Utlysning av læreravtaler for høsten 2023

Smilende videregående elev i halvtotalt utstnitt som har på seg VR-briller.
Foto: Tom Knudsen (CC-BY-SA)

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 30 000 kroner per år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på 30 000 kroner tilsvarer cirka 90 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylkene og skolene.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no
Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller, men senest 1.‌ desember 2023.

Læreravtale i medieuttrykk vg3

Hvordan planlegge og lage et lite dataspill?

Vi skal oppdatere og konkretisere ressursene våre om spillutvikling. 
Du har selv utviklet dataspill og gjennomført prosjekter der elever har produsert dataspill.

Innholdet skal dekke følgende kjerneelement og kompetansemål:

 • Kjerneelement: kreativitet, produksjon og prosess
 • Kompetansemål 1: planlegge, gjennomføre og vurdere en større selvvalgt og utforskende medieproduksjon tilpasset en tenkt eller reell oppdragsgiver
 • Kompetansemål 2: utforske og bruke ulike virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk

Omfang: inntil 30 000 kroner.

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge for ytterligere informasjon: albertineaaberge@ndla.no.

Læreravtale i IT og mediefag

Kunstig intelligens og medieproduksjon

Vi trenger ressurser på følgende områder:

 • Hvilke KI-verktøy finnes for medieproduksjon?
 • Hvordan og når skal verktøyene brukes?
 • Hvilke etiske problemstillinger er knyttet til bruk av KI-verktøy i medieproduksjon?

Innholdet skal dekke følgende kjerneelementer:

 • teknologiforståelse (IM)
 • kreativitet, produksjon og prosess (MU)
 • etikk, opphavsrett og vurdering (MU)

Omfang: inntil 30 000 kroner.
Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge for ytterligere informasjon: albertineaaberge@ndla.no.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det aktuelle programområdet / de aktuelle programområdene. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for avdelingen Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 16. juni 2023

Vil dere bli vår neste pilotskole?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er Norges ledende produsent av digitale læringsressurser for videregående opplæring. På læringsplattformen vår www.ndla.no har vi rundt 15 millioner besøk i året, og vi vokser hvert år.

Men vi er langt fra ferdige. Vi vil mer! De beste læringsressursene har vi nemlig ikke utviklet ennå. Derfor ser vi nå etter skoler som ønsker å inngå pilotskolesamarbeid med oss skoleåret 2023/24.

Gjennom pilotskoleprosjektet får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

De siste årene har vi hatt suksess med å involvere elever og lærere i testing, utprøving og forbedring av ndla.no. Samarbeidet har resultert i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode idéer og innspill til forbedringer bidrar elever og lærere til et ndla.no som er tilpasset elevers behov.

 • å involvere elever og lærere i planlegging, testing, utprøving og forbedring av brukervennlighet, fag og innhold på ndla.no
 • å innhente informasjon om hvordan lærere og elever bruker digitale ressurser fra ndla.no og andre kilder i undervisningen

Les hva tidligere pilotskoler har sagt om samarbeidet med NDLA, ved å følge denne lenken.

Aktuelle pilotskoler

Vi ønsker et samarbeid med videregående skoler med faglig bredde innenfor studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningstilbud. Vi har behov for å samarbeide om ulike fag og med ulike klasser og årstrinn gjennom skoleåret. En ideell pilotskole er en skole hvor innovasjon og pedagogisk bruk av IKT står i sentrum. NDLA er i gang med å utvikle programfagene for vg2 industriteknologi og vg2 landbruk og gartnernæring samt markedsføring og ledelse 2 og spansk nivå 2. Fra høsten 2023 skal vi også utvikle norsk for minoritetsspråklige med kort botid, geografi og kunst og visuelle virkemidler 1 og 2. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med skoler som tilbyr disse fagene.

Organisering og omfang

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idémyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2023/24 ser vi for oss følgende typer oppdrag:

 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest varer fra 1-2 skoletimer og inntil en halv dag. Testen involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere
 • innspill til nye fag under utvikling
 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA
 • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling
 • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2023/24

Godtgjørelse og kontrakt

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Større brukertester og pilotoppdrag honoreres med inntil kroner 4 000. Mindre brukertester og små oppdrag godtgjøres med et mindre honorar, avhengig av omfang. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknad

Høres dette interessant ut? Da kan skolens rektor/ledelse sende en søknad til Sverre Skjold på epost sverre.skjold@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.
Utvidet søknadsfrist: onsdag 7. juni.
Ta gjerne kontakt med Sverre på epost hvis dere lurer på noe!

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nummer 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 130 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.

NDLA er vinnar av Boldic Award 2014

Boldic Award blir gitt til personar, prosjekt eller organisasjonar som utviklar verktøy og metoder innanfor fjernundervisning og fleksibel opplæring. Det er eit samarbeid mellom nordiske og baltiske land for å fremje utvikling av og kjennskap til opne læringsressursar. Dette skjer med støtte frå Nordplus. Den svenske organisasjonen for fleksibel opplæring, SVERD, er koordinator for Boldic Award. Prisen blei første gong delt ut i 2005, og  dette er  den niande prisutdelinga.

Les juryen si grunngiving her

NDLA er eit innovativt prosjekt som lagar opne læringsressurar for alle med Creative Commons-lisens, heiter det i juryen si grunngiving. Juryen legg vekt på NDLA sin samarbeidsmodell og moglegheitene for  oppskalering som kan fremje nettbasert læring i heile Norden og dei baltiske landa. «The NDLA project’s strategy and soloutions can be scalable over the whole Nordic and Baltic region. This is a unique way to work together to promote online learning and ICT-supported flexible lifelong learning in the Nordic and Baltic region.»

– Denne merksemda er stor stas for alle som har jobba med NDLA, seier dagleg leiar i NDLA, Øivind Høines. – Det er ei verdesetjing av arbeidet til lærarar og leverandørar frå heile landet, som har jobba hardt for å få til eit så godt produkt. Opne læremiddel er i dag eit internasjonalt fenomen. Da vi starta med NDLA i 2006, var digitale læremiddel revolusjonerande. I dag er det ein sjølvsagt del av ein god heilskap.

Dette er ikkje første gongen NDLA får internasjonal merksemd. I 2011 vart NDLA nominert til den prestisjetunge europeiske EPSA-prisen. Da var det   organiseringa i NDLA som ei distribuert verksemd, som vekte interesse. NDLA er eigd av 18 fylkeskommunar. Dei fleste medarbeidarane er fylkeskommunalt tilsette  som er engasjerte av NDLA for kortare eller lengre tidsrom. NDLA har som visjon å utvikle opne, gode digitale læremiddel i alle fag i vidaregåande opplæring. NDLA legg til rette for at elevar og lærarar kan vere aktive og deltakande i læringsarbeidet. 

Les meir om tildelinga av Boldic Award 2014 her.