SAMTYKKEERKLÆRING

Versjon 1.1 2018

Samtykke til å behandle opplysninger i NDLA

Dette er en samtykkeerklæring som gir NDLA rett til å samle inn og analysere opplysninger om din bruk av tjenestene knyttet til NDLA, som Vestland fylkeskommune v/NDLA forvalter på oppdrag fra fylkeskommunene. 

Hva er NDLA

Fylkeskommunene har ansvar for å holde elever i videregående opplæring med fritt tilgjengelige læremidler. Videregående opplæring er ett av fylkeskommunenes kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenhengen viktig.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et felles interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner unntatt Oslo. NDLAs oppgave er å tilby elever i videregående skole digitale læremidler som dekker læreplanenes kompetansemål, og er fritt tilgjengelige for alle.

NDLA er organisatorisk og redaksjonelt bygd opp med en rekke fagnettsteder som publiserer og vedlikeholder læremidler for ulike fag i videregående opplæring. Læremidlene brukes over hele landet. NDLA har for tiden inntil ca 70.000 daglige brukere. NDLA er organisert etter en redaksjonell modell med fagredaktører som er ansvarlige for sine fagnettsteder. NDLA tilrettelegger en kombinasjon av innkjøpte og egenproduserte læremidler, og tilbyr også verktøy som inngår i tilrettelegging og bruk av digitale læremidler. Mer informasjon finner du på http://om.ndla.no.

Noen funksjoner i NDLA forutsetter at du som bruker logger deg inn, og at opplysninger om deg benyttes i løsningen. Den fylkeskommune du er elev/ansatt i er ansvarlig for alle opplysninger som blir samlet inn, og for at lover og regler for å beskytte opplysninger om deg blir fulgt.

Hva forplikter du deg til og hva har du rett til?

Du forplikter deg som bruker til å benytte tjenesten på den måten som er forutsatt, dvs. til læringsformål. For øvrig fremgår dine plikter og rettigheter nedenfor:

 • NDLA har rett til å lagre et minimum av data om deg. De aktuelle dataene er beskrevet nedenfor.  
 • Du har rett til å få med deg dine personopplysninger når du avslutter din status som bruker av NDLA.
 • NDLA vil slette alle personopplysninger om deg når du gir beskjed om det, eller senest 12 måneder etter at du siste gang benyttet deg av NDLA.
 • Bruken av kommentar- og annotasjonsfelt i NDLA skal være relatert til faget og/eller undervisningssituasjonen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom bruk av funksjonalitet i NDLA skal på ingen måte inneholde tekst, bilder; lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper.
 • Digital mobbing skal ikke forekomme gjennom bruk av funksjonalitet i NDLA.
 • Alle andre brukere av NDLA skal behandles med respekt, og brukerne plikter å vise respekt for andres livssyn og nasjonalitet.
 • Brukeren skal være ærlig og høflig i samhandling med andre brukere.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle brukeren.
 • Brukeren plikter å gjøre så godt han/hun kan for ikke å bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i NDLA.
 • Brukeren plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker NDLA.
 • Brukeren plikter å respektere immaterielle rettigheter og lisensbetingelser for materiale som tekst, bilder musikk, film eller lyd som benyttes i NDLA.
 • Brukeren plikter å varsle NDLA ved mistanke om at andre bryter reglementet.
 • NDLA vil kunne melde fra til tilhørende skole/skoleeier dersom brukere ved skoler mobber eller trakasserer andre brukere.
 • Brukere som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av funksjonalitet i NDLA kan bli utestengt fra påloggede tjenester i NDLA i en periode fastsatt av tilhørende skole og NDLA. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt.

Disse prinsippene vil til enhver tid også være tilgjengelige på nettsiden til NDLA.

Ved å gi ditt samtykke gjennom å krysse av i avkrysningsboksen eller logge deg på våre tjenester, bekrefter du som bruker at de ovennevnte prinsippene er lest, akseptert og vil overholdes.

Det å være bruker av NDLA er frivillig. Du kan når som helst trekke deg som bruker og dermed trekke tilbake samtykket ditt.

Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

NDLA samler inn opplysninger om brukerne som en del av basis funksjonaliteten i løsningen. Data om person som kan lagres i NDLA.no eller stier.ndla.no, er:

 • Navn
 • Visningsnavn
 • Profilbilde (valgfritt)
 • Rolle (student, lærer, lærling)
 • Fylke (tilhørighet)

Hva skal vi bruke opplysningene om deg til?

Opplysningene vi samler inn om deg i tilknytning til NDLA vil kun bli brukt til å identifisere deg i de tjenestene som utgjør NDLA, for eksempel for å huske hva du gjorde forrige gang, merke dine kommentarer etc.

Hvem får tilgang til opplysningene dine?

Opplysningene om deg blir kun tilgjengelig for et lite antall personer som arbeider i NDLA. Ingen har større tilgang til opplysninger enn de trenger for å gjøre jobben sin, og alle har taushetsplikt.

Dersom du trekker samtykket ditt tilbake vil alle opplysninger om deg bli slettet uten ugrunnet opphold. Alt du i så fall trenger å gjøre er å sende melding via https://ndla.zendesk.com/hc/no/requests/new.

Du trenger ikke oppgi grunn.

Hvordan kan du vite hvilke opplysninger vi har om deg?

Du kan til en hver tid kreve innsyn i alle opplysninger NDLA lagrer om deg. Dette kan du få ved å henvende deg til NDLA via https://ndla.zendesk.com/hc/no/requests/new

Vi vil så gi nærmere informasjon om hvilken framgangsmåte du må følge for at denne datautleveringen skal bli trygg.

Hvordan blir opplysningene sikret?

Alle personopplysninger lagres på et sikkert sted hvor vi har full kontroll på hvem som til en hver tid får se dem.

Hvordan kan du slette dine opplysninger hos oss?

Det er frivillig for deg å gi samtykke. 

Du kan alltid trekke samtykket tilbake. I så fall sletter vi alle opplysninger om deg så raskt som mulig. Henvendelse om sletting kan skje til https://ndla.zendesk.com/hc/no/requests/new