Jobbe med tysk på NDLA?

NDLAs fagredaksjon for tysk har behov for å knytte til seg en engasjert og kompetent fagperson gjennom en læreravtale. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag tilbyr NDLA læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.

Arbeidsoppgaver

Tyskredaksjonen skal supplere innholdet i delkapitlet “Geburtsland: Deutschland” i faget tysk 2. Delkapitlet består av ti korte portretter av avdøde og nålevende kjente personligheter som er født i Tyskland. Vi ønsker oss fem portretter til, med fokus på kjente, fortrinnsvis nålevende personer med flerkulturell bakgrunn. I tillegg skal det lages noe oppgavemateriale til portrettene.

Omfanget på avtalen: inntil 15 000 kr. (ca. 45 arbeidstimer)

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner. Relevant utdanning og erfaring fra undervisning i videregående opplæring er en forutsetning. I tillegg må du ha god innsikt i hva som rører seg i tysk kulturliv, og du må mestre det tyske språket svært godt. 

Bidragene dine vil bli publisert på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 15. oktober 2021.

Ta gjerne kontakt med Marion Federl (marionf@ndla.no) for nærmere informasjon.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og et eksempel på en læringsressurs eller et enkelt undervisningsopplegg som du har utviklet selv.

Søknadsfristen er fredag 4. juni. Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

NDLA søker pilotskoler

Ønsker du at skolen din skal være med og påvirke fremtidens læremidler?

NDLA inviterer til pilotskolesamarbeid skoleåret 2021/22.

Julie Bjørnstad forteller om pilotskolearbeidet i NDLA.

NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2021/22 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

Samarbeidet skal resultere i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode ideer og innspill til forbedringer, bidrar elever og lærere til et NDLA som er tilpasset elevers behov.

Organisering og omfang 

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idemyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2021/22 ser vi for oss følgende typer oppdrag: 

  • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser.
  • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
  • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse oppdragene pågår over en definert periode. 
  • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA.
  • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling. 
  • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2021/22. 

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknadsfrist 21. mai 2021. Send på epost til juliebjoernstad@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.

Vil du jobbe med bærekraftig utvikling?

NDLA søker medarbeider i redaksjonen for tverrfaglige tema. Vi søker en person med formell kompetanse på fagområdet som brenner for temaet bærekraftig utvikling.  50 prosent stilling.

Det legges vekt på undervisningserfaring fra relevante fag på videregående skole, erfaring med å jobbe tverrfaglig og med å skrive for målgruppa. Den som tilsettes må ha oppdaterte fagkunnskaper, interesse for utvikling av digitale læremidler tilpasset ny læreplan og god kjennskap til læreplanens mål om tverrfaglighet og dybdelæring.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag tilbyr NDLA læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.

I perioden 1. august 2021−31. juli 2022 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i avdeling Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.

Skoleåret 2021–2022 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg3-fag revideres i tråd med LK20 (fagfornyelsen). Samtidig skal revisjonen av Vg1- og Vg2-fagene sluttføres. Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2022.

For stillingen gjelder

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler. Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen. 

Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess der kompetanse utvikles gjennom aktivitet og samarbeid. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. Alle skal dessuten delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 19. mai 2021

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856. Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no.