NDLA søker videoprodusent

Inntil ett årsverk. Videoprodusent skal arbeide tett med de fire andre i teamet som arbeider med video: videoprodusent, fotograf, animatør og YouTube-ansvarlig. Det blir også tett samarbeid med læremiddelansvarlige, fagansvarlige og annet personell for å arbeide med nyproduksjon av video.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre videoproduksjoner i tråd med bestillinger fra ulike fagredaksjoner. Den enkelte videoproduksjon er relativt begrenset i omfang. Arbeidet vil inkludere rådgivning til fagredaksjonelle team i planleggings-, utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av videoproduksjonen før publisering. Videoene skal brukes av elever og lærere i ulike læringssituasjoner. Videoproduksjoner må tilfredsstille kvalitetsveiledninger, designmanual og produksjonsretningslinjer. Samtidig finnes det egne medarbeidere som vil bistå med å få utført teksting, lisens- og opphavsmerking, språklig kvalitetssikring og arbeid med universell utforming.
 • på samlinger i ROS-teamet bidra til kompetanseheving innenfor eget fagfelt overfor øvrige spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (ROS)
 • på forespørsel å bidra som rådgiver innenfor eget fagfelt når gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av innhold med levende bilder skal oppdateres eller når store bestillinger av videoproduksjoner skal kvalitetssikres

Søkere bør

 • ha utdanning som TV-journalist/videoprodusent
 • ha praktisk erfaring og fagkompetanse om videoproduksjoner brukt av elever og lærere
 • beherske grunnleggende intervjuteknikk, fotografering, lydopptak, klipping, teksting og annet etterarbeid i forbindelse med videoproduksjon og kunne dokumenterer dette ved å vise til tidligere produksjoner
 • ha kompetanse knyttet til utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier samt kompetanse om universell utforming 
 • ha gode personlige samarbeidsegenskaper

Det vektlegges at søker har tilgang til videoutstyr og produksjonsfasiliteter ved egen skole som tilfredsstiller krav til videoproduksjon med HD-kvalitet.

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.

NDLA søker innholdsdesignere

Inntil 5,5 årsverk. Innholdsdesignere skal arbeide tett med fagredaktører og spesialister for å utforme, produsere, forvalte og kvalitetssikre læremidler og læringsressurser uavhengig av fag. Arbeidet vil være varierende. En del av stillingen vil være selvstendig rutinearbeid innenfor et avgrenset arbeidsområde.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • sammenstille lærestoff i ulike former i samarbeid med fagredaksjonelt team
 • fikse feil eller uryddig design i artikler på tvers av fag
 • utbedre bruksutfordringer i samarbeid med brukerkontakt
 • tilpasse innhold i henhold til krav om universell utforming
 • kontrollere at innhold er i henhold til gjeldende lovverk, avtaler og interne retningslinjer før det publiseres
 • moderere delingsarena og bistå ved mottak av innhold og leveranser

Søkere bør

 • ha kunnskap om læringsprosesser
 • ha erfaring med grafisk programvare
 • ha kompetanse innen brukeropplevelse og grafisk design
 • ha kjennskap til universell utforming
 • ha teknisk sans, gjerne erfaring fra enkel HTML, som koding av tabeller
 • beherske et arbeidstempo som tilsvarer den prosjektrettede arbeidsformen i NDLAs redaksjoner, noe som vil innebære evne til gjennomføringskraft og effektive samarbeidsprosesser

Søker bes oppgi område for spisskompetanse og ønsket stillingsprosent.

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.

Utlysning: Læremiddelansvarlig for programfaget kommunikasjon og kultur

NDLA søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet kommunikasjon og kultur. Det legges vekt på undervisningserfaring i faget på videregående skole-nivå. Stillingsbrøken er 100 prosent.

Læremiddelansvarlig har ansvar for tilrettelegging av faget i tråd med ny læreplan. Arbeidet omfatter både nyproduksjon av innhold, revisjon av eksisterende innhold, innkjøp av innhold fra eksterne leverandører og tilrettelegging av innhold med tanke på universell utforming.

Den som tilsettes vil i tillegg ha ansvar for en medarbeider i 60 prosent stilling.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

I perioden 1.8.2020−31.7.2021 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. Skoleåret 2020/2021 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg2-fag revideres i tråd med nytt læreplanverk (Fagfornyelsen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/) Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2021. For noen fagområder vil det være aktuelt å fortsette arbeidet med revisjon av Vg3-fag skoleåret 2021/2022.

Hvem kan søke?

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen og de endringene dette vil medføre. Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet og samarbeid. 

Vår pedagogiske plattform

Produksjon av læremidler for NDLA tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform:

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg m.m.). Legg også ved eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg.

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Samarbeid

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 26. februar  2020. Utvidet frist til 06.03.20.

Spørsmål kan rettes til leder for Bedre og bygge fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no med kopi til ragnator@ndla.no.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget, ledig stilling inntil 120 prosent

NDLA søker en eller to personer med formell spisskompetanse på fagområdet. Det legges også vekt på undervisningserfaring og jobberfaring fra aktuelle arbeidssteder for barne- og ungdomsarbeidere. 

Søkere bes oppgi område for spisskompetanse og ønsket stillingsprosent.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

I perioden 1.8.2020−31.7.2021 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. Skoleåret 2020/2021 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg2-fag revideres i tråd med nytt læreplanverk (Fagfornyelsen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/) Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2021. For noen fagområder vil det være aktuelt å fortsette arbeidet med revisjon av Vg3-fag skoleåret 2021/2022.

Hvem kan søke?

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen og de endringene dette vil medføre. Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet og samarbeid. 

Vår pedagogiske plattform

Produksjon av læremidler for NDLA tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform:

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg m.m.). Legg også ved eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg.

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Samarbeid

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 26. februar  2020

Spørsmål kan rettes til leder for Bedre og bygge fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no med kopi til ragnator@ndla.no.

NDLA søker redaksjonell medarbeider i programfag engelsk Vg2

NDLA søker en person med formell spisskompetanse på fagområdet engelsk, fortrinnsvis på masternivå. Det legges også vekt på undervisningserfaring i engelsk programfag og at man kan vise til god praksis med digitale verktøy. Stillingsbrøk er 100 prosent.

Engelsk programfag Vg2 har foreløpig arbeidstittel “Engelsk i verden”. Den som tilsettes, må ha kunnskap om engelsk språk og litteratur og om språklig og kulturelt mangfold i engelskspråklige land.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

I perioden 1.8.2020−31.7.2021 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. Skoleåret 2020/2021 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg2-fag revideres i tråd med nytt læreplanverk (Fagfornyelsen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/) Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2021. For noen fagområder vil det være aktuelt å fortsette arbeidet med revisjon av Vg3-fag skoleåret 2021/2022.

Hvem kan søke?

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen og de endringene dette vil medføre. Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet og samarbeid. 

Vår pedagogiske plattform

Produksjon av læremidler for NDLA tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket. Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform:

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg m.m.). Legg også ved eksempler på elevaktiviserende undervisningsopplegg.

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Samarbeid

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 26. februar  2020

Spørsmål kan rettes til leder for Bedre og bygge fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no med kopi til ragnator@ndla.no.