med behandling og pleie av pasienter med ulike sykdommer
 • God skriftlig fremstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 3: Vg2 helsearbeiderfag

Emne

 • prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon og oppdatering av eksisterende prosedyrer på ndla.no
 • Bistand ved produksjon av instruksjonsfilmer om prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Krav til søker

 • Lærer med høyere helsefaglig utdanning og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende sykepleieprosedyrer 
 • Erfaring fra undervisning i praktiske prosedyrer for elever på Vg2/Vg3 helsearbeiderfag, og/eller erfaring fra undervisning i høyere helsefaglig utdanning
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 4: Vg2 helsearbeiderfag

Emne

 • Legemiddelhåndtering

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for de mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og de vanligste virkningene og bivirkningene
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler, og helsearbeiderens ansvar og rolle

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og oppgaver om legemidler og legemiddelhåndtering

Krav til søker 

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med høyere helsefaglig utdanning og arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenestene 
 • God kjennskap til helsefagarbeiderens rolle og ansvar innen legemiddelhåndtering
 • Oppdaterte kunnskaper om gjeldende regelverk og praktisk erfaring fra legemiddelhåndtering på institusjoner og i hjemmebaserte tjenester
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 15 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan: vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 5: medieuttrykk 3

Emne

 • Stil- og uttrykkshistorie Vg2 og Vg3

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske ulike stilarter og uttrykksformer, og bruke disse i egne produksjoner (Vg2)
 • analysere hvordan inspirasjon fra tidligere og moderne stilarter og uttrykk former nåtidens medieuttrykk (Vg3) 

Arbeidsoppgaver (retningsgivende)

 • Lage ulike caser der elevene skal analysere hvordan inspirasjon fra eldre og moderne stilarter og uttrykk former disse medieuttrykkene. Redaksjonen har en film under produksjon som vil danne en god basis for case-oppgavene.
 • En eller to fagartikler/veiledninger med tips til kilder elevene kan bruke når de skal utforske visuelle uttrykksformer og bruke dem i egne produksjoner. Hvor finnes for eksempel gode kilder for å hente inspirasjon, for å se trender, for å holde seg oppdatert? Hvordan får en kontakt med fagmiljøer? 

Krav til søker 

 • Formell kompetanse i kunst-, stil- og/eller uttrykkshistorie
 • Undervisningerfaring
 • Erfaring fra praktisk arbeid med medieproduksjoner

Omfang: inntil kr 10 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge,
e-post: albertineaaberge@ndla.no, for mer informasjon.

Læreravtale 6: medieuttrykk 3

Emne

 • Digital design og visuell kommunikasjon Vg2 og Vg3

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • produsere ulike medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre (Vg2)
 • produsere ulike målgrupperettede medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre (Vg3)

Arbeidsoppgaver (retningsgivende)

 • Lage en oppgave der elevene skal utforske, produsere og publisere medieprodukter for digitale flater, tilpasset tenkt målgruppe og oppdragsgiver
 • Produsere en fagartikkel om digitale uttrykk og om kjennetegn på design rettet mot digitale flater
 • Produsere en fagartikkel om design thinking som metode for å sikre brukskvalitet
 • Lage en oppgave der elevene skal gjennomføre en design thinking-prosess, f.eks i forbindelse med ett av de tverrfaglige temaene i læreplanen
 • Produsere en fagartikkel om interaktiv design (brukeropplevelse, kommunikasjon, visuell opplevelse)
 • Lage en praktisk oppgave der elevene skal knytte kunst, design og teknologi sammen for å skape et nytt uttrykk med interaktiv design

Krav til søker 

 • Kompetanse i design for og visuell kommunikasjon på digitale flater
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring fra praktisk arbeid med medieproduksjoner

Omfang: inntil kr 20 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge,
e-post: albertineaaberge@ndla.no, for mer informasjon.

Læreravtale 7: Vg1 byggfag (YFF)

Emne

 • Isolering (bygg- og anleggsteknikk Vg1 / YFF)

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner

Arbeidsoppgaver

 • Du skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen isolering.
 • Du skal bidra til å lage instruksjonsvideoer til ulike typer produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. 

Krav til søker 

 • Fagutdannet tømrer og/eller undervisningserfaring i isoleringsfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post: haldorhove@ndla.no, tel. 99 09 09 46.

Læreravtale 8: Vg2 transport og logistikk

Emne

 • Kran- og løfteoperasjoner , 
 • Vegtransport av farlig gods (ADR)

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • dokumentere grunnopplæring i henhold til forskrift om landtransport av farlig gods (ADR), KM4560
 • anhuke og gi signal ved lossing og lasting etter gjeldende opplæringsplan og regelverk, KM 4562

Arbeidsoppgaver

 • Du skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen programfaget bransjeteknikk, og da primært innen emnene kran- og løfteoperasjoner og vegtransport med farlig gods (ADR).
 • Vi har laget video og andre e-læringsressurser for emnet kran- og løfteoperasjoner, men ønsker å få produsert tilhørende arbeidsoppdrag og aktiviteter.
 • I tillegg trenger vi å få revidert tidligere publisert innhold i ADR. Undervisningsmateriellet som skal produseres, vil være tilleggsstoff og støtteressurser for elevene når de tar sertifiseringskurs innenfor emnene. 

Krav til søker  

 • Undervisningserfaring innen kran- og løfteoperasjoner og/eller vegtransport av farlig gods (ADR) 
 • Søker trenger ikke nødvendigvis være instruktør i emnene.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post: haldorhove@ndla.no, tel. 99 09 09 46.