Jobbe i NDLA? Sjekk våre ledige engasjement.

Designer/utvikler til teknologistøttet læring. Inntil ett årsverk, ingen frist.

Interaktiv utvikler. Inntil ett årsverk, ingen frist.

For stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Om våre medarbeidere

NDLAs medarbeidere er tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner, men bruker avtalt prosent av sin stilling i NDLA.  Alle medarbeidere har en arbeidsavtale med NDLA som regulerer arbeidsforholdet, men arbeidsgiveransvaret ligger hos den virksomheten vedkommende er tilsatt i. Medarbeiderne er spredt over hele landet og samarbeider i det daglige via digitale verktøy. NDLA er en prosessorganisasjon, og medarbeiderne tilhører en av tre arbeidsprosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser eller administrasjon- og støtteprosesser.

Ndla søker bildekonsulent

Inntil ett årsverk. Bildekonsulent skal arbeide tett med fotograf, læremiddelansvarlige, fagansvarlige og annet personell for å finne, rettighetsklarere og tilrettelegge faglige illustrasjoner til fagtekster og oppgaver.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • ha ansvar for effektiv logistikk i uttak av bilder
 • ha ansvar for den totale bildeprofilen til NDLA
 • finne bilder og veilede teamene i riktig bildebruk, blant annet ved å utarbeide en bildeprofil for fagredaksjonene
 • opprette bilder i produksjonssystem med relevant metadata
 • lage kollasjer og slideshow, bildegallerier og interaktive oppgaver i H5P med mer 
 • bistå i å vurdere, kvalitetssikre og eventuelt innhente bilder fra andre kilder enn leverandører som NDLA har innkjøpsavtaler med, for eksempel fra ulike digitale delingstjenester på internett eller produksjoner som er gjort av elever og lærere som vil dele dette med allmennheten
 • bistå redaksjonene i arbeidet med rettighetsklarering av innhold levert av NDLAs samarbeidspartnere og følge opp slike avtaler angående rettighetsmerking, universell utforming og modellklarering
 • levere faglige innspill og spille inn nødvendige endringer til produksjonsveiledning for bilder, eksempelvis http://brukskvalitetsplattform.ndla.no/bruk-av-bilder.html i henhold til gjeldende lovverk – i 2020 vil dette innebære et arbeid med oppfølging av nytt lovverk for universell utforming

Søker bør

 • ha en helhetlig forståelse for visuelle uttrykk av sammensatte tekster som skal gi elevene innsikt i og forståelse for et faglig emne
 • kunne arbeide i ulike relevante digitale produksjonsverktøy
 • beherske et arbeidstempo som tilsvarer den prosjektrettede arbeidsformen i NDLAs redaksjoner – i dette ligger også et behov for gjennomføringskraft og effektive samarbeidsprosesser
 • ha kompetanse og gjennomføringskraft til å ta ansvaret for og gjennomføre prosesser med rettighetsklarering og lignende

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.

NDLA søker interaktiv utvikler

Inntil ett årsverk. NDLA bruker H5P til interaktive innholdstyper, men ser at det ofte er behov for skreddersydde interaktiviteter og simuleringer. Det er også ønskelig at innhold som er tilgjengelig globalt kan tilpasses vår kontekst og oversettes. I arbeidet med fagfornyelsen har vi flere fagpersoner som jobber med programmering i fagene. Disse vil bli gode samarbeidspartnere, det samme gjelder fagredaksjonene som leverer oppdrag.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • oversette og tilpasse internasjonale læremidler til norsk, eksempelvis Phet
 • produsere interaktive innholdselementer på bestilling fra fagredaksjonene, eksempelvis Javascript i iframe
 • bistå med kompetanseheving av kvalitetsforståelse på tvers av spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (ROS)
 • utforme og forvalte gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av interaktive simuleringer
 • bistå med rådgivning i planlegging av simuleringer internt i egne verktøy og når det skal bestilles eksternt
 • kvalitetsvurdere kravspesifikasjon og leveranser fra eksterne bidragsytere opp mot gjeldende krav

Søker bør

 • ha praktisk erfaring og fagkompetanse innen frontend-programmering
 • ha kompetanse om utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier
 • ha kompetanse om etterlevelse av universell utforming i digitale medier
 • ha en mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde
 • ha gode personlige samarbeidsegenskaper
 • ha grunnleggende teknologiforståelse om hvordan innhold kan flyte på internett og mellom ulike standarder og internettløsninger

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.

NDLA søker videoprodusent

Inntil ett årsverk. Videoprodusent skal arbeide tett med de fire andre i teamet som arbeider med video: videoprodusent, fotograf, animatør og YouTube-ansvarlig. Det blir også tett samarbeid med læremiddelansvarlige, fagansvarlige og annet personell for å arbeide med nyproduksjon av video.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre videoproduksjoner i tråd med bestillinger fra ulike fagredaksjoner. Den enkelte videoproduksjon er relativt begrenset i omfang. Arbeidet vil inkludere rådgivning til fagredaksjonelle team i planleggings-, utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av videoproduksjonen før publisering. Videoene skal brukes av elever og lærere i ulike læringssituasjoner. Videoproduksjoner må tilfredsstille kvalitetsveiledninger, designmanual og produksjonsretningslinjer. Samtidig finnes det egne medarbeidere som vil bistå med å få utført teksting, lisens- og opphavsmerking, språklig kvalitetssikring og arbeid med universell utforming.
 • på samlinger i ROS-teamet bidra til kompetanseheving innenfor eget fagfelt overfor øvrige spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (ROS)
 • på forespørsel å bidra som rådgiver innenfor eget fagfelt når gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av innhold med levende bilder skal oppdateres eller når store bestillinger av videoproduksjoner skal kvalitetssikres

Søkere bør

 • ha utdanning som TV-journalist/videoprodusent
 • ha praktisk erfaring og fagkompetanse om videoproduksjoner brukt av elever og lærere
 • beherske grunnleggende intervjuteknikk, fotografering, lydopptak, klipping, teksting og annet etterarbeid i forbindelse med videoproduksjon og kunne dokumenterer dette ved å vise til tidligere produksjoner
 • ha kompetanse knyttet til utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier samt kompetanse om universell utforming 
 • ha gode personlige samarbeidsegenskaper

Det vektlegges at søker har tilgang til videoutstyr og produksjonsfasiliteter ved egen skole som tilfredsstiller krav til videoproduksjon med HD-kvalitet.

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.

NDLA søker innholdsdesignere

Inntil 5,5 årsverk. Innholdsdesignere skal arbeide tett med fagredaktører og spesialister for å utforme, produsere, forvalte og kvalitetssikre læremidler og læringsressurser uavhengig av fag. Arbeidet vil være varierende. En del av stillingen vil være selvstendig rutinearbeid innenfor et avgrenset arbeidsområde.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • sammenstille lærestoff i ulike former i samarbeid med fagredaksjonelt team
 • fikse feil eller uryddig design i artikler på tvers av fag
 • utbedre bruksutfordringer i samarbeid med brukerkontakt
 • tilpasse innhold i henhold til krav om universell utforming
 • kontrollere at innhold er i henhold til gjeldende lovverk, avtaler og interne retningslinjer før det publiseres
 • moderere delingsarena og bistå ved mottak av innhold og leveranser

Søkere bør

 • ha kunnskap om læringsprosesser
 • ha erfaring med grafisk programvare
 • ha kompetanse innen brukeropplevelse og grafisk design
 • ha kjennskap til universell utforming
 • ha teknisk sans, gjerne erfaring fra enkel HTML, som koding av tabeller
 • beherske et arbeidstempo som tilsvarer den prosjektrettede arbeidsformen i NDLAs redaksjoner, noe som vil innebære evne til gjennomføringskraft og effektive samarbeidsprosesser

Søker bes oppgi område for spisskompetanse og ønsket stillingsprosent.

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.