Ny stilling i «Bygge og bedre fag» våren 2020

Bygge og bedre fag består av et fagredaksjonelt team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.  Skoleåret 2019−2020 har NDLA for alvor startet arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket LK2020. Det første året vil arbeidet være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg1-nivå til skolestart høsten 2020. 

Produksjon av læremidler tar utgangspunkt i NDLAs pedagogiske plattform, der det blant annet heter:

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i et læringsfellesskap og gjennom språket.

Læring er en skapende, utforskende prosess i kommunikasjon og samarbeid med andre.

Læring er med andre ord en skapende og utforskende prosess hvor kompetansen utvikles via aktivitet, utforskning og samarbeid. Det er også viktig at elevene får muligheten til å fordype seg, får reflektere over egen læring og får hjelp til å forstå sammenhenger.

Søkere bør også sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html 

For perioden 15.1.2020−31.7.2020 har Bygge og bedre fag derfor behov for følgende stilling:

1 stilling i fagredaksjonen for naturbruk

 • Inntil 40 % for medarbeider som skal bidra i arbeidet med revisjon av faget naturbruk Vg1. 

Det er ønskelig med kompetanse i og undervisningserfaring fra én eller flere av følgende typer produksjon:  

 • plantedyrking (agronom) 
 • husdyrhold (produksjonsdyr)
 • hestefag/hovslagerfaget
 • dyrefag (nytt lærefag) 
 • akvakultur 

Personer som er tilsatt i videregående skoler eller fylkeskommuner kan søke. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen 2020 og de endringene dette vil medføre.

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, undervisningsopplegg mm.)

Den som tilsettes må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Den som tilsettes må være innstilt på å samarbeide tett med andre i faggrupper og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter, og på å delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 16. desember 2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagansvarlig Ragnhild Kjeldsen ragnhild.kjeldsen@ndla.no eller til leder for bygge og bedre fag, Ragna Marie Tørdal: e-post ragnator@ndla.no eller mobil 92894647.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@hfk.no, med kopi til ragnator@ndla.no.

NDLA-konkurranse for vgs-elever

Vi inviterer alle på tekniske yrkesfag til konkurranse! Film det du gjør i din læring, og send det inn til NDLA.

Her ser du et arbeidsoppdrag som er filmet – fusing.

Gjør læringen din til noe som andre kan lære av

Videoen over et eksempel sendt inn av Eid vidaregåande skule med temaet «fusing». Går du på bygg- og anlegg, elektrofag eller teknikk og industriell produksjon, kan du delta ved å lage din egen undervisningsvideo. Du kan lære et tema ekstra godt, og andre elever kan dra nytte av det gjennom videoen din.

Hva skal du levere?

 1. En instruksjonsfilm Lag en instruksjonsfilm på maksimalt 3 minutter av et enkelt læringsarbeid. Velg blant arbeidsoppdragene deres, alt etter hvor dere er i prosessen. Filmen skal ikke ha bakgrunnsmusikk. Bruk mobilen din, og gjerne stativ.
 2. Dokumentasjon av arbeidsoppdraget Bruk NDLA sitt dokumentasjonsverktøy for å dokumentere planlegging og vurdering av arbeidsoppdraget. Hva skulle gjøres, og gikk det etter planen?

Send deres samlede bidrag i NDLA-konkurransen til:
haldorhove@ndla.no, innen 3. april 2020.

Merk e-posten i emnefeltet med:
NDLA konkurranse, “skole”, “klasse” og “læringsoppdrag”.
E-posten skal inneholde begge vedleggene og kontaktperson, mobilnummer, film og dokumentasjonsrapport samlet (to vedlegg). Spørsmål kan også sendes i forkant. Da må du legge ved navn og telefonnummer.

Dere kan levere inn ett eller flere bidrag på e-post.

Vurderingskriterier av fagjury (NDLA)

 • faglig kvalitet
 • sikker HMS
 • formidlingsevne gjennom lyd og bilde

Kåring av vinner skjer gjennom en tverrfaglig jury sammensatt av NDLA, med fagpersoner på området ditt. Få økt læring gjennom aktiv deltakelse! NDLA følger deg på veien.

Vi vil gjerne se hva dere gjør! Legg ut bilder underveis på Instagram: #livetpåvgs #ndlakonkurranse og merk oss gjerne med @ndla_no.

Vi ønsker å kunne dele et utvalg av videoene vi får inn på vår YouTube-kanal og på våre sider ndla.no.

Premier

Det beste bidraget vinner 5000 kroner til klassekassen og pizza for hele klassen.

Regler for NDLA-konkurransen

1. NDLA-konkurranse er åpen for alle tekniske yrkesfaglinjer på VG1 og VG2 i videregående skoler i Norge. Hver klasse eller deltager kan sende inn så mange bidrag de ønsker.

2. Juryen skal bestå av minst tre personer og pekes ut av læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag i NDLA.

3. Bidrag vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille arbeidsoppdraget med sikker HMS, faglig kvalitet og formidlingsevne gjennom lyd og bilde. Juryen kårer en hovedvinner i hvert fagområde. Juryens avgjørelse er endelig.

4. NDLA forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, for NDLA sin YouTube-kanal, NDLA sine Facebook-sider og på ndla.no. NDLA forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av NDLA-konkurransen. Bidrag vil bli kreditert med opphavers navn.

5. NDLA forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavers navn.

6. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Når konkurransen er avslutta, vil aktuelle innsendere bli kontaktet av NDLA.

7. Innsendere kan kun delta med bilder og film de selv har tatt. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

8. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale blir forkastet. I grove tilfeller, eller ved gjentatte brudd på dette punktet, politianmelder NDLA aktiviteten.

Utlysning av læreravtaler høsten 2019

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 100 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom 17 av landets 18 fylkeskommuner om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Én læreravtale for produksjon av læringsressurser til Vg1 teknikk og industriell produksjon

Arbeidsoppgaver

Nyproduksjon av fagstoff og oppgaver i emnet hydraulikk og pneumatikk

Søker bør være lærer som underviser på Vg1 og som kjenner fagområdet hydraulikk og pneumatikk godt.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove: haldorhove@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale for produksjon av læringsressurser til Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Arbeidsoppgaver

Nyproduksjon av fagstoff og oppgaver i emnet rørlegging.

Søker bør være lærer som underviser på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og som kjenner rørleggerfaget spesielt godt.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove: haldorhove@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale for produksjon av læringsressurser til Vg1 elektrofag

Arbeidsoppgaver

Nyproduksjon av fagstoff og oppgaver i emnet enkle automatiske systemer

Søker bør være lærer som underviser på elektrofag Vg1 og som kjenner PLS og automatiserte systemer godt.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove: haldorhove@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale for produksjon av læringsressurser til Vg1 restaurant- og matfag

Emneområde: Samisk matkultur og tradisjon

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med kvalitetssikring av planlagt undervisningsfilm høsten 2019
 • Lage oppgaver til filmen
 • Nyproduksjon av fagstoff og oppgaver i emnet samisk matkultur

Søker bør være lærer som underviser på en videregående skole i samisk forvaltningsområde og som kjenner samisk kultur og samiske mattradisjoner godt.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan: vigdis.haugan@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale for produksjon av læringsressurser til Vg1 helse- og oppvekstfag

Emneområde: Førstehjelp

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med kvalitetssikring av fagstoff, filmer og oppgaver vi allerede har på NDLA
 • Nyproduksjon av flerfaglige ressurser i førstehjelp til yrkesfagene på NDLA

Søker bør være lærer som har ambulansefag/akuttmedisin i sin utdannelse.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan: vigdis.haugan@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

To læreravtaler for produksjon av læringsressurser til Vg1 naturbruk

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med nytt faginnhold, spesielt fordypningsoppgaver og interaktiviteter; innholdet skal være i samsvar med kravene i ny læreplan for faget.
 • Konsulentoppdrag: rådgivning om innhold og struktur i faget, i samarbeid med redaksjonen

Det er ønskelig med undervisningserfaring fra én av følgende typer produksjon: husdyr, akvakultur, fiske og fangst, reindrift eller gartner.  Oppgi spesialkompetanse i søknaden.

Omfang: Hver kontrakt er på inntil 15 000 kr.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Ragnhild Kjeldsen: ragnhild.kjeldsen@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale i emnet programmering til Vg1 IKT og medieproduksjon

I nye Vg1 IKT og medieproduksjon vil programmering være et sentralt tema. I den forbindelse søker vi etter én eller flere lærere i videregående skole for lærerkontrakt.

Arbeidsoppgaver

Lista nedenfor er eksempler på hva som ønskes levert, men vi vil i dialog avgjøre endelig omfang. Videoer av god kvalitet kan i noen sammenhenger være et alternativ til tekst.

 • 1 tekst som introduserer elevene til historikken bak programmering
 • 1–3 praktiske øvelser som kan gjøres i klasserommet og som introduserer elevene til hvordan programmering fungerer. 
 • 1–2 tekster som introduserer elevene for programmering: hva det er, hvorfor det er viktig i dagens samfunn og hva vi kan oppnå med det.
 • 3–4 tekster med tilhørende enkle øvelser som introduserer elevene for de prinsippene som er felles for de fleste programmeringsspråk (løkker, klasser, metoder og funksjoner)
 • 1 tekst som beskriver de forskjellige moderne programmeringsspråkene og bruksområdene deres
 • 1–2 tekster om feilsøking i kode: hvordan feilmeldinger tolkes, og strategier for å finne feil
 • 1 tekst om nettsider resp. kilder som er mye brukt for å finne informasjon og hjelp når en har spørsmål om programmering

 Du bør ha

 • nyere erfaring innen programmering
 • nyere erfaring innen opplæring av elever innen programmering
 • gode evner til å forklare og tilpasse innhold til elevgruppen

Det er en fordel om du selv kan lage eksempler og grafikk som tydelig illustrerer. 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tron Bårdgård: tronbardgard@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale i emnet databaser til faget Vg1 IKT og medieproduksjon

I nye Vg1 IKT og medieproduksjon vil databaser være et sentralt tema. I den forbindelse søker vi etter én eller flere lærere i videregående skole for lærerkontrakt.

Arbeidsoppgaver

Lista nedenfor er eksempler på hva som ønskes levert, men vi vil i dialog avgjøre endelig omfang. Videoer av god kvalitet kan i noen sammenhenger være et alternativ til tekst.

 • 1 tekst som forklarer hva en database er, og som viser hvorfor de er viktige i moderne datasystemer
 • 3–4 tekster med øvelser som tar for seg teori knyttet til enkle databaser
 • 2–3 tekster med øvelser som demonstrerer og enkelt instruerer i bruk av populære (helst gratis) typer programvare for databasemodellering
 • 1–2 casebeskrivelser med stegvis gjennomgang og forslag til løsning
 • 1 tekst om mye brukte kommandoer i databaser
 • 2 eksempler som skal stå i sammenheng med hverandre:
  • 1 eksempel på opprettelse av en database (fra en av casene)
  • 1 eksempel på navigering, søking, forandring og sletting i en database

Du bør ha

 • nyere erfaring innen opplæring av elever innen emnet databaser
 • praktisk erfaring fra bruk av databaser
 • gode evner til å forklare og tilpasse innhold til elevgruppen.

Det er en fordel om du selv kan lage eksempler og grafikk som tydelig illustrerer.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tron Bårdgård: tronbardgard@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale i emnet interaktiv historiefortelling til faget Vg1 IKT og medieproduksjon

I nye Vg1 IKT og medieproduksjon vil interaktiv historiefortelling være et sentralt tema. I den forbindelse søker vi etter én eller flere lærere i videregående skole for lærerkontrakt.

Arbeidsoppgaver

Lista nedenfor er eksempler på hva som ønskes levert, men vi vil i dialog avgjøre endelig omfang. Videoer av god kvalitet kan i noen sammenhenger være et alternativ til tekst.

 • Innføringstekst om hvordan planlegge og produsere interaktive historier. Legg ved visuelt innhold som illustrasjoner/bilder ev. video.
 • Demonstrasjon av 2–3 ulike måter å bygge opp interaktive fortellinger på, ved bruk av åpen programvare. Opplegget skal omfatte tekst med instruksjon i de viktigste funksjonene i programmet, tekst om visuelle elementer og tutorial-video(er).
 • Eksempel på produksjon av en interaktiv (video-) fortelling med minst fire valg, fra idéfase til skisser/storyboard, til produksjon av innhold, koding/sammensetting i programvare og ferdigstilling av medieproduksjon.
 • Produksjon av tre ulike oppgaver/øvelser som det er realistisk for en elev å få til. Stikkord her er ulik vanskelighetsgrad og tidsbruk. 
 • Produksjon og tilgjengeliggjøring av videomateriell som elever kan bruke for å bygge opp en historie på flere ulike vis.

Du bør ha

 • nyere erfaring fra produksjon av interaktivt innhold
 • erfaring fra produksjon og av ulike medietyper og kunnskap om hvordan disse kan kombineres
 • kunnskap om dramaturgi og historiefortelling
 • programmeringskunnskaper og kjennskap til minst én åpen plattform der elever kan bygge interaktive fortellinger
 • gode evner til å forklare og å tilpasse innhold til elever i alderen 16–17 år

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tron Bårdgård: tronbardgard@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

To læreravtaler i emnet produktutvikling og produksjon til Vg1 frisør, blomster- og interiørdesign

Det nåværende studieprogrammet design og håndverk deles i to nye studieprogrammer fra neste skoleår: design og tradisjonshåndverk, og frisør, blomster- og interiørdesign. Faginnholdet på ndla.no blir kommende skoleår revidert i henhold til de nye læreplanene. I dette arbeidet vil vi utvikle nye ressurser.

Vi ønsker å engasjere 2 lærere på læreravtale-basis for høsten 2019. Oppdraget går ut på å skrive fagtekster og lage oppgaver i faget produktutvikling og produksjon.

Læreravtale 1

Vi ønsker bidrag til utarbeiding av fagtekster, instruksjonsvideoer og oppgaver innenfor emnet blomsterdesign. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget:

 • innhente og anvende kunnskap om materialer og produkter som er yrkesrelevante i arbeidsprosessen
 • utforske og eksperimentere med yrkesrelevante teknikker og materialer
 • bruke og begrunne valg av yrkesrelevante teknikker og verktøy i eget praktisk arbeid
 • vurdere materialegenskaper og begrunne valg i eget praktisk arbeid
 • bruke yrkesrelatert fargelære og kunne anvende dette i eget arbeid
 • beskrive og bruke ulike komposisjonsprinsipper for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid

Læreravtale 2

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster, instruksjonsvideoer og oppgaver innenfor emnet frisør. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget:

 • innhente og anvende kunnskap om materialer og produkter som er yrkesrelevante i arbeidsprosessen
 • utforske og eksperimentere med yrkesrelevante teknikker og materialer
 • bruke og begrunne valg av yrkesrelevante teknikker og verktøy i eget praktisk arbeid
 • bruke yrkesrelatert fargelære og kunne anvende dette i eget arbeid
 • beskrive og bruke ulike komposisjonsprinsipper for å oppnå ønsket uttrykk i eget arbeid

Hvert av oppdragene har en ramme på inntil kr 20 000.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inger Gilje Sporaland for ytterligere informasjon. E-post: ingersporaland@ndla.no Mobilnummer: 934 03 605

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én læreravtale i emnet materialer og teknikker til Vg1 design og tradisjonshåndverk

Det nåværende studieprogrammet design og håndverk deles i to nye studieprogrammer fra neste skoleår: design og tradisjonshåndverk, og frisør, blomster- og interiørdesign. Faginnholdet på ndla.no blir kommende skoleår revidert i henhold til de nye læreplanene. I dette arbeidet vil vi utvikle nye ressurser.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster, instruksjonsvideoer og oppgaver innenfor emnet tekstil. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget:

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker i utforming av produkter
 • gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder
 • bruke materialer, teknikker og utstyr i henhold til gjeldende helse-, miljø- og sikkerhetsregler

Omfang: inntil kr. 20 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inger Gilje Sporaland for ytterligere informasjon. E-post: ingersporaland@ndla.no Mobilnummer: 934 03 605

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

To læreravtaler til Vg1 salg, service og reiseliv

Læreravtale 1

Vi ønsker bidrag til utarbeiding av fagtekster, oppgaver og små videoopptak innenfor emnet relasjonskompetanse. Læringsressursene skal fokusere på hvordan en etablerer og holder ved like kommunikasjon og samhandling med kollegaer. Vi ser for oss ressurser som kan passe til alle Vg1-elever på yrkesfaglige studieprogrammer som skal ut i praksis og senere i lære hos bedrift.

Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål:

 • etablere og vareta relasjonar med menneske
 • tilpasse kommunikasjon og kroppsspråk til ulike situasjonar
 • samhandle med ulike aktørar og forklare betydninga av nettverk
 • gjere greie for betydninga av kulturkunnskap og ta omsyn til dette i møte med menneske
 • handtere klagar og beskrive tiltak som førebyggjer konfliktar

Søker bør være lærer med faget psykologi som del av utdannelsen.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tone Hadler-Olsen for ytterligere informasjon. E-post: tonehadlerolsen@ndla.no Mobilnummer: 934 92 936

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Læreravtale 2

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor temaene kunderelasjoner og omstilling på Vg1 salg, service og reiseliv.

Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål:

 • etablere og vareta relasjonar med menneske
 • kartleggje korleis verksemder omstiller seg i ein skiftande marknad

Søker bør fortrinnsvis være lærer som underviser på Vg1 service og samferdsel.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tone Hadler-Olsen for ytterligere informasjon. E-post: tonehadlerolsen@ndla.no  Mobilnummer: 934 92 936

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Én lærerkontrakt til korrektur av kinesisk tekst til fagene kinesisk 1 og kinesisk 2

Arbeidsoppgaver

Høsten 2019 skal det utvikles fire nye leksjoner til kinesiskfagene på ndla.no. All tekst på kinesisk til disse leksjonene må korrekturleses. Dette omfatter manus til leksjonstekster, gloselister og oppgaver (leseoppgaver, lytteoppgaver, skriveoppgaver). Noe språkvask etter behov må også påregnes.

Søker bør ha morsmålskompetanse i moderne standard kinesisk.

Omfang: inntil kr 10 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Ole Fossgård: olefossgaard@ndla.no

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

For alle lærerkontrakter gjelder:

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens: CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i kontraktene må leveres senest 1. desember.

Slik søker du

Søkere må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfrist: fredag 20. september 2019, kl. 12

Søknad sendes til NDLA v/ Wenche Jensen: wenchejensen@ndla.no

Christer Gundersen leder Creative Commons Norge

Tirsdag 13. august ble Christer Gundersen valgt som leder (Chapter Lead) for Creative Commons Norge.

– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven og ser frem til å bygge videre på det gode arbeidet som har vært gjort i den norske chapteret de siste årene, forteller Christer Gundersen. 

Creative Commons (CC) har utarbeidet en rekke lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk, der rettighetshaveren enkelt kan merke hvordan verk kan deles.

NDLA bruker Creative Commons-lisenser på sine læringsressurser. Det gjør at elever, lærere og andre fritt kan dele, remikse og redistribuere det meste av vårt innhold.

En annen kjent tjeneste som bruker CC-lisenser, er Wikipedia.

Trageton tilsatt som daglig leder i NDLA

Sigurd Trageton er tilsatt som daglig leder i Nasjonal Digital Læringsarena. 1. mars 2019 overlot Christer Gundersen sjefsrollen til Trageton som konstituert daglig leder. Nå har styret tilsatt Trageton som fast i jobben.

Sigurd Trageton har variert ledererfaring fra utdanningssektoren, både fra videregående skole, nasjonalt senter og fra universitets-/høgskolesektoren. Ansvarsområdene dekker bl.a. utdanning/opplæring/studiekvalitet, økonomi, HR, strategi og it-utvikling/-drift.

Tragetons brede kompetanse med bakgrunn innenfor både utdanning og teknologi gjør ham spesielt godt egnet til å lede videreutviklingen av NDLA, både med tanke på strategisk posisjon og som virksomhet.