Invitasjon til pilotskolesamarbeid med NDLA inn i fagfornyelsen

 • Ønsker du at skolen din skal være med og påvirke fremtidens læremidler? 
 • Ønsker du at elever og lærere på din skole skal bli flinkere til å bruke digitale læremidler? 
 • Vil du at skolen din skal være med på et spennende prosjekt? 

NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2020/21 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner. Både tverrfaglighet og dybdelæring er / vil bli sentrale elementer i alle fag, og NDLA ønsker å utvikle ressurser som ivaretar disse aspektene.

I denne filmen viser vi hvordan vi jobber med brukertesting av design og innhold av læringsressurser på pilotskolene våre.

Formål

De tre siste årene har vi, gjennom pilotskoleprosjektet, hatt stor suksess med å involvere elever og lærere i testing, utprøving og forbedring av NDLA. 

Samarbeidet skal resultere i nye læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode ideer og innspill til forbedringer, bidrar elever og lærere til et NDLA som er tilpasset elevers behov. 

Dette gjøres ved:

 • å involvere elever og lærere i planlegging, testing, utprøving og forbedring av brukervennlighet, fag og innhold på ndla.no
 • å innhente informasjon om hvordan lærere og elever bruker digitale ressurser fra NDLA og andre kilder i undervisningen

Aktuelle pilotskoler

Vi ønsker et samarbeid med videregående skoler med faglig bredde innenfor studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningstilbud. Skoleåret 2020/21 er det elever og lærere i vg2 vi har størst behov for å samarbeide med, men elever og lærere  vg1 og vg3 kan også være aktuelle. En ideell pilotskole er en skole hvor innovasjon, digitalisering og pedagogisk bruk av IKT står i sentrum. 

Organisering og omfang

Innhold og omfang på oppdragene kan variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idemyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2020/21 ser vi for oss følgende oppdragstyper: 

 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser
 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra 5 elever til en hel klasse Klassens lærere involveres i varierende grad, alt etter oppdragets type
 • små brukertester av skisser til ressurser. Til en slik test trengs 5–7 elever, og den varer omtrent 10 minutter. En slik test krever minimal planlegging og involvering fra skolens side 
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse oppdragene pågår over en definert periode
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA

Godtgjørelse og kontrakt

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Større brukertester og pilotoppdrag honoreres med inntil kroner 4 000. Mindre brukertester og små oppdrag godtgjøres med et mindre honorar, avhengig av omfang. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse. 

Stor suksess

Pilotskoleprosjektet i NDLA har vist seg å være en suksess. Ved stor interesse vil vi prioritere skoler som har mulighet til å delta i flere fag.

Sagt av elever og lærere om pilotskoleprosjektet:

 • jeg har lært meg nye måter å jobbe på
 • å benytte forskjellige læringsstrategier har gjort læringsprosessen mer spennende
 • vi har fått muligheten til å komme med vår mening om noe viktig
 • eg har blitt flinkare på å bruka NDLA etter at me har vore pilotklasse
 • elevene som deltok i brukertesting opplevde at de hadde reell innflytelse
 • Jeg har fått rikelig anledning til å reflektere rundt egen didaktikk

Søknad
Send en kortfattet søknad på e-post til Julie Bjørnstad med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.

Søknadsfrist tirsdag 2. juni.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Utlysning: Medarbeider til naturfagredaksjonen

NDLA v /Bygge og bedre fag søker medarbeider til naturfagredaksjonen i 40 prosent stilling for perioden 01.02. −31.7.2020.

Den som tilsettes vil få ansvar for revisjon og nyutvikling av innhold i naturfag Vg1 for SF og YF i samarbeid med øvrige redaksjonelle medarbeidere. Det er spesielt ønskelig med kompetanse i yrkesretting av naturfag.

Bygge og bedre fag består av et fagredaksjonelt team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.  Skoleåret 2019−2020 gjennomføres et omfattende revisjonsarbeid for å tilpasse faglig innhold i samtlige Vg1-fag til nytt læreplanverk LK2020. 

Produksjon av læremidler i NDLA tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

 • Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket.
 • Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

Nytt læreplanverk legger også vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet, utforskning, og samarbeid i fag og på tvers av fag, og gjennom refleksjon over egen læring. 

Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html 

Personer som er tilsatt i videregående skoler eller fylkeskommuner kan søke. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til det nye læreplanverket og de endringene dette vil medføre.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg mm.)

Den som tilsettes må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og på å samarbeide tett med andre redaksjonelle medarbeidere i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Det kan også være aktuelt å delta på et par samlinger i løpet av våren. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: fredag 17. januar 2020

Spørsmål om stillingen kan rettes til læremiddelansvarlig Kristin Bøhle kristinb@ndla.no eller til leder for bygge og bedre fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@hfk.no, med kopi til ragnator@ndla.no.

Utlysning av læreravtaler våren 2020

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 100 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. 

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens: CC-BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i kontraktene, leveres fortløpende etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 15. mai 2020. 

Slik søker du 

Søkere må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Søkere må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfrist: mandag 16. desember 2019

Søknad sendes til NDLA v/ Anne Høgestøl annehoegestoel@ndla.no 

To læreravtaler – naturfag 

Læreravtale 1: kropp og helse

Læreravtalen innebærer utvikling av innhold i emnet kropp og helse for alle studieretninger på Vg1, samt 3. påbygningsår i henhold til ny læreplan for faget. Innholdet skal dekke følgende kompetansemål:

 1. gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 2. drøfte aktuelle helse- og livsstils-spørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

Arbeidsoppgaver

 • Vi ønsker fagtekster og oppgaver til kompetansemålene over.
 • Kompetansemål 1: Vi har lærestoff om næringsstoffene, men vi ønsker fagtekster (ca. 2 sider à ca. 800 ord) og oppgaver til andre del av kompetansemålet. 
 • Kompetansemål 2: Vi ønsker fagtekster (3–4 sider à ca. 800 ord) og oppgaver.
 • Vi ønsker forslag til illustrasjoner og ev. filmer og simuleringer som er tilgjengelig på nett under CC-lisens.
 • Vi ønsker at det skal brukes konkrete eksempler/case som er relevante for målgruppen.
 • Oppgavene må skape refleksjon. Noen oppgaver kan med fordel være utforskende. Andre oppgaver kan være interaktive (tekst-skisser til interaktive oppgaver som dra-slipp, flervalg, fyll inn m.m.)

Krav til søker

 • God fagkunnskap og god skriftlig formidlingsevne
 • Erfaring med målgruppen som naturfaglærer 

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 2: programmering

Læreravtale innebærer utvikling av innhold som dekker følgende kompetansemål:
“vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener” 

Arbeidsoppgaver

 • Gi brukeren erfaring med enkle programmeringsoppgaver som er relevante for naturfag i Vg1 og 3Pb.
 • Tre programmeringsoppgaver med løsning knyttet til naturfag-læreplanen.
 • Vi har allerede tilgang til et innføringskurs om programmering i Python laget for matematikkfaget, men vi trenger noen oppgaver som er tilpasset naturfag. Vi antar at det trengs en oversikt over spesifikke koder som skal brukes i disse oppgavene.
 • Oppgavene skal ha en ingress på maksimalt 300 tegn. Ingressen skal motivere og informere om innholdet på siden.
 • Forslag til illustrasjoner er ønskelig.

Eksempel på lignende oppgaver i matematikkfaget https://ed.ff.api.ndla.no/preview/20708/nb 

Denne viser at embedding er mulig her.

Forslag til mulige tema

 • halveringstid
 • akkumulering av miljøgifter
 • Issmelting, stigning av havtemperatur – kurve
 • vekstkurve populasjon
 • Krysning, – alleler, genotyp, fenotyp
 • lage en bølge

Krav til søker

 • erfaring med programmering i Python
 • erfaring med undervisning med målgruppen
 • god formidlingsevne

Leveringsfrist: februar 2020

Omfang: inntil kr 20 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Kristin Bøhle kristinb@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes

Tre læreravtaler – salg, service og reiseliv, Vg1

Læreravtale 1

Arbeidsoppgaver

Utforme oppgaver til entreprenørskap med utgangspunkt i følgende kompetansemål

 • bruke kreative metodar for å utvikle ferdigheiter i entreprenørskap
 • utvikle ein forretningsidé
 • lage ein enkel marknadsplan
 • lage ein marknadsføringskampanje
 • selje eit produkt
 • planleggje og gjennomføre eit arrangement

Krav til søker

Søker bør fortrinnsvis være lærer som underviser på Vg1 service og samferdsel.

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 2

Arbeidsoppgaver

Utforme ressurser til bruk i yrkesfaglig fordypning og tverrfaglige oppgaver

 • maler til logg
 • maler til praksisrapport
 • tverrfaglige oppgaver
 • praksisrettede oppgaver
 • m.m.

Krav til søker

Søker bør fortrinnsvis være lærer som underviser på Vg1 service og samferdsel.

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 3

Arbeidsoppgaver

Utforme oppgaver fra et vekterperspektiv med utgangspunkt i kompetansemål fra alle tre fag

Omfang: inntil kr 30 000

Krav til søkerere

Søker bør fortrinnsvis være lærer som underviser på Vg1 service og samferdsel. Bakgrunn som vekter er ønskelig.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tone Hadler-Olsen for ytterligere informasjon. E-post: tonehadlerolsen@ndla.no Mobilnummer: 934 92 936

To læreravtaler – restaurant- og matfag

Læreravtale 1: islamsk mat

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagtekst og oppgaver om islamsk mat og mattradisjon. Kvalitetssikre produksjon av undervisningsfilm.

Krav til søker

Søker må ha matfaglig utdanning/praksis og god innsikt i og erfaring med tilberedning av mat i tråd med religiøse forskrifter i islam og mattradisjoner blant muslimer i Norge.

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 2: jødisk mat

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagtekst og oppgaver om jødisk mat og mattradisjon. Kvalitetssikre produksjon av undervisningsfilm.

Krav til søker 

Søker må ha matfaglig utdanning/praksis, og god innsikt i og erfaring med tilberedning av mat i tråd med jødiske religiøse forskrifter og mattradisjoner blant jøder i Norge.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

To læreravtaler – helse-og oppvekstfag

Læreravtale 1: velferdsteknologi

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagtekst og oppgaver om velferdsteknologi til bruk på Vg1 helse- og oppvekstfag. Kvalitetssikring av undervisningsfilm om bruk av velferdsteknologi.

Krav til søker

Lærer med god innsikt i hvilke muligheter velferdsteknologi kan gi for brukere og ansatte i helse-, sosial- og oppveksttjenestene.

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 2: ergonomi og HMS

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagtekst og oppgaver om HMS og ergonomi til bruk på Vg1 helse-og oppvekstfag og restaurant- og matfag. Kvalitetssikre produksjon av undervisningsfilm.

Krav til søker

Lærer med gode kunnskaper om ergonomi og HMS-arbeid, fortrinnsvis innen helse-, sosial- og oppveksttjenestene eller restaurant- og matfag. 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

To læreravtaler – kinesisk 1 og kinesisk 2

Læreravtale 1: eksempelsetninger

Arbeidsoppgaver

Høsten 2019/våren 2020 utvikles det til sammen åtte nye leksjoner til kinesiskfagene på ndla.no. Til hver leksjon utvikles det gloselister. Oppdraget går ut på å produsere eksempelsetninger til hver av glosene (ca. 300 gloser).

Krav til søker

Søker bør ha morsmålskompetanse i moderne standard kinesisk.

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 2: korrektur

Arbeidsoppgaver

Våren 2020 skal det utvikles fire nye leksjoner til kinesiskfagene på ndla.no. All tekst på kinesisk til disse leksjonene må korrekturleses. Dette omfatter manus til leksjonstekster, gloselister og oppgaver (leseoppgaver, lytteoppgaver, skriveoppgaver). Noe språkvask etter behov må også påregnes.

Krav til søker

Søker bør ha morsmålskompetanse i moderne standard kinesisk.

Omfang: inntil kr 30 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Ole Fossgård olefossgaard@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

To læreravtaler – engelsk Vg1 

Læreravtale 1: engelsk SF

Arbeidsoppgaver

NDLA Engelsk søker en lærer som kan bidra med nytt fagstoff og oppgaver knyttet til dette kompetansemålet fra den nye læreplanen i Engelsk Vg1 SF, med fokus på spillsjangeren: 

 • “diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill”

Krav til søker

Søker bør være lærer som underviser i engelsk fellesfag. 

Omfang: inntil kr 20 000

Læreravtale 2: engelsk YF

Arbeidsoppgaver

NDLA Engelsk søker to lærere som sammen kan produsere nytt fagstoff og interaktive oppgaver som dekker disse to kompetansemålene fra den nye læreplanen i Engelsk Vg1 YF: 

 • “skape yrkesrelevante tekster med struktur og sammenheng som beskriver og dokumenterer eget arbeid tilpasset formål, mottaker og situasjon”
 • “lese og sammenfatte faglig innhold fra engelskspråklig dokumentasjon”

Krav til søker

Søker bør være lærer som underviser i engelsk på yrkesfag. Det er en fordel om søkeren har erfaring fra flere yrkesfaglige utdanningsprogram. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 20 000 per lærer

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig i engelsk Sonja Nygaard-Joki sonjanygaardjoki@ndla.no for mer informasjon.

Fire læreravtaler – IKT og medieproduksjon

Læreravtale 1 : prosjektøkonomi

I nye Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon skal elevene lære hvordan beregne kostnader ved et oppdrag og lage enkle budsjetter. Vi søker etter en eller flere lærere som kan utarbeide fagtekster knyttet til temaet. Videoer av god kvalitet kan i noen tilfeller være et alternativ til tekst. NDLA har allerede en del stoff om økonomi. Yrkesretting vil derfor være et viktig fokus på innholdet som lages.

 • 1–2 tekster introduksjon til økonomi
 • 1 tekst om begreper
 • 1 tekst om forskjell mellom budsjett og regnskap
 • 1–2 tekster om beregning av kostnader (viktig at både IT- og medieproduksjoner dekkes)
 • 2–3 tekster om bruk av excel /regneark
 • 2–3 oppgaver knyttet til kostnadsberegning og å lage budsjetter (viktig at både IT- og medieproduksjoner dekkes) 

Krav til søker

Du bør ha

 • nyere erfaring innen opplæring av elever
 • praktisk erfaring innen regneark og prosjektøkonomi
 • gode evner til å forklare og tilpasse innhold til elevgruppen
 • Det er en fordel om du selv kan lage eksempler og grafikk som illustrerer det tekstene handler om

Omfang

Inntil kr 30 000

Læreravtale 2: ER-diagrammer og SQL Workbench

I nye Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon vil database være et sentralt tema. Vi har allerede noe grunnleggende innhold til temaet, men søker etter en eller flere lærere som kan lage innhold knyttet til ER-diagrammer og SQL Workbench.

Nedenfor en liste over aktuelle fagtekster. Videoer av god kvalitet kan i noen tilfeller være et alternativ til tekst.

 • 1–2 tekster om ER-diagrammer og hvordan de fungerer
 • 2–3 oppgaver om ER-diagrammer
 • 3–4 tekster om bruk av SQL Workbench
 • 1–2 tekster om alternative gratisverktøy for å lage databasemodeller

Krav til søker

Du bør ha

 • nyere undervisningserfaring innen database
 • praktisk erfaring med database
 • gode evner til å forklare og tilpasse innhold til elevgruppen
 • Det er en fordel om du selv kan lage eksempler og grafikk som tydelig illustrerer. 

Omfang

Inn til kr 30 000.

Læreravtale 3: produksjon av animasjoner

Vi har behov for å utvikle innhold om produksjon av digitale animasjoner.

Nedenfor er en liste over innhold som kan være aktuelt. Videoer av god kvalitet kan i noen tilfeller være et alternativ til tekst.

 • lage to–tre tutorials på to til fem minutter om digital animasjon i åpen programvare eller anerkjent program i bransjen, gjerne After Effects
 • skrive fagtekster om hvordan lage digital animasjon
 • demonstrere to ulike animasjonsteknikker på en pedagogisk og visuell måte.
 • lage to–tre oppgaver av ulikt omfang som skal passe for både nybegynnere og viderekommende elever
 • hvordan planlegge, produsere en digital animasjon på inntil ett minutt, og dokumentere prosessen fra idé til storyboard til arbeid i dataprogram og sammensetting.
 • dokumentere med tekst, bilder og video

Krav til søker

Du bør ha

 • nyere erfaring med å produsere animasjoner
 • erfaring med minst to animasjonsteknikker, der den ene er digital
 • kunnskap om dramaturgi og historiefortelling
 • kunnskap om både teori og praksis om å utvikle og produsere animasjoner
 • kjenne til minst en åpen plattform som elevene kan bruke for å produsere animasjoner
 • gode evner til å forklare og å tilpasse innhold til vgs-elever

Omfang

Inntil kr 30 000.

Læreravtale 4: interaktiv historiefortelling

Under er en liste over innhold som kan være aktuelt å utvikle innenfor denne kontrakten. Videoer av god kvalitet kan i noen tilfeller være et alternativ.

 • innføringstekst om hvordan planlegge og produsere interaktive historier. Legg ved visuelt innhold som illustrasjoner/bilder ev. video
 • demonstrere to–tre ulike måter å bygge opp interaktive fortellinger på ved bruk av åpen programvare både med tekst med instruksjon av de viktigste funksjonene i programmet, visuelle elementer og tutorial-video(er)
 • vise en interaktiv (video-)fortelling med minst fire valg, fra idéfase til skisser/storyboard, til produksjon av innhold, koding/sammensetning i programvare og ferdigstilling av medieproduksjon
 • lage tre ulike oppgaver/øvelser som det er realistisk at en elev kan få til. Tenk ulik vanskelighetsgrad og omfang av tid
 • produsere og tilgjengeliggjøre videomateriell som elever kan bruke for å bygge opp en historie på flere ulike vis. Skriv en detaljert liste over hva de ulike klippene inneholder 

Krav til søker

Du bør ha

 • nyere erfaring innen å produsere interaktivt innhold 
 • erfaring med produksjon av ulike medietyper, og hvordan disse kan kombineres
 • kunnskap om dramaturgi og historiefortelling 
 • Kunne programmere og kjenne til minst en åpen plattform der elever kan bygge interaktive fortellinger
 • gode evner til å forklare og å tilpasse innhold til vgs-elever

Omfang

Inntil kr 30 000.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tron Bårdgård (tronbardgard@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes

En læreravtale – mediesamfunnet og medieuttrykk, Vg1

Arbeidsoppgaver: 

Gå gjennom, registrere begreper i ressurser for fagfornyelsen i mediefagene, sjekke og presisere sentrale fagbegreper i begrepsverktøyet til NDLA.

Foreslå begrepslister for emner og fagene.

Krav til søker

 • mediefaglig utdanning og lengre erfaring som medielærer
 • opptatt av og kompetanse i bruk og opplæring i fagbegreper
 • evne til å arbeide systematisk
 • Bibliotekarer i videregående skole kan også søke.

Omfang: inntil kr 30 000.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge albertineaaberge@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

Tre læreravtaler – frisør, blomster- og interiørdesign

Det nåværende studieprogrammet design og håndverk deles i to nye studieprogrammer fra neste skoleår: design og tradisjonshåndverk og frisør, blomster- og interiørdesign. Faginnholdet på ndla.no blir nå revidert i henhold til de nye læreplanene. I dette arbeidet vil vi utvikle nye ressurser. Vi ønsker å engasjere tre lærere på læreravtale-basis for våren 2020. Oppdraget går ut på å skrive fagtekster og lage oppgaver i faget produktutvikling og produksjon. Vi ønsker også hjelp til å klargjøre for opptak av instruksjonsvideoer. 

Læreravtale 1

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker hjelp til å utarbeide fagtekster og oppgaver om stilformer, form, farge, teknikker, materialer og dokumentasjon i blomsterdekoratørfaget. Vi ønsker klargjøring og iscenesettelse for opptak av instruksjonsvideoer. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive og bruke ulike komposisjonsprinsipper for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid
 • bruke yrkesrelatert fargelære og kunne anvende dette i eget arbeid
 • bruke og begrunne valg av yrkesrelevante teknikker og verktøy i eget praktisk arbeid
 • vurdere materialegenskaper og begrunne valg i eget praktisk arbeid
 • bruke visuelle og digitale verktøy i utvikling, dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Krav til søker

Undervisningserfaring fra emnet det skal utarbeides fagressurser til. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 30 000.

Læreravtale 2

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker hjelp til å utarbeide fagtekster og oppgaver om form, farge, stil, teknikker og dokumentasjon i frisørfaget. Vi ønsker klargjøring og iscenesettelse for opptak av instruksjonsvideoer. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget:

 • beskrive og bruke ulike komposisjonsprinsipper for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid
 • bruke yrkesrelatert fargelære og kunne anvende dette i eget arbeid
 • bruke og begrunne valg av yrkesrelevante teknikker og verktøy i eget praktisk arbeid
 • bruke visuelle og digitale verktøy i utvikling, dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Krav til søker

Undervisningserfaring fra emnet det skal utarbeides fagressurser til. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 30 000.

Læreravtale 3

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker hjelp til å utarbeide fagtekster og oppgaver om form, farge, teknikker, materialer og dokumentasjon i interiør- og utstillingsdesign. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget:

 • beskrive og bruke ulike komposisjonsprinsipper for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid
 • bruke yrkesrelatert fargelære og kunne anvende dette i eget arbeid
 • innhente og anvende kunnskap om materialer og produkter som er yrkesrelevante i arbeidsprosessen
 • utforske og eksperimentere med yrkesrelevante teknikker og materialer
 • bruke og begrunne valg av yrkesrelevante teknikker og verktøy i eget praktisk arbeid
 • bruke visuelle og digitale verktøy i utvikling, dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Krav til søker

Undervisningserfaring fra emnet det skal utarbeides fagressurser til. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inger Gilje Sporaland for ytterligere informasjon. E-post: ingersporaland@ndla.no Mobilnummer: 934 03 605

Tre læreravtaler – design og tradisjonshåndverk

Det nåværende studieprogrammet design og håndverk deles i to nye studieprogrammer fra neste skoleår: design og tradisjonshåndverk, og frisør, blomster- og interiørdesign. Faginnholdet på ndla.no blir revidert i henhold til de nye læreplanene. I dette arbeidet vil vi utvikle nye ressurser. Vi ønsker å engasjere tre lærere på læreravtale-basis for våren 2020 til å dekke emnet materialer og teknikker.

Læreravtale 1

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster, instruksjonsvideoer og oppgaver innenfor emnet tekstil. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker i utforming av produkter
 • gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder

Krav til søker

Undervisningserfaring fra emnet det skal utarbeides fagressurser til. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 30 000.

Læreravtale 2

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster, instruksjonsvideoer og oppgaver innenfor trearbeid. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker i utforming av produkter
 • gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder

Krav til søker

Undervisningserfaring fra emnet det skal utarbeides fagressurser til. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 3

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster, instruksjonsvideoer og oppgaver innenfor emnet metall. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker i utforming av produkter
 • gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder

Krav til søker

Undervisningserfaring fra emnet det skal utarbeides fagressurser til. To lærere på samme skole kan sende felles søknad. 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inger Gilje Sporaland for ytterligere informasjon. E-post: ingersporaland@ndla.no Mobilnummer: 934 03 605

Tre læreravtaler – naturbruk

Arbeidsoppgaver

 • bidra med nytt faginnhold, spesielt manus/skisser til instruksjonsfilmer, fordypningsoppgaver og interaktiviteter. Innholdet skal være i samsvar med kravene i ny læreplan for faget. Viktige stikkord for det som skal styrkes i faget, er blant annet dyre- og folkehelse, matsikkerhet, miljø og teknologi.
 • konsulentoppdrag: rådgivning om innhold og struktur i faget, i samarbeid med redaksjonen

Det er ønskelig med undervisningserfaring fra én eller flere av følgende typer produksjon:

 • plantedyrking (agronom) 
 • husdyrhold (produksjonsdyr)
 • hestefag/hovslagerfaget
 • dyrefag (nytt lærefag) 
 • akvakultur 
 • skogbruk 

Krav til søker

Relevant utdanning og undervisningserfaring fra det/de emnet/emnene det skal utarbeides fagressurser til. 

Omfang: inntil kr 30 000 pr. avtale

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig Ragnhild Kjeldsen ragnhild.kjeldsen@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

To læreravtaler – bygg og anleggsteknikk

Læreravtale 1: Building Information Modeling (BIM)

Kompetansemål

 • bruke og dokumentere opplæring på verktøy og maskiner til aktuelle arbeidsoppdrag
 • tegne, måle og merke med digitale verktøy
 • gjøre rede for materialer og verktøy tilknyttet aktuelle arbeidsoppdrag
 • kommunisere med andre faggrupper og kunder som er tilknyttet et arbeidsoppdrag
 • beregne materialmengder og materialutnyttelse etter tegning og beskrivelse

Arbeidsoppgaver

Vise og forklare grunnleggende elementer med BIM, både gjennom selve programmet (PC/MAC) med skjermvideo og hvorfor vi bruker BIM i dagens og fremtidens løsninger ved bruk av relevante kjerneelementer og kompetansemål for faget.

 • gi brukeren erfaring med enkel visning/bruk/forståelse for hva BIM er, tilpasset Vg1 nivå
 • vise bruk av BIM, hva er fordelen med et slikt system?
 • lage arbeidsoppdrag knyttet til BIM, oppgaver skal ha en ingress (innledning) på maksimalt 300 tegn
 • forslag til illustrasjoner er ønskelig

Forslag til tema

 • Hvordan deler vi informasjon best mulig?
 • Bruk av Autodesk sin løsning
 • Forståelse rundt BIM-prosess og -teknikk
 • Hvordan unngår vi feil?
 • Dokumentasjon

Krav til søker

 • erfaring med programmering og bruk av BIM
 • erfaring med målgruppen, eller kunne relatere til Vg1
 • god formidlingsevne

Læreravtale 2: isolasjon

Kompetansemål

 • håndtere materialer på en miljøvennlig, faglig og økonomisk måte
 • gjøre rede for materialer og verktøy tilknyttet aktuelle arbeidsoppdrag
 • kommunisere med andre faggrupper og kunder som er tilknyttet et arbeidsoppdrag
 • beregne materialmengder og materialutnyttelse etter tegning og beskrivelse

Arbeidsoppgaver

Lage undervisningsopplegg for følgende emner:

 • varmebevaring og kuldebevaring
 • frostbeskyttelse
 • brannbeskyttelse
 • støydemping
 • kondensisolering

Forslag til tema

 • nye bygg, muligheter og utfordringer
 • eldre bygg, muligheter og utfordringer

Krav til søker

 • erfaring med tidligere KEM, ventilasjon og isolasjon
 • erfaring med målgruppen, eller kunne relatere til Vg1
 • god formidlingsevne

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove haldorhove@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

En læreravtale – teknikk og industriell produksjon

Grunnleggende forståelse av programmering, robotisering og automatisering gir elevene fremtidsrettet kompetanse som er relevant for arbeidslivet. Gjennom elevens praktiske arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner utvikles holdninger, mestringsfølelse og håndlag.

Kompetansemål

 • forklare og anvende aktuelle håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon, og tolke måleresultater i henhold til arbeidstegninger
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et praktisk arbeid innenfor produksjon samt vedlikehold av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standarder og prosedyrer
 • anvende grunnleggende programmering av enkle styringssystemer innen robotisering, automatisering og CNC for å utføre et praktisk arbeid

Arbeidsoppgaver

Vise og forklare grunnleggende elementer med robotisering

 • lage arbeidsoppdrag knyttet til robotisering. 
 • vise en enkel programmering med robotteknologi og arbeidsoppdrag knyttet til dette
 • bruk av skjermvideo til forklaring

Forslag til tema

 • Robotisering – styring og virkemåte
 • Hvordan unngår vi feil?
 • Dokumentasjon

Krav til søker

 • erfaring med programmering og bruk av robot (Universal/Kuka, m.fl)
 • erfaring med målgruppen, eller kunne relatere til Vg1
 • god formidlingsevne

Omfang: Inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove haldorhove@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.

En læreravtale – elektrofag 

Elektrofagene beveger seg i retning av mer styring, regulerings- og informasjonsteknologi. Elevene skal utvikle grunnleggende kompetanse knyttet til moderne elektriske systemer og få grunnleggende forståelse for lover og forskrifter som regulerer faget.

Kompetansemål

 • montere, programmere og sette i drift behovsstyrte anlegg for lys, varme og ulike effektuttak og diskutere energibesparelse ved det valgte styresystemet
 • planlegge, montere og sette i drift et mindre anlegg for produksjon og lagring av fornybar energi hvor likeretter og vekselretter inngår

Arbeidsoppgaver

Vise og forklare grunnleggende elementer med smartstyring eller produksjon med solcelleanlegg

 • lage arbeidsoppdrag knyttet til smart-styring av lys og varme og/eller bygge opp et solcelleanlegg. Oppgaver skal ha en ingress (innledning) på maksimalt 300 tegn
 • vise en enkel programmering med smart-styring og arbeidsoppdrag knyttet til dette
 • bruk av skjermvideo til forklaring

Forslag til tema

 • Smart-styring og -virkemåte
 • Hvordan unngår vi feil?
 • Dokumentasjon

Krav til søker

 • erfaring med programmering og bruk av smarthus-styring og/eller solcelleleveranser/montering
 • erfaring med undervisning i elektrofag Vg1
 • god formidlingsevne

Omfang: Inntil kr 30 000
Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove haldorhove@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes.