Vil dere bli vår neste pilotskole?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er Norges ledende produsent av digitale læringsressurser for videregående opplæring. På læringsplattformen vår www.ndla.no har vi rundt 15 millioner besøk i året, og vi vokser hvert år.

Men vi er langt fra ferdige. Vi vil mer! De beste læringsressursene har vi nemlig ikke utviklet ennå. Derfor ser vi nå etter skoler som ønsker å inngå pilotskolesamarbeid med oss skoleåret 2023/24.

Gjennom pilotskoleprosjektet får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

De siste årene har vi hatt suksess med å involvere elever og lærere i testing, utprøving og forbedring av ndla.no. Samarbeidet har resultert i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode idéer og innspill til forbedringer bidrar elever og lærere til et ndla.no som er tilpasset elevers behov.

 • å involvere elever og lærere i planlegging, testing, utprøving og forbedring av brukervennlighet, fag og innhold på ndla.no
 • å innhente informasjon om hvordan lærere og elever bruker digitale ressurser fra ndla.no og andre kilder i undervisningen

Les hva tidligere pilotskoler har sagt om samarbeidet med NDLA, ved å følge denne lenken.

Aktuelle pilotskoler

Vi ønsker et samarbeid med videregående skoler med faglig bredde innenfor studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningstilbud. Vi har behov for å samarbeide om ulike fag og med ulike klasser og årstrinn gjennom skoleåret. En ideell pilotskole er en skole hvor innovasjon og pedagogisk bruk av IKT står i sentrum. NDLA er i gang med å utvikle programfagene for vg2 industriteknologi og vg2 landbruk og gartnernæring samt markedsføring og ledelse 2 og spansk nivå 2. Fra høsten 2023 skal vi også utvikle norsk for minoritetsspråklige med kort botid, geografi og kunst og visuelle virkemidler 1 og 2. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med skoler som tilbyr disse fagene.

Organisering og omfang

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idémyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2023/24 ser vi for oss følgende typer oppdrag:

 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest varer fra 1-2 skoletimer og inntil en halv dag. Testen involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere
 • innspill til nye fag under utvikling
 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA
 • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling
 • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2023/24

Godtgjørelse og kontrakt

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Større brukertester og pilotoppdrag honoreres med inntil kroner 4 000. Mindre brukertester og små oppdrag godtgjøres med et mindre honorar, avhengig av omfang. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknad

Høres dette interessant ut? Da kan skolens rektor/ledelse sende en søknad til Sverre Skjold på epost sverre.skjold@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.
Utvidet søknadsfrist: onsdag 7. juni.
Ta gjerne kontakt med Sverre på epost hvis dere lurer på noe!

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nummer 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 130 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.

Læring og opplevelser i virtuelle rom

I Norge har vi to synagoger, og snart kan alle norske elever i religion og etikk besøke én av disse virtuelt, uavhengig av geografisk plassering. Dette er kun ett eksempel på hvilke muligheter besøk i virtuelle rom gir oss. Hva med å besøke et bilverksted? Eller få omvisning i historiske bygninger? Dette blir nå mulig gjennom NDLA.

Skjermbilde fra virtuell omvisning i synagogen i Oslo.

Samarbeid

Virtual Tour (360) er en ny innholdstype i det interaktive verktøyet H5P, og det har blitt utviklet i samarbeid mellom Joubel og NDLA. Utviklere, lærere og læremiddelansvarlige har jobbet tett for å utvikle dette verktøyet. Sentrale i samarbeidet er Tom Knudsen, Haldor Hove og Eivind Zakariassen fra NDLA. Ifølge Knudsen, som er ansvarlig for bilder og video, krever det en annen tilnærming å lage innhold for 360-produksjoner enn tradisjonelle produksjoner. Når man skal filme eller ta bilder 360 grader, må man sørge for at hele rommet egner seg for dette formålet. Ifølge Hove åpner 360 for en spennende mulighet for å kunne gå inn i et rom og utforske.

Eivind Zakariassen, Haldor Hove og Tom Knudsen. Foto.
Eivind Zakariassen, Haldor Hove og Tom Knudsen har vært sentrale i samarbeidet.

Nye og utforskende læringssituasjoner

I Fagfornyelsen heter det at skolen skal “… la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling”.

Skjermbilde fra virtuell omvisning i bilverksted.

Vi har stor tro på at denne innholdstypen vil bidra til å skape nye og utforskende læringssituasjoner i norske klasserom. Med lyd og interaktive 360-bilder vil man få en følelse av å være i rommet. Ifølge Zakariassen kan dette gi elever en opplevelse som de ikke kan få gjennom tradisjonelle læremidler. Med bruk av ny teknologi ønsker vi å skape nye arenaer for å utvikle undring og utforskertrang.