NDLA-G sikrer læremidler til alle grunnskoler

Åpenhet, deling og eleven i sentrum var viktige momenter da NDLA-G ønsket velkommen til arbeidsmøte hos Kommunenes sentralforbund (KS) tirsdag 15. november 2016. Arbeidsgruppen ønsker å løfte frem grunnskolen i en ny tidsalder.

– Mange skoler har satsinger på nettbrett eller datamaskiner til alle. Med NDLA-G kan ingen si at de ikke har innhold, sier Wongraven videre.

Mangfold i fremtiden

– Læringsressurser og formidling kommer til å støtte seg på et mangfold av kilder. Tiden der en lærer har kunnet basere seg på gjennomgående læreverk i et fag er historie, sier Sigmund Brenna i Fredrikstad kommune. NDLA-G blir et viktig virkemiddel i møte med fremtiden.
– En av de viktigste oppgavene fremover blir å lære elevene å lære. Samt å tenke kritisk, forteller Brenna. Han poengterer at den oppvoksende generasjon skal bevege seg i et landskap med mye informasjon.
– Digital kompetanse er vesentlig, poengterer Brenna.

Ti kroner per fag

– KOSTRA-tall viser at kommunene i Norge bruker 1300 kroner på læremidler per elev i grunnskolen, forteller Ole Ekroll i Bergen kommune. I grunnlagsdokumentet for NDLA-G foreslås det å bruke ti prosent per elev til åpne digitale læremidler i tretten fag.

Ole Ekroll (til venstre) i Bergen kommune ledet møte om digitale læringsressurser for grunnskolen i Norge.

Ole Ekroll (til venstre) i Bergen kommune ledet møte om digitale læringsressurser for grunnskolen i Norge.

Arbeidet er i gang

Trondheim, Fredrikstad, Bergen, Kristiansand og Randaberg kommune har påtatt ansvaret med å være lokomotiv i arbeidet med en åpen digital læringsarena for grunnskolen. De har inngått en intensjonsavtale om å jobbe fram mot en formell avklaring og etablering av organisasjon. Møtet samlet også representanter fra Stavanger, Tromsø, Asker, Bærum, Oslo, Drammen og en rekke fylkeskommuner. I tillegg bidrar KS sentralt i arbeidet. Målet er å ha NDLA-G klar til bruk i 2019. Følg arbeidet med NDLA-G hos KS.

Kort fortalt

NDLA-G skal blant annet

 • være en åpen og fritt tilgjengelig læringsarena
 • dekke kompetansemål i alle fag, på alle nivå
 • ha innhold som er redigerbart og re-publiserbart
 • fremheve eleven som produsent, ikke konsument
 • legge til rette for differensiering tilpasset den enkelte elevs nivå og forutsetninger
 • støtte arbeidet med alle de grunnleggende ferdigheter
 • være med på å gi brukere en bærekraftig kompetanse, nå og i framtiden
 • legge til rette for samarbeid på tvers av roller, fag og nivåer for å utvikle felles forståelse av læring og utvikling
 • være fleksibel: elementer fra fag og nivåer kan settes sammen på nye måter som LEGO-klosser og gi flere
 • innganger til læringsarbeidet som støtte for enkeltelever eller grupper som f.eks. minoritetsspråklige
 • være plattformuavhengig og skjermbasert, skalerbar og med responsivt design
 • være et innkjøps- og utviklingssamarbeid for og med grunnskolesektoren og samarbeidspartnere
 • være en digital læringsarena, i tillegg til/ ikke først og fremst et læreverk
 • vektlegge videreutvikling i takt med tiden og mulighetene
 • representere mangfoldet i grunnskolen
 • understøtte et fremtidsrettet grunnleggende syn på læring og kunnskap

Kickoff pilotklasser

– Dette er et unikt prosjekt i læremiddelsammenheng. Det at vi involverer brukere i utvikling og testing er noe helt nytt, sier Hanne-Lisbet Løite i NDLA. Hun er ansvarlig for pilotklasseprosjektet.

De som deltar i årets pilotprosjekt er:

Lærer Fag Skole Fylke
Inger Brit Thorbjørnsen Helsearbeiderfag Vg2 + brukeropplevelse Tvedestrand og Åmli Aust-Agder
Simen Holmstrøm Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg1 + brukeropplevelse Møglestu Aust-Agder
Beate Fast Krakstad Matematikk + brukeropplevelse Dahlske Aust-Agder
Gry Dahlby Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Kongsberg Buskerud
Ole Håvard Olsen Historie Vg2 og Vg3 Nordkapp Finnmark
Hildegunn Stoknes Bukkøy Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Bømlo Hordaland
Kjersti Vespestad Helsearbeiderfag Vg2 + brukeropplevelse Bømlo Hordaland
Marian B. Hansø Test av digitale verktøy og tjenester Kristiansund Møre og Romsdal
Tove Beate Hasselquist Evensen Test av digitale verktøy og tjenester Lillehammer Oppland
Jan Frode Lindsø Test av digitale verktøy og tjenester Nord-Gudbrandsdalen Oppland
Helga Marie S Sørhagen Historie Vg2 Gausdal Oppland
Gry Kapstad Brønnteknikk Vg2 SOTS Rogaland
May Hodne Kalvå Brønnteknikk Vg2 SOTS Rogaland
Marit Roth Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg1 + brukeropplevelse Hetland Rogaland

Elever og lærere skal bidra å skape enda bedre læringsressurser hos NDLA.  Aktuelle oppdrag er:

 • vurdere, teste og gi tilbakemelding på struktur, brukervennlighet, fag, temaer og/eller enkeltressurser på ndla.no
 • produsere innhold som for eksempel oppgaver, undervisningsopplegg, fagressurser
 • presentere og dele hvordan NDLA-faget kan brukes i undervisningssammenheng. Dette kan gjøres skriftlig, i en videosamtale, på en konferanse eller ved å dele et undervisningsopplegg på deling.ndla.no
 • brukertesting av digitale verktøy og tjenester som for eksempel Kahoot!, samtavla.no, klimalab.no og samhandlingsverktøy. I utgangspunktet gjelder dette alle fag på ndla.no

 

Pedagogisk plattform – open høyring

– Vi ynskjer å få innspel fra brukarar som kan vere nyttige, fortel Leonhard Vårdal. Han er pedagogisk leiar i NDLA og har ansvaret for arbeidet med organisasjonens pedagogiske grunnsyn.
– NDLA ynskjer å forankre produksjonen av læringsressursar i eit pedagogisk grunnsyn som gir gode føresetnader for læring i den digitale skulen, seier Vårdal. Her fylgjer invitasjonen:

Open høyring — Pedagogisk plattform for NDLA

Styret i NDLA handsama i mai 2016 “Pedagogisk plattform for NDLA”. Dokumentet er eit verdidokument som klargjer NDLA sine grunnleggande humanistiske verdiar og syn på læring. Denne verdi- og forståingsramma skal bidra til felles kraft og engasjement mot visjonen til NDLA – Bedre læring for alle gjennom aktiv deltagelse og refleksjon. Den pedagogiske plattforma skal vere ein grunnleggande del av kvalitetsarbeidet i NDLA.

Vedtak i styret 18. og 19. mai 2016:

 • Styret stiller seg bak utkast til Pedagogisk plattform;  visjon, prosess og innhold.
 • Endelig vedtak vil fattes etter at en åpen høring om Pedagogisk plattform er gjennomført.

I samsvar med vedtaket i NDLA sitt styre i mai 2016 inviterer vi no alle brukarar og andre interesserte med på ei open høyring om NDLA sin pedagogiske plattform.

Etter at høyringa er gjennomført tek vi sikte på at styret i NDLA handsamar den pedagogiske plattforma på nytt i desember 2016.

Fristen for å delta i høyringa er sett til: Fredag 4. november 2016

Høyringsinnspel kan de sende til:
Jan-Arve Overland, e-post: janarveoverland@ndla.no
eller
Leonhard Vårdal, e-post: leonvar@ndla.no

Bedre læring for alle gjennom aktiv deltakelse og refleksjon – Pedagogisk plattform for NDLA

NDLA inviterer med dette alle brukarar — elevar og lærarar, organisasjonar, fylkeskommunar, kommunar og andre interesserte til å kome med innspel på NDLA sin pedagogiske plattform.

Frå starten og fram til utgangen av 2015 har NDLA utvikla læringsressursar i nær 100 fag.  Dei ulike redaksjonane har hatt stor pedagogisk fridom i utviklinga av kvar enkel læringsressurs, noko som har vore positivt med tanke på at ulike pedagogiske syn fekk kome til orde, og ulike didaktiske vinklingar har fått plass.

Trass i at NDLA i denne perioden ikkje har hatt ei pedagogisk forankring i ei eiga plattform, har innhaldet i læringsressursane likevel fått ei tydeleg kjenneteikn på det NDLA står for: Høg fagleg, språkleg og pedagogisk kvalitet. I arbeidet i dei ulike redaksjonane har det og vakse fram ei bevisstgjering på at aktiv brukardeltaking, både i utforming av læremiddelet og i sjølve læringsarbeidet, fremmer god læring. Samtidig har det vakse fram ei erkjenning av at NDLA treng ei pedagogisk plattform som gir retning i utarbeidinga av læringsressursar.

Den pedagogiske plattforma var hausten 2015 gjennom ein lang prosess i NDLA sin organisasjon. Det var viktig å få med heile organisasjonen i utforminga av den pedagogiske plattforma. Vi er no trygge på at innhaldet er godt forankra i organisasjonen.

Når vi no inviterer brukarane og alle andre interesserte med i prosessen, er det i forvissing om at det vil kome gode innspel til innhaldet i plattforma, og at det kan vere med å forankre NDLA sitt pedagogiske grunnsyn hos brukarane våre.

Vedlegg:

Bedre læring for alle gjennom aktiv deltakelse og refleksjon – Pedagogisk plattform for NDLA

 

Elever og lærere former nye NDLA

Gjennom pilotklasseprosjektet har vi høstet viktige innspill i utvikling av gode læringsressurser. I vår fikk vi blant annet god hjelp av elever fra Gausdal vgs med forslag til bedre navigering og ny forside.

Har du lyst til å bidra i utvikling og forbedring av NDLA? Her er vår invitasjon:

Invitasjon

NDLA har gleden av å invitere deg og din klasse til å delta i vårt pilotklasseprosjekt for skoleåret 2016/2017. Vi hadde stor suksess med å knytte til oss pilotklasser forrige skoleår, og vi ønsker å fortsette ordningen. NDLA tar brukerne på alvor og ønsker derfor å involvere deg og dine elever i utvikling og forbedring av NDLA.

Pilotklasseprosjektets hensikt

 • å involvere deg og dine elever i revidering, oppdatering og forbedring av fag og/eller innhold på NDLA.no
 • å innhente informasjon om hvordan du og din klasse bruker digitale ressurser fra NDLA og andre kilder i undervisningen
 • å sikre kvaliteten på innholdet vårt

Aktuelle oppdrag

 • vurdere, teste og gi tilbakemelding på struktur, brukervennlighet, fag, temaer og/eller enkeltressurser på ndla.no
 • produsere innhold som for eksempel oppgaver, undervisningsopplegg, fagressurser
 • presentere og dele hvordan NDLA-faget kan brukes i undervisningssammenheng. Dette kan gjøres skriftlig, i en videosamtale, på en konferanse eller ved å dele et undervisningsopplegg på deling.ndla.no
 • brukertesting av digitale verktøy og tjenester som for eksempel Kahoot!, samtavla.no, klimalab.no og samhandlingsverktøy. I utgangspunktet gjelder dette alle fag på ndla.no

Organsering

 1. Felles oppstartssamling. Pilotklasseprosjektet settes i gang med en felles oppstartssamling for alle pilotlærere tirsdag 18. oktober på Gardermoen. Her vil dere få grundig informasjon om hva prosjektet innebærer av gjensidige forventninger og forpliktelser. I tillegg blir det god anledning til å bli kjent med andre pilotlærere.
 2. Omfang: Innhold og omfang på oppdraget vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, ad hoc – testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur, brukervennlighet, digitale verktøy o.l.  
 3. Fast kontaktperson i NDLA
 4. Skriftlig avtale med nærmere detaljer vil bli utarbeidet

Aktuelle fag

Vi ønsker primært pilotklasser i følgende fag:

 • Medieuttrykk og mediesamsfunnet Vg1
 • Tysk 1
 • Historie Vg2/Vg3
 • Vg1 service og samferdsel
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
 • Helsearbeiderfag Vg2
 • Brønnteknikk Vg2

Merk! For brukertesting av digitale verktøy og tjenester er alle fag på ndla.no aktuelle.

Godtgjøring

Samarbeidet godtgjøres med et honorar på inntil kr 30 000,- avhengig av oppdragsstørrelse. Pilotklassen får utbetalt honoraret på slutten av 2016. Beløpet skal gå til  klassen i fellesskap og kan for eksempel brukes til klassetur, ekskursjoner eller lignende. Lærer får utbetalt beløpet på slutten av skoleåret (april/mai 2017).

Sagt om fjorårets prosjekt:

 • Det har tvunget seg fram tanker og ideer om hvorfor vi underviser som vi gjør. Større refleksjon fra meg som lærer på hva, hvorfor og hvordan jeg legger opp undervisningen.
 • Fint å vite at NDLA ønsker å få og er villige til å ta i mot tilbakemeldinger av brukerne/elever.
 • Elevene har fått erfart at de har en kompetanse som er til nytte for andre.

Høres dette interessant ut? Send en mail til pilotklasseansvarlig Hanne-Lisbet Løite med følgende informasjon: Navn, epost og telefon til lærer, fag/klasse, litt om klassen, begrunnelse for å delta, hva dere kan bidra med og annen relevant informasjon.

Ved stor interesse ser vi oss nødt til å prioritere. Vi ønsker gjerne skoler som kan delta med flere pilotklasser.

Frist for tilbakemelding: Tirsdag 27. september

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Hilsen

Hanne-Lisbet Løite
pilotklasseansvarlig i NDLA
telefon: 40 21 77 95
hannelisbetloite@ndla.no

Spennende arbeid tar slutt

– Det er spennende å jobbe med digitale læremidler. I dag møter vi et kollegium som er interessert. Mange har tatt inn over seg endring, sier Trine Merethe Paulsen. Hun er avtroppende redaktør i Naturbruk og har vært med i NDLA siden starten i 2007. Mye har skjedd i løpet av årene.

Teknologi og demokrati

– Stiller man et spørsmål i klasserommet i dag så opplever man at elevene googler etter svaret. Arbeidsmåtene er i endring. En av utfordringene i skolen er å få til meningsbrytning. Demokrati blir ikke til av seg selv, heller ikke gjennom teknologi og Internett alene, poengterer Paulsen. Hun skal fra høsten 2016 jobbe som universitetslektor ved lærerutdanninga på Nord universitetet. Og hjelpe fremtidens yrkeslærere ut i skolene.
– Elevene går ikke rundt med en sekk med bøker om ti år. Men du kan ikke lære et yrke bare på nett. Du må slå tomlene og kjenne båten vugge på vann, forteller Paulsen.

Visualisering av fagstoffet skaper forståelse, forteller Elisabet Romedal.

Visualisering av fagstoffet skaper forståelse, forteller Elisabet Romedal.

Fra kalkulator til pc

– I matematikk har utviklingen tatt av. Særlig da eksamen er blitt digital. Man kan ikke klare seg med en håndholdt kalkulator lengre, forteller Elisabet Romedal. Hun har utviklet matematikkfagene på NDLA siden 2008, og har i tillegg oversatt alle Khan Academy-ressursene til norsk språk.

Visuell forståelse

– Retningene vi har valgt i NDLA viser seg å være riktige valg, Det er en naturlig måte for elevene å jobbe på. Visualisering av fagstoffet skaper forståelse på en helt annen måte. Vi tar eleven med fra det teoretiske til det visuelle, forteller Romedal. Hun skal fra høsten undervise i matematikk ved Mandal videregående skole i Vest-Agder. Der har man oppnådd svært gode resultater ved bruk av digitale læremidler.

En bærebjelke

– NDLA er den første store bærebjelken i digitale læremidler i norsk sammenheng, men det er viktig at mangfoldet blir større. Vi må bruke mange læremidler i skolen, sier Trine Merethe Paulsen.
– Skal man skape gode læremidler må det ligge en vilje eller styrt finansiering bak. Vi kan ikke bygge fag etter Wikipedias modell. Men hvis vi har en god stamme og kan det bidra til at entusiaster og engasjerte elever vil bidra, sier Paulsen.

Iselin Myklebust har fokus på å gjøre fagressurser mer praktiske.

Iselin Myklebust har fokus på å gjøre fagressurser mer praktiske.

En annen som gir seg i NDLA denne sommeren er Iselin Myklebust ved Eid vgs i Sogn og Fjordane. Hun har vært med å utvikle og oppdatere Design og håndverksfaget på NDLA siden 2012.
– Jeg har jobbet mye med å få faget mer praktisk. I design og håndverk er det viktig å lære å lage. Bruke kreativitet og knytte teorien til det praktiske, sier Iselin Myklebust. Hun mener man bør være kritisk i møtet med nettressurser.

Mer faglig fokus

– Det er viktig å være kritisk og bruke nettressurser faglig, ikke bare sosialt, sier Myklebust.
– Digitale læremidler er veldig bra hvis det blir brukt på riktig måte. Du finner teori, oppgaver og videoer. Det er viktig for lærere og elever å kunne ha flere muligheter. Vi må være noe mer enn en bok, sier Myklebust.

Pedagogikk i førersetet

– Det er viktig at det er pedagogikken som har styringen over teknologien, ikke omvendt. Teknologien har aldri klart å svare helt på de pedagogiske ideene vi hadde da vi startet. Vi ser fram til at teknologien kommer etter, avslutter Trine Merethe Paulsen og Elisabet Romedal.