Arbeidsprosesser

NDLA er en prosessorientert organisasjon, og alle medarbeiderne deltar i en av de tre prosessene kjerneprosesser, styringsprosesser eller administrasjonsprosesser.

Kjerneprosessene til NDLA er organisert i fem delprosesser: Bygge (teknisk/faglig), Bruke (bruk og brukerkontakt), Bedre (revisjon/oppdatering), Utforske og Rådgiving og støtte (ROS)

Styringsprosesser

NDLA har en desentralisert struktur, men mange i ledelsen er tilknyttet Vestland fylkeskommune som er juridisk ansvarlig enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet.

Overordnet ansvarlig og daglig leder er Sigurd Trageton. Pedagogisk leder er Margreta Tveisme. Administrasjonsleder er Anne Høgestøl. Alle tre er i Vestland fylkeskommune.

Administrasjon

NDLA er en distribuert organisasjon med mer enn 80 medarbeidere bosatt over hele landet. Noen har hel stilling i NDLA, andre er engasjert i prosentstillinger. De fleste er engasjert for et år om gangen. Organisasjonen har vokst i omfang og kompleksitet de siste årene. Administrasjonen håndterer personalforvaltning, innkjøp, økonomiforvaltning og andre til en hver tid aktuelle oppgaver innen det administrative området. Administrasjonen har også sekretariatsfunksjonen for styret og representantskapet. Administrasjonsleder er Anne Høgestøl.

Kjerneprosesser

De fleste medarbeiderne i NDLA deltar i kjerneprosessene, dvs. i produksjon eller vedlikehold av læremidler og tjenester til bruk i opplæringen i videregående opplæring. Kontakt med brukerne av læremidlene regnes også som kjerneprosess fordi det bidrar til utvikling og god bruk av tjenestene.

Prosessfaser og prosesseiere i NDLA:

prosesser

Bygge

Byggeprosessen er to-delt mellom fag og teknologi. Den produserer nye fag, og utvikler nye læremidler eller en ny funksjonalitet som er viktig for læring. Prosesseier i Bygge fag er Ole Fossgård, Rogaland fylkeskommune. Christian Stange i Vestland fylkeskommune er prosesseier i Bygge teknologi.

Bruke

NDLA styrker samhandlingen med brukerne våre, hjelper dem med å bruke oss riktig, og involverer dem i det å skape læremidler som fungerer godt i en praktisk læringssituasjon. Prosesseier i Bruke er Cecilie Eftedal, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Bedre

Sørger for at NDLA er oppdatert, aktuell og kontinuerlig gjennomfører de forbedringene som gir størst verdi og reell nytte for våre brukere i læringssituasjon.

RoS (Rådgivning og støtte)

ROS består av ekspertkompetanse som bistår de andre delprosessene, men har også et selvstendig forvaltningsansvar. Prosesseier i RoS er Bjørn Magne Espeseth i Rogaland fylkeskommune.

Utforske

Jobber bredt med innovasjon og entreprenørskap i produksjonslinjen. Prosesseier er Knut Inge Skifjeld, Vestfold og Telemark fylkeskommune.