Ulysning av flere læreravtaler

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner (med unntak av Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

NDLAs fagredaksjoner har nå behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 pr. år), som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 95 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

Avtalene spesifiserer bidragene som fagredaksjonene bestiller. Bidragene leveres fortløpende etter avtale med bestiller, men seinest 1. desember 2020. 

Bidragene fra ressurspersonene skal publiseres på læringsplattformen ndla.no, under Creative Commons-lisensen CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no).

Slik søker du 

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfrist: mandag 14. september 2020.

Søknad sendes til NDLA v/ Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Gå direkte til avtalebeskrivelsen:

1 læreravtale – engelsk 1 

Arbeidsoppgaver

NDLA engelsk søker en lærer som kan bidra med nytt fagstoff og nye oppgaver som skal være med på å dekke følgende kompetansemål fra den nye læreplanen for programfaget engelsk 1:

 • reflektere over innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt
 • vise forståelse, selvstendig refleksjon og kritisk tenking i analyse av noen aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land

Krav til søker

Vi søker lærere med erfaring fra undervisning på engelsk programfag. 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med Karin Søvik i engelskredaksjonen for mer informasjon: karin.sovik@ndla.no

2 læreravtaler – Vg1 bygg- og anleggsteknikk 

Læreravtale 1: BIM

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen BIM. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike typer produksjon. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • bruke digitale ressurser til å beregne, måle opp og merke etter beskrivelse og tegning
 • bruke enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid

Krav til søker 

Erfaring fra bruk av DAK-/CAD-programmer, ArchiCad og/eller undervisningserfaring i BIM

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

Læreravtale 2: Isolering

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen isolering. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner

Krav til søker 

Tømrer og/eller undervisningserfaring i isoleringsfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

3 læreravtaler – Vg1 teknologi og industrifag 

Læreravtale 1: 3D-print

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen 3D-print. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-data-assistert konstruksjon (DAK) og data-assistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker 

Erfaring fra bruk av DAK-/CAD-programmer, ArchiCad, og/eller undervisningserfaring i 3D-print

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

Læreravtale 2: CNC-programmering og -bruk

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen CNC-programmering og -bruk. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-data-assistert konstruksjon (DAK) og data-assistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker

Erfaring fra bruk av DAK/CAD programmer, ArchiCad, og/eller undervisningserfaring i 3D-print

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

Læreravtale 3: Hydraulikk og simuleringer

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen emnene hydraulikk og simuleringsprogrammer. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-data-assistert konstruksjon (DAK) og data-assistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker 

Søker må ha fagkunnskap om hydraulikk, dessuten om kobling av kretser med manometer, styrings- og arbeidselement og tegning av kretsløp med simuleringer. Vedkommende må også beherske bruk av DAK-/CAD-programmer.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

5 læreravtaler – Vg 2 helsearbeiderfaget

Læreravtale 1:  Prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Kompetansemål 

 • gjøre rede for de vanligste sykdommene, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon og nyproduksjon av fagstoff med skriftlige prosedyrer i grunnleggende sykepleie
 • Samarbeid med NDLAs filmprodusent om produksjon av instruksjonsfilmer for de ulike prosedyrene
 • Deltakelse i instruksjonsfilmene sammen med elever
 • Kvalitetssikring av filmene før publisering

Krav til søker

 • Lærer på Vg2/Vg3 helsearbeiderfag, med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende sykepleieprosedyrer
 • Helsefaglig utdanning og arbeidserfaring med prosedyrer i grunnleggende sykepleie i helse- og omsorgstjenestene
 • Erfaring fra undervisning i praktiske prosedyrer for elever på Vg2/Vg3 helsearbeiderfag
 • Tilgang på egnet lokale (praksisrom) og elever på Vg2 helsearbeiderfag som kan bidra i filmene 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 2: Regelverk, HMS og faglig forsvarlighet

Kompetansemål 

 • gjøre rede for gjeldende regelverk i helse- og omsorgstjenesten og reflektere over faglig forsvarlig helsehjelp
 • gjøre rede for prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet og bruken av kvalitetssystemer

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og utforskende oppgaver som aktiviserer elevene og stimulerer til refleksjon rundt emnene
  • regelverk innen helse- og omsorgstjenestene
  • faglig forsvarlighet
  • HMS og kvalitetsarbeid

Krav til søker

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med erfaring fra undervisning om regelverk, HMS, kvalitetsarbeid og faglig forsvarlighet for helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefaglig utdanning og erfaring med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
 • God innsikt i gjeldende regelverk for helse- og omsorgstjenestene

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 3: Yrkesetikk

Kompetansemål 

 • forklare hva yrkesetikk er og reflektere over etiske og miljørelaterte problemstillinger

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og oppgaver om etikk, yrkesetikk og etiske dilemmaer i arbeidet som helsefagarbeider

Krav til søker

 • Lærer med arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefaglig utdanning og kompetanse om håndtering av yrkesetiske dilemmaer i praksis
 • Undervisningserfaring fra Vg2 helsearbeiderfag, innen emnene etikk og yrkesetikk

Omfang: inntil kr 15 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 4: Legemiddelhåndtering

Kompetansemål 

 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler

Arbeidsoppgaver 

 • produksjon av læremidler om helsefagarbeiderens rolle og ansvar ved legemiddelhåndtering

Krav til søker 

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenestene
 • Helsefaglig utdanning, samt oppdaterte kunnskaper om regelverk for, og erfaring fra, legemiddelhåndtering i institusjoner og hjemmebaserte tjenester
 • Erfaring fra undervisning om legemiddelhåndtering

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 5: Hygiene og smittevern

Kompetansemål 

 • ivareta hygiene i tråd med gjeldende retningslinjer og foreslå smitteverntiltak

Arbeidsoppgaver 

 • Produsere læremidler om helsefagarbeiderens ansvar innen smittevern i helse- og omsorgstjenesten 
 • Kvalitetssikre planlagt innkjøp av film om bruk av smittevernutstyr

Krav til søker 

 • Lærer som underviser om hygiene på Vg2 helsearbeiderfag 
 • Erfaring fra arbeid med smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten
 • God innsikt i hygieniske retningslinjer og smittevernregler

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

1 læreravtale – Vg2 kokk- og servitørfaget og Vg1 restaurant- og matfag

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagartikler og oppgaver til emneområdet ferskvarehandlerfaget.  Vi ønsker fagartikler og oppgaver som gir en innføring i viktige arbeidsoppgaver og arbeidsrutiner i ferskvarehandlerfaget, med vekt på hygienekrav, sporbarhet, temperaturkontroll, merking av varer, kundebehandling og presentasjon av en ferskvaredisk.

Kompetansemål

 • Utvikle yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområda innanfor restaurant- og matfag og gjere greie for karrierevegar, særpreg og fellestrekk i bransjane (fra Vg1) 
 • gjøre rede for rammevilkår og gjeldende lover og forskrifter i bransjen og hvilken rolle tilsynsmyndighetene har (høringsutkast Vg2)
 • bruke faguttrykk ved refleksjon over eget arbeid (høringsutkast Vg2)

Krav til søker

Søker bør være lærer med erfaring og kompetanse fra butikkslakterfaget eller fiskehandlerfaget og undervise på Vg1 restaurant- og matfag eller Vg2 kokk- og servitørfag. 

Omfang: inntil kr 10 000Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes.

Utlysning av læreravtaler

Søknadsfrist 28. august 2020

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr. 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr. 30 000 tilsvarer ca. 100 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. 

Bidraget skal publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens: CC-BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i kontraktene leveres fortløpende etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. desember 2020. 

Slik søker du: 

Søkere må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Søkere må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfrist: mandag 28. august 2020

Søknad sendes til NDLA v/Anne Høgestøl annehoegestoel@ndla.no med kopi til leder for bygge og bedre fag Ole Fossgård olefossgaard@ndla.no 

Gå direkte til avtalebeskrivelsen:

2 læreravtaler – Vg1 bygg- og anleggsteknikk 

Læreravtale 1: BIM

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen BIM. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner. Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • bruke digitale ressurser til å beregne, måle opp og merke etter beskrivelse og tegning
 • bruke enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid

 • Krav til søker : Kompetanse i bruk av DAK/CAD programmer, ArchiCad og/eller undervisningserfaring i BIM.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

Læreravtale 2: Isolering

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen Isolering. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner


Krav til søker : Tømrer og/eller undervisningserfaring i isoleringsfaget.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

2 læreravtaler – Vg1 teknologi og industrifag 

Læreravtale 1: 3D print

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen 3D print. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker : Kompetanse i bruk av DAK/CAD programmer, ArchiCad og/eller undervisningserfaring i 3D print.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

Læreravtale 2: CNC (fres, dreiing og skjæring)

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen CNC. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et praktisk arbeid innenfor produksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standarder og prosedyrer
 • forklare og anvende egnede håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon og tolke måleresultater i henhold til arbeidstegninger
 • bruke programmer for 2D- og 3D-dataassistert konstruksjon (DAK) og dataassistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker: Kompetanse i bruk av DAK/CAD programmer, og/eller undervisningserfaring i CNC (Fres, dreiing og skjæring).

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

2 læreravtaler – Vg2 transport og logistikk 

Læreravtale 1: stroppe og lastsikring

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen Stroppe og lastsikring. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter
 • sikre last etter gjeldende forskrifter

Krav til søker: Stroppe og lastsikringskurs og/eller undervisningserfaring i lastsikring (Transport og logistikk).

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

Læreravtale 2: Kran

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen Kran. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter
 • sikre last etter gjeldende forskrifter
 • vurdere risiko og følge rutiner for å stroppe, anhuke og gi signal ved lasting og lossing

Krav til søker : Stroppe og lastsikringskurs og/eller undervisningserfaring i lastsikring (Transport og logistikk).

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

1 læreravtale – Vg2 anleggsgartner 

Læreravtale 1: nyanlegg

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen Nyanlegg. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • behandle og bruke løsmasser til ulike formål
 • forklare sammenhenger mellom kvalitet i utførelse og senere vedlikeholdsarbeid på anlegg
 • planlegge og utføre oppgaver i nyanlegg etter gjeldende regelverk, standarder, planer og beskrivelser, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • bruke digitale verktøy i planlegging og rapportering
 • velge og bruke materialer ut fra deres egenskaper og begrensninger
 • vurdere ulike jordarters egnethet for vegetasjonsetablering og foreta jordforbedringstiltak
 • behandle vekstmedier og tilføre næringsstoffer og jordforbedringsmidler i riktig mengde
 • identifisere vanlige planter i ulike anleggstyper og bruke plantemateriale ut fra fysiologi og miljøkrav

Krav til søker: Anleggserfaring, opparbeiding anleggsområde og/eller undervisningserfaring i Anleggsgartnerfaget.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 99 09 09 46

1 læreravtale – Vg2 brønnteknikk 

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen Brønnteknikk. NDLA planlegger å lage instruksjonsvideoer som viser framgangsmåter i ulike produksjoner.  Vi ønsker hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • drøfte øvre komplettering med oppbygginga av produksjonsrør, brønnhovudforankring og ventiltre
 • drøfte ulike nedre kompletteringsmetodar i reservoarsona
 • gjere greie for samansetjinga av og funksjonane til kompletteringsvæsker

Krav til søker : Kompetanse innen komplettering, kveilerør, sementering,  og/eller undervisningserfaring i brønnfaget.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mob: 990 90 946

——————————

1 læreravtale –informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 

Kompetansemål: 

 • Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier
 • Utforske og beskrive hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser
 • Visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter en lærer med kompetanse innen prototyping av apper, for eksempel med Adobe XD. Det ønskes produsert artikler som beskriver prototyping generelt, og oppgaver og instruksjoner i bruk av minst et passende program. Innhold knyttet til produksjon av 360-video og andre nye teknologier er også av interesse. Nøyaktig plan vil bli utarbeidet etter at læreravtalen er inngått. 

Krav til søker: 

Søkeren bør ha undervisningserfaring fra mediefag eller IKT. Det er en fordel om søkeren har gjennomført undervisningsopplegg i temaene som det skal lages innhold til. Søkeren må være god til å formidle skriftlig og kunne bruke google docs og lignende samskrivingsdokumenter.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Tron Bårdgård:
E-post: tronbardgard@ndla.no

——————————

1 læreravtale – programmering i biologifaget

Kompetansemål: 

 • utvikle og vurdere program som modellerer og simulerer biologiske prosessar og fenomen

Kjerneelement

 • Digitale ferdigheiter i biologi inneber å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, planleggje, registrere, berekne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data frå forsøk, feltarbeid og fagleg fordjuping. Utviklinga av digitale ferdigheiter i biologi går frå å finne, presentere og kommunisere biologisk innhald, til å kunne bruke digitale verktøy til programmering og modellering og vise sjølvstende og dømmekraft i val av verktøy ut frå faglege behov.

Arbeidsoppgaver

Utarbeide veiledning og oppgaver som gir elevene innsikt i programmeringsoppgaver som er relevante for faget biologi 1

NDLA har allerede tilgang til et innføringskurs om programmering i Python, men vi trenger oppgaver som er tilpasset biologifaget. Kanskje trengs en oversikt over spesifikke koder som skal brukes i disse oppgavene.

Oppgavene skal ha relevans for ulike deler av læreplanen. Forslag til illustrasjoner er ønskelig, men ikke et krav

Krav til søker:

Søker må ha kompetanse i Python-programmering

Omfang:

inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Kristin Bøhle:
E-post:kristinb@ndla.no

———————————————————————————-

1 læreravtale – Vg2 kokk- og servitørfaget og Vg1 restaurant- og matfag

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagartikkel og oppgaver til emneområdet Ferskvarehandlerfaget.

Kompetansemål: 

 • Bruke relevante faguttrykk og forstå hva rammevilkår og profesjonell yrkesutøvelse innebærer i kokk- og servitørfag (Utkast til kompetansemål Vg2)
 • Utvikle yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområda innanfor restaurant- og matfag og gjere greie for karrierevegar, særpreg og fellestrekk i bransjane (fra Vg1) 

Krav til søker:

Søker bør være lærer med erfaring og kompetanse fra butikkslakterfaget eller fiskehandlerfaget som underviser på Vg1 Restaurant- og matfag eller Vg2 Kokk- og servitørfaget. 

Omfang: inntil kr 10 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan: vigdis.haugan@ndla.no

——————————

2 læreravtaler – Vg1 naturbruk 

Læreravtale 1: dyrefag – selskapsdyr

Kompetansemål: 

 • stelle dyr eller fisk med respekt for etiske retningslinjer og kunnskaper om dyrevelferd, dyrehelse og artenes biologi
 • klassifisere og presentere et utvalg av arter og materialer og velge materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialenes egenskaper
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet og vurdere risiko
 • vurdere risiko og utføre naturbaserte aktiviteter med hensyn til egen og andres sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere naturbaserte næringsaktiviteter og beskrive en tilhørende verdikjede

Arbeidsoppgaver: 

I samarbeid med redaksjonen utarbeide læringsressurser (fagstoff og praktisk relaterte oppgaver) som skal dekke emnet artskunnskap og yrkesoppgaver knyttet til selskapsdyr.

Krav til søker: god dyrefaglig kompetanse og undervisningserfaring i dyrefag.  

Omfang: inntil kr 15 000,- 

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig Ragnhild Kjeldsen:
E-post: ragnhild.kjeldsen@ndla.no

Læreravtale 2: akvakultur

Kompetansemål:

 • mål i programfagene som er relevante for opplæringen i akvakultur.

Arbeidsoppgaver: I samarbeid med redaksjonen

 • revidere og oppdatere læringsressurser om akvakultur
 • utarbeide praktiske yrkesrelaterte oppgaver
 • utarbeide oppgaver der elevene skal beregne råvare – og materialforbruk, innsatsfaktorer og utbytte.

Krav til søker: Undervisningserfaring i akvakultur

Omfang: inntil kr 15 000,- 

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig Ragnhild Kjeldsen:
E-post: ragnhild.kjeldsen@ndla.no

——————————

2 læreravtaler – Vg1 håndverk, design og produktutvikling 

Læreravtale 1: Keramikk

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen keramikk. Vi vil lage instruksjonsvideoer av ulike teknikker. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker ved utforming av produkter i  (…) plastiske materialer og reflektere over egenskapene til de ulike materialene
 • bruke arbeidstegninger, mønstre og maler i eget arbeid
 • reflektere og anvende tradisjonelle teknikker for å gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • anvende og velge hensiktsmessige teknikker, verktøyer og materialer til produktet
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder

Krav til søker: Håndverkskompetanse og undervisningserfaring i keramikk.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inger Gilje Sporaland:
E-post: ingersporaland@ndla.no
Mob: 93 40 36 05

Læreravtale 2: Tekstil

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og oppgaver innen innenfor tekstil, med vekt på søm. Vi vil lage instruksjonsvideoer av ulike sømteknikker. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • bruke ulike grunnleggende håndverksteknikker ved utforming av produkter i (…) myke (…) materialer og reflektere over egenskapene til de ulike materialene
 • bruke arbeidstegninger, mønstre og maler i eget arbeid
 • reflektere og anvende tradisjonelle teknikker for å gjenskape tradisjonelle håndverksprodukter
 • anvende og velge hensiktsmessige teknikker, verktøyer og materialer til produktet
 • gjøre rede for de ulike materialenes egenskaper og funksjonsområder


Krav til søker: Håndverkskompetanse og undervisningserfaring i tekstil.

Omfang: inntil kr 30 000,- 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Inger Gilje Sporaland:
E-post: ingersporaland@ndla.no
Mob: 93 40 36 05

——————————

1 læreravtale – Vg2 helse- og oppvekstfag 

Førstehjelp

Kompetansemål:
* utføre grunnleggjande førstehjelp

Arbeidsoppgaver:
Produksjon av praktiske og utforskende oppgaver til nyproduserte instruksjonsfilmer i førstehjelp.

Søker bør være lærer med kompetanse og erfaring innen akuttmedisin og prehospitale tjenester, samt ha erfaring fra førstehjelpsopplæring for elever i videregående skole.

Omfang: inntil kr 30 000,-

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan: vigdis.haugan@ndla.no

Pedagogisk leder

100 % frikjøp til 31.07.2021 med mulighet for forlengelse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med høyt engasjement for å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.

Vår nåværende pedagogiske leder i NDLA går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Som pedagogisk leder vil du ha det overordnede ansvaret for at NDLAs ressurser og tjenester har en tydelig pedagogisk forankring og som følger opp NDLAs overordnede mål og strategi. I dette ligger bla. ansvar for å utvikle NDLAs pedagogiske plattform og bidra til at denne ligger til grunn for utforming av NDLAs tjenester og ressurser.

Arbeidet omfatter:

 • utvikle og forvalte NDLAs pedagogiske grunnlag og bidra til at dette danner utgangspunkt for vårt arbeid, våre ressurser og tjenester
 • utvikle og følge opp samarbeid med kompetansemiljø/organisasjoner/nettverk
 • strategisk og overordnet planlegging og rapportering
 • lede og koordinere utviklingsarbeid i NDLA
 • utredningsarbeid
 • bidra og støtte teamledere og andre i deres arbeid
 • bidra til kompetanseutvikling internt og i sektoren
 • presentere NDLA for eiere, brukere og andre

Pedagogisk leder rapporterer til daglig leder og deltar i ledermøtet.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med læreplanverk og bruk av digitale ressurser og tjenester i opplæring
 • strategisk forståelse for anvendelse av digitale læringsressurser/tjenester i undervisning og opplæring
 • erfaring med utredningsarbeid 
 • erfaring med å drive systematisk utviklingsarbeid
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • evne til nytenkning og ønske om å lære og arbeide tverrfaglig

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret.

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2020.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no. 

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling og avlønning, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: Anne.Hogestol@vlfk.no eller tlf. 976 64 377.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 03.05.2020

NDLA søker designer/utvikler til teknologistøttet læring

Inntil ett årsverk for 2020–31.07.2021 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

I NDLA er vi opptatt av å utvikle ny læringsteknologi som kan støtte elevene i interaktiv, stimulerende og variert læring. I tillegg til tradisjonelle interaktive oppgaver som “quiz” og “fyll inn”, jobber vi med VR, spillifisering og aktiviteter som støtter refleksjon og egenvurdering. Dette er et svært spennende felt å jobbe på, og et område NDLA kommer til å satse mye på framover. Delingstjenester, elevinvolvering, LTI og adaptivitet er noen stikkord for de kommende åra.

Om NDLA og Utforske

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Teamet Utforske jobber med utvikling og utforsking av muligheter. Utforske jobber bredt med både innovasjon og brukerbasert, stegvis utvikling. Utforske jobber tett med teknisk-, faglig- og bruksanalyse-team i NDLA. NDLA samarbeider også med miljøer innen edtech, og med universiteter og høyskoler, hvor Utforske har en sentral rolle.

 Arbeidsområder:

 • Utvikling av tekniske innholdstyper – koding i JavaScript, CSS og React
 • Teknisk utvikling av ny funksjonalitet 
 • Dokumentasjon og kravspesifikasjon av tekniske endringer
 • Rådgivning ved innkjøp og valg av tekniske løsninger
 • Design av løsninger i skisser og prototyper
 • Koordinering av tekniske valg og løsninger med teknisk leder og NDLAs teknologikart
 • Skriftlig og muntlig veiledning for interne brukere

Ønsket kompetanse:  

 • Erfaring fra relevante utviklingsprosjekter
 • Erfaring med koding og god innsikt i åpen kildekode, ulike lisenser og konseptet åpne læremidler
 • Kjennskap til lean og brukerstyrt tilnærming til utvikling i teambaserte prosesser
 • Være utviklingsorientert med evne til å tenke nytt og utradisjonelt på en konstruktiv og inviterende måte
 • Erfaring med relevante digitale prosessutviklingsverktøy 
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • Være selvgående, strukturert og ha gjennomføringsevne

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. Det gjelder alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i NDLA via videokonferanser og delte dokumenter, samt fysiske samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Spørsmål kan rettes til leder for NDLA, Knut Inge Skifjeld e-post knutinge@ndla.no  tlf 900 53 826.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til knutinge@ndla.no.

Leder for fagredaksjonene (Teamleder bygge og bedre fag)

100 % frikjøp til 31.07.2021 med mulighet for forlengelse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med høyt engasjement for å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.

Vår nåværende leder for fagredaksjonene går av med pensjon, og vi søker nå etter hennes etterfølger.

Som leder for fagredaksjonene i NDLA vil du ha det overordnede ansvaret for planlegging, utvikling og forvaltning av NDLAs læremiddelportefølje. Læremidlene i NDLA utvikles av frikjøpte medarbeidere fra fylkeskommunene, kjøpes inn i markedet og skaffes til veie gjennom samarbeid med andre (organisasjoner).  

Arbeidet omfatter:

 • planlegge, budsjettere og rapportere for utvikling og vedlikehold av NDLAs læremiddelportefølje
 • bidra i arbeidet med å utvikle faglig- og pedagogisk kvalitet av NDLAs læremidler
 • organisere og lede arbeidet med produksjon og anskaffelse av læremidler
 • rekruttere medarbeidere, legge til rette for og følge opp redaksjoner og redaksjonsmedarbeidere
 • planlegge og gjennomføre innkjøp
 • inngå og følge opp samarbeid med andre organisasjoner
 • delta i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentere NDLA for eiere, brukere og andre

Leder for Bygge og bedre fag rapporterer til daglig leder. Det vil være aktuelt å tilføre teamet en nestleder for å bistå leder med gjennomføring av oppgavene.

Utvikling og publisering av gode digitale læremidler krever en tverrfaglig tilnærming hvor brukermedvirkning og brukertesting, tilrettelegging av brukerflate og ekspertise på digital publisering er avgjørende for at læremiddelet og tjenesten oppnår ønsket kvalitet hos lærer og elev. I NDLA vil du og ditt team derfor samarbeide tett med team for brukertesting og design (Bruke) og team for rådgiving og støtte (ROS).  

Kvaliteten på læremidlene fra NDLA er god ifølge norske lærere. I NDLA ønsker vi å fortsatt levere læremidler med høy kvalitet og lede an i utviklingen. For å lykkes trenger vi deg som har innsikt i digitale læremidler og produksjon, er strukturert og utviklingsorientert, med gode lederegenskaper.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • erfaring med utvikling av digitale læremidler
 • relevant ledererfaring
 • kjennskap til og erfaring fra skolen eller andre miljøer som arbeider innenfor feltet opplæring / læremidler 
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • ønske om å lære og arbeide tverrfaglig 

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2020 eller tidligere.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no. 

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling og avlønning, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: annehoegestoel@ndla.no eller tlf. 976 64 377. 

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 08.03.2020