Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”.

Statsråden gratulerer

–  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of Exellence. Dette er en fin anerkjennelse til NDLAs arbeid, og det er alltid gledelig når norske aktører når opp i internasjonale sammenhenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. NDLA ble startet i 2007 etter et initiativ tatt av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Ros til norske lærere

– I dag har norske lærere fra hele landet fått internasjonal anerkjennelse for det de sammen har skapt, forteller daglig leder i NDLA, Øivind Høines.  Han løfter også frem det brede samspillet med lærere, elever og NDLAs leverandører. Innovasjonskraften som ligger i dette samspillet har vært avgjørende sier han, og retter en stor takk til NDLAs samarbeidspartnere.

Jubileumsår

NDLA er nå inne i sitt tiende år, og er i dag solid forankret i den videregående opplæringen i hele landet. Innholdet på NDLAs sider er åpent for alle og blir svært mye brukt i videregående skole. I år har også kommunene startet arbeidet med å få frem et NDLA for grunnskolen.

 Dette er en fantastisk start på vårt jubileumsår, sier Høines.    

For mer info kontakt:

Daglig leder i NDLA, Øivind Høines – 99 00 56 47 – oivind@ndla.no

Styreleder i NDLA og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide – 924 05 509 – John.Arve.Eide@afk.no

NDLA.no

  • Opprettet i 2007

  • Åpne digitale læremidler for videregående opplæring

  • Mer enn 60.000 besøk hver skoledag

  • Over 11 millioner besøk i 2016

  • Norges største læremiddelnettsted for videregående skole

  • Eies og drives av alle norges fylkeskommuner utenom Oslo

  • Læringsressurser i over 80 eksamensfag

  • Lisensiert med Creative Commons og kan fritt deles, tilpasses og videreutvikles

Om Open Education Consortium

The Open Education Consortium is a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation and collective development and use of open educational materials. The Open Education Consortium (OEC) is an independent not-for-profit (501.c.3) organization incorporated in 2008 under the laws of the Commonwealth of Massachusetts in the United States of America.

NDLA diskuteres i USA

OECD interessert i OER-initiativ

Bakgrunnen for at NDLA blir diskutert i amerikanske utdanningsmiljøer, er OECDs økende interesse for åpne læremidler, på engelsk kalt Open Educational Resources eller bare OER. OECD har i den siste tiden sett nærmere på en rekke slike internasjonale eksempler i utdanningen. I den forbindelse ble NDLA presentert for OECD i januar 2015.

USA et foregangsland

OECD er selvsagt også svært interessert i tilsvarende initiativ fra USA, som er et foregangsland for åpne læringsressurser. Det var representanter fra USA som ba om at NDLA ble presentert på et eget webinar. Deltakerne på møtet 8. april 2015 var utdanningsledere fra en rekke amerikanske stater og initiativ. På møtet deltok også en rådgiver for president Obama med spørsmål om åpne læremidler.
– Jeg opplevde at deltakerne var svært interessert! De stilte kritiske og kunnskapsrike spørsmål, sier Høines. Han forteller at de blant annet spurte om NDLAs politisk forankring, om kvalitetsikring av læremidlene, læreres kompetanse og hvordan NDLA har klart å oppnå så høy bruk. Mest av alt vil han likevel trekke frem all den rosen som ble gitt.
–Anerkjennelse fra folk man ser opp til, varmer ekstra godt. Uten inspirasjon fra amerikanernes satsing på åpne data, åpne læremidler og åpen lisensiering ville vi aldri ha startet med NDLA.
Høines understreker at dette er en ros alle medarbeidere og bidragsytere til  NDLA må ta  til seg.

Viktige impulser

Den kontakten NDLA nå har fått med interessante amerikanske miljøer, er viktig for videre utvikling.
– Å møte kolleger fra andre steder i verden, som jobber mot de samme målene som oss, er svært lærerikt og motiverende, sier Høines.
–Vi vil alltid har mer å lære av andre enn vi kan lære bort. NDLA har nå et konkret tilbud om kompetanseutveksling med et OER-initiativ fra Washington. Den internasjonale fremtiden for NDLA ser alt annet en ensom ut, avslutter han.

Ny læringsressurs om EU lansert

Sida vart lansert på 20-årsdagen for den siste folkeavrøystinga om EU, 28.11.1994. Ressursen skal gi oppdatert og nøytral informasjon om konsekvensane av samarbeidet  vi har med EU, seier statssekretær Ingvild Stub i Utanriksdepartementet. Det er Utanriksdepartementet som har finansiert arbeidet med ressursen.

Inga Berntsen Rudi  har hatt ansvar for prosjektet i NDLA.  Ho er også  fagredaktør for NDLA-faget i historie og har vore med i samfunnsfagredaksjonen. Ho fortel om eit svært fruktbart samarbeid med SIU og med andre institusjonar og organisasjonar. Ho er særleg stolt av dei interaktive læringsressursane.

NDLA er nøgde med å bli valde til samarbeidspart for slike nasjonale satsingar. NDLA har både det digitale og sosiale nettverket mot videregåande opplæring for effektiv distribusjon av informasjon.

Her kan du lese om lanseringa av læringsressursen på regjeringen. no

Her finn du læringsressursen om EU på ndla.no

NDLA på Online Educa Berlin 2014

– Denne typen konferansar tyder svært mykje for NDLA, seier dagleg leiar Øivind Høines på NDLA-standen på Online Educa. Sjølv var han på sin første Educa i 2004, altså tre år før NDLA-prosjektet vart etablert i 2007. Etter det har han og andre frå NDLA henta inspirasjon og kunnskap i Berlin så godt som kvart år. – Vi sponsar konferansen fordi vi ville betale litt igjen. Utan Educa og liknande konferansar hadde truleg NDLA ikkje vorte noko av. I år stiller vi med uvanleg mange deltakarar. Vi utviklar organisasjonen ved at vi lærer saman. Dei nye medarbeidarane som er med oss til Berlin, tilfører NDLA-laget ny kunnskap samstundes som dei lærer kva NDLA er.

Her er NDLA si pressemelding til Online Educa 2014.

Sponsinga var svært synleg i kaffepausen første konferansedag. Då fekk alle kaffi av koppen med NDLA-logoen, og kaffestanden proklamerte: «This coffeebreak is sponsored by NDLA.»

"This coffee break is sponsored by NDLA". NDLA-koppen i bruk på Online Educa.

NDLA-koppen i bruk i kaffipausen på Online Educa.

Øivind Høines deltok i paneldebatten om opne læringsressursar, der han inviterte til samarbeid over landegrensene. NDLA vart presentert som eit svært vellykka OER-initiativ som har lykkast i marknaden. «NDLA er ein nasjonal modell for å distribuere frie digitale læremiddel, som peikar mot framtida for oss andre», sa Gard Titlestad frå ICDE, International Council for Open and Distance Education (ICDE).

Rune Mathisen, leiar for På nett-redaksjonen og redaktør for NDLA-faget Teknikk og industriell produksjon, hadde ein eigen sesjon der han presenterte bruk av simuleringar i teknologifaget. Ivrige deltakarar fekk prøve simulering i praksis. – Simuleringar er av og til betre enn Real Life, smiler Rune. Du kan gjere dei når det passar for deg, dei er rimelege, og det blir mindre søl!

Les om samarbeidet mellom NDLA og PhET her!

Rune Mathisen klar til sesjon om simuleringer i teknologiundervisningen på Online Educa 2014

Rune Mathisen klar til sesjon om simuleringar i teknologiundervisninga på Online Educa 2014

Dei mange medarbeidarane frå NDLA skifta om å stå på stand i konferanseområdet, og melde om stor interesse.

Pressemelding frå NDLA til Online Educa 2014

Presentasjon av Øivind Høines i programmet

Presentasjon av Rune Mathisen i programmet

NDLA er vinnar av Boldic Award 2014

Boldic Award blir gitt til personar, prosjekt eller organisasjonar som utviklar verktøy og metoder innanfor fjernundervisning og fleksibel opplæring. Det er eit samarbeid mellom nordiske og baltiske land for å fremje utvikling av og kjennskap til opne læringsressursar. Dette skjer med støtte frå Nordplus. Den svenske organisasjonen for fleksibel opplæring, SVERD, er koordinator for Boldic Award. Prisen blei første gong delt ut i 2005, og  dette er  den niande prisutdelinga.

Les juryen si grunngiving her

NDLA er eit innovativt prosjekt som lagar opne læringsressurar for alle med Creative Commons-lisens, heiter det i juryen si grunngiving. Juryen legg vekt på NDLA sin samarbeidsmodell og moglegheitene for  oppskalering som kan fremje nettbasert læring i heile Norden og dei baltiske landa. «The NDLA project’s strategy and soloutions can be scalable over the whole Nordic and Baltic region. This is a unique way to work together to promote online learning and ICT-supported flexible lifelong learning in the Nordic and Baltic region.»

– Denne merksemda er stor stas for alle som har jobba med NDLA, seier dagleg leiar i NDLA, Øivind Høines. – Det er ei verdesetjing av arbeidet til lærarar og leverandørar frå heile landet, som har jobba hardt for å få til eit så godt produkt. Opne læremiddel er i dag eit internasjonalt fenomen. Da vi starta med NDLA i 2006, var digitale læremiddel revolusjonerande. I dag er det ein sjølvsagt del av ein god heilskap.

Dette er ikkje første gongen NDLA får internasjonal merksemd. I 2011 vart NDLA nominert til den prestisjetunge europeiske EPSA-prisen. Da var det   organiseringa i NDLA som ei distribuert verksemd, som vekte interesse. NDLA er eigd av 18 fylkeskommunar. Dei fleste medarbeidarane er fylkeskommunalt tilsette  som er engasjerte av NDLA for kortare eller lengre tidsrom. NDLA har som visjon å utvikle opne, gode digitale læremiddel i alle fag i vidaregåande opplæring. NDLA legg til rette for at elevar og lærarar kan vere aktive og deltakande i læringsarbeidet. 

Les meir om tildelinga av Boldic Award 2014 her.