Brukerundersøkelse naturfag våren 2009

Brukerundersøkelse i naturfag våren 2009

I løpet av perioden januar til mars 2009, ble en firedelt brukerundersøkelse gjennomført av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

Undersøkelsene ble gjennomført på den gamle siten http://arkiv.ndla.no/naturfag , før den nye plattformen http://ndla.no/nb/fag/7 ble tatt i bruk.

Brukbarhetstesten ble gjennomført i tre klasser i Nord- og Sør-Trøndelag. De fikk oppgaver i et hovedområde som ingen av dem hadde jobbet med tidligere, nemlig bioteknologi.

Rapportene fra disse undersøkelsene har gitt nyttig støtte under arbeidet med å utvikle den nye plattformen. Det var også godt å få bekreftet at vi var i ferd med å ta noen skritt i riktig retning, da flere av forslagene til forbedring, pekte mot elementer som vi allerede var i gang med å bygge inn i den nye plattformen.

Undersøkelsen var firedelt:

Kvantitativ undersøkelse: Elevundersøkelse i klasser fra flere kanter av landet.
Lærerundersøkelse. Digital intervjuundersøkelse med flere åpne spørsmål.
Brukbarhetstesting ved observasjon og intervju i tre klasser
Ekspertevaluering

Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og rapportskriving var en gruppe fagfolk fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag Forskning og Utvikling.
Robin Munkvold (HiNT)

Koordinator og faglig ansvarlig for arbeidet
Gunnar Nossum (TFoU)

Ansvarlig for utarbeidelse av spørreskjema.
Hugo Nordseth & Karl Emil Egge – ansvar for analyser av sp.skjema
Karl Emil Egge Ansvarlig for brukbarhetstestene, herunder beskrivelse av opplegg for testing og rapportering etter begge testene.

I tillegg vil det være aktuelt å dra inn andre fagansatte fra HiNT ved behov. De mest aktuelle for dette er per dags dato Ola Steen.

Brukbarhetstest

Lærerevaluering

Elevevaluering

Ekspertevaluering