Lærer? NDLA trenger deg

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 per år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 92 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. desember 2021.

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfristen er tirsdag 15. juni.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Læreravtale 1: biologi 1

Emner

 • Anatomi og fysiologi
 • Livsprosesser
 • Kroppens forsvar mot smitte
 • Organismers funksjon og tilpasning

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar
 • gjere greie for korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke desse mekanismane 
 • gjere greie for korleis virale og mikrobielle sjukdommar oppstår, spreier seg og blir nedkjempa
 • drøfte korleis vaksinar førebyggjer og vernar mot sjukdom på individ- og populasjonsnivå
 • gjere greie for bruk av antibiotika og drøfte moglege konsekvensar
 • utforske samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for prinsippa for livsprosessane i organismar

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeiding av undervisningsopplegg med elevaktiviteter
 • Aktuelle oppgavetyper: praktiske oppgaver, utforskningsoppgaver, modelleringer, forsøk, drøftingsoppgaver og ideer til interaktive oppgaver som kan skape refleksjon
 • Innholdet i leveransen avgjøres i samråd med redaksjonen.

Krav til søker 

 • Søker må ha relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Søker må ha undervisningserfaring fra biologifaget i videregående skole. 
 • Søker må ha god skriftlig formuleringsevne og må kunne bruke relevante eksempler på en måte som engasjerer målgruppa. 

Omfang: inntil kr 30 000 

Interesserte kan ta kontakt med Kristin Bøhle for mer informasjon: kristinb@ndla.no 

Læreravtale 2: Vg 2 helsearbeiderfag

Emne

 • Sykdom og helsesvikt

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegnene og symptomene på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon av eksisterende fagstoff om sykdomslære: forebygging, behandling og pleie for de vanligste sykdommene for barn, unge og eldre
 • Produksjon av fagartikler og oppgaver 

Krav til søker

 • Lærer innen Vg2/Vg3 helsearbeiderfag eller ambulansefag med høyere helsefaglig utdanning og oppdaterte kunnskaper innen sykdomslære samt forebygging, behandling og pleie for de mest vanlige sykdommene. 
 • Erfaring med behandling og pleie av pasienter med ulike sykdommer
 • God skriftlig fremstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 3: Vg2 helsearbeiderfag

Emne

 • prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for de vanligste sykdommene hos barn, unge og eldre, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og drøfte hva faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp innebærer

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon og oppdatering av eksisterende prosedyrer på ndla.no
 • Bistand ved produksjon av instruksjonsfilmer om prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Krav til søker

 • Lærer med høyere helsefaglig utdanning og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende sykepleieprosedyrer 
 • Erfaring fra undervisning i praktiske prosedyrer for elever på Vg2/Vg3 helsearbeiderfag, og/eller erfaring fra undervisning i høyere helsefaglig utdanning
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Læreravtale 4: Vg2 helsearbeiderfag

Emne

 • Legemiddelhåndtering

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for de mest brukte legemiddelgruppene, forklare administrasjonsformer og de vanligste virkningene og bivirkningene
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler, og helsearbeiderens ansvar og rolle

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og oppgaver om legemidler og legemiddelhåndtering

Krav til søker 

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med høyere helsefaglig utdanning og arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenestene 
 • God kjennskap til helsefagarbeiderens rolle og ansvar innen legemiddelhåndtering
 • Oppdaterte kunnskaper om gjeldende regelverk og praktisk erfaring fra legemiddelhåndtering på institusjoner og i hjemmebaserte tjenester
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 15 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan: vigdis.haugan@ndla.no for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 5: medieuttrykk 3

Emne

 • Stil- og uttrykkshistorie Vg2 og Vg3

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske ulike stilarter og uttrykksformer, og bruke disse i egne produksjoner (Vg2)
 • analysere hvordan inspirasjon fra tidligere og moderne stilarter og uttrykk former nåtidens medieuttrykk (Vg3) 

Arbeidsoppgaver (retningsgivende)

 • Lage ulike caser der elevene skal analysere hvordan inspirasjon fra eldre og moderne stilarter og uttrykk former disse medieuttrykkene. Redaksjonen har en film under produksjon som vil danne en god basis for case-oppgavene.
 • En eller to fagartikler/veiledninger med tips til kilder elevene kan bruke når de skal utforske visuelle uttrykksformer og bruke dem i egne produksjoner. Hvor finnes for eksempel gode kilder for å hente inspirasjon, for å se trender, for å holde seg oppdatert? Hvordan får en kontakt med fagmiljøer? 

Krav til søker 

 • Formell kompetanse i kunst-, stil- og/eller uttrykkshistorie
 • Undervisningerfaring
 • Erfaring fra praktisk arbeid med medieproduksjoner

Omfang: inntil kr 10 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge,
e-post: albertineaaberge@ndla.no, for mer informasjon.

Læreravtale 6: medieuttrykk 3

Emne

 • Digital design og visuell kommunikasjon Vg2 og Vg3

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • produsere ulike medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre (Vg2)
 • produsere ulike målgrupperettede medieuttrykk individuelt og i samarbeid med andre (Vg3)

Arbeidsoppgaver (retningsgivende)

 • Lage en oppgave der elevene skal utforske, produsere og publisere medieprodukter for digitale flater, tilpasset tenkt målgruppe og oppdragsgiver
 • Produsere en fagartikkel om digitale uttrykk og om kjennetegn på design rettet mot digitale flater
 • Produsere en fagartikkel om design thinking som metode for å sikre brukskvalitet
 • Lage en oppgave der elevene skal gjennomføre en design thinking-prosess, f.eks i forbindelse med ett av de tverrfaglige temaene i læreplanen
 • Produsere en fagartikkel om interaktiv design (brukeropplevelse, kommunikasjon, visuell opplevelse)
 • Lage en praktisk oppgave der elevene skal knytte kunst, design og teknologi sammen for å skape et nytt uttrykk med interaktiv design

Krav til søker 

 • Kompetanse i design for og visuell kommunikasjon på digitale flater
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring fra praktisk arbeid med medieproduksjoner

Omfang: inntil kr 20 000 

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Albertine Aaberge,
e-post: albertineaaberge@ndla.no, for mer informasjon.

Læreravtale 7: Vg1 byggfag (YFF)

Emne

 • Isolering (bygg- og anleggsteknikk Vg1 / YFF)

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner

Arbeidsoppgaver

 • Du skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen isolering.
 • Du skal bidra til å lage instruksjonsvideoer til ulike typer produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. 

Krav til søker 

 • Fagutdannet tømrer og/eller undervisningserfaring i isoleringsfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post: haldorhove@ndla.no, tel. 99 09 09 46.

Læreravtale 8: Vg2 transport og logistikk

Emne

 • Kran- og løfteoperasjoner , 
 • Vegtransport av farlig gods (ADR)

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • dokumentere grunnopplæring i henhold til forskrift om landtransport av farlig gods (ADR), KM4560
 • anhuke og gi signal ved lossing og lasting etter gjeldende opplæringsplan og regelverk, KM 4562

Arbeidsoppgaver

 • Du skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen programfaget bransjeteknikk, og da primært innen emnene kran- og løfteoperasjoner og vegtransport med farlig gods (ADR).
 • Vi har laget video og andre e-læringsressurser for emnet kran- og løfteoperasjoner, men ønsker å få produsert tilhørende arbeidsoppdrag og aktiviteter.
 • I tillegg trenger vi å få revidert tidligere publisert innhold i ADR. Undervisningsmateriellet som skal produseres, vil være tilleggsstoff og støtteressurser for elevene når de tar sertifiseringskurs innenfor emnene. 

Krav til søker  

 • Undervisningserfaring innen kran- og løfteoperasjoner og/eller vegtransport av farlig gods (ADR) 
 • Søker trenger ikke nødvendigvis være instruktør i emnene.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove, e-post: haldorhove@ndla.no, tel. 99 09 09 46.

NDLA søker pilotskoler

Ønsker du at skolen din skal være med og påvirke fremtidens læremidler?

NDLA inviterer til pilotskolesamarbeid skoleåret 2021/22.

Julie Bjørnstad forteller om pilotskolearbeidet i NDLA.

NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2021/22 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

Samarbeidet skal resultere i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode ideer og innspill til forbedringer, bidrar elever og lærere til et NDLA som er tilpasset elevers behov.

Organisering og omfang 

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idemyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2021/22 ser vi for oss følgende typer oppdrag: 

 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser.
 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse oppdragene pågår over en definert periode. 
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA.
 • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling. 
 • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2021/22. 

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknadsfrist 28. mai 2021. Send på epost til juliebjoernstad@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.

Minneord for Tommy Wessel Nordeng

Tommy Wessel Nordeng var daglig leder for Cerpus i en årrekke. NDLA samarbeidet tett med Cerpus fra oppstarten av. Julaften 2020 døde Tommy i en tragisk drukningsulykke. NDLA vil uttrykke takknemlighet for alt Tommy bidrog med.

Tommy hadde en avgjørende rolle i oppstarten, og for at NDLA i dag er et åpent nettsted der flest mulig kan delta. Tommy brakte til torgs at om NDLA skulle nå sitt mål om å kunne tilby gode digitale læremidler i alle fag, så måtte dette gjøres mulig gjennom de tekniske løsningene som ble valgt. Teknologien måtte støtte opp rundt deltagelse, og muliggjøre samarbeid på tvers i sektoren. NDLA har siden oppstarten lagt til grunn at det ikke bare var innholdet i læremidlene som skulle være åpent for alle. Teknologien som læremidlene var laget med, og tilgjengeliggjort i, skulle være like åpen. Bruk av åpne standarder i digital læringsteknologi er et premiss for godt samarbeid. Teknologisk åpenhet sikrer at flere leverandører kan bidra, og at andre initiativ fritt kan bygge videre på det NDLA har skapt. NDLAs bruk av åpne standarder har bidratt til bedre fagressurser, gjenbruk, og til bred medvirkning. Tommys bidrag i NDLAs første år har på dette feltet vært uvurderlig.

Da NDLA ble startet var digitale læremidler virkelig i den tidlige fasen. Det meste som fantes var som Tommy sa “tekst det var satt strøm på”. For Tommy var dette ikke nok. Han så for seg at digitale læremidler skulle åpne opp for nye måter å lære på, både gjennom spillteori og visuelle og auditive læremidler. Han var overbevist om at digitale læremidler ville legge grunnlaget for tilpasset opplæring på en helt annen måte enn det som var mulig med analoge læremidler.

Han var grunnleggende opptatt av at alle læremidler skulle fungere på tvers av faglige båser. Han så på den tradisjonelle inndelingen i fag som innebygde sperrer mot læring. Han snakket om tverrfaglighet og utvidet læring (dybdelæring) lenge før Ludvigsen-utvalget, og han var en en pådriver for å etablere teknologi som skulle bygge relasjoner mellom fag og temaer.

Hans ideer om at det faglige innholdet skulle oppdateres gjennom åpen deltagelse fra brukerne, møtte nok både skepsis og uttalt motstand fra oss med et mer tradisjonelt syn på hvordan vi skulle sikre faglig og pedagogiske kvalitet. Men ingen må bli overrasket om det viser seg at Tommy til slutt får rett her også.
Tommy var en person som satte merke etter seg der han ferdes. Han var innovatøren som hele tiden utfordret oss som jobbet sammen med han til å tenke på nye måter, og til å strekke oss etter nye mål. Intensiteten og entusiasmen kunne til tider kreve mye av dem som skulle sette ideene ut i livet, og ikke alt var gjennomførbart innen de rammene som var til rådighet. Men Tommy skal ha stor ære for å ha bidratt til den innovative kulturen som har preget NDLA i alle år.

Tommy var usedvanlig klok. Han hadde bred faglig innsikt, noe som gjorde han til en spennende samtalepartner for redaksjonelle medarbeidere i mange fag, alt fra naturfag til kroppsøving og etikk. Også her utfordret han etablerte sannheter og løftet fram den faglige dybden i problemstillingene.
Tommy var en det var en fryd å være uenig med. Han utfordra deg alltid saklig og med et ønske om å lære mer. Han tok deg med på tankeeksperiment og inn i luftige seilaser som du etter hvert måtte innrømme ga god mening. Han likte å ruske litt opp i det vante og tenke nytt, men han tok deg alltid med på reisen – med innsikt, humor og selvironi. Han lyttet og fulgte opp med kommentarer som viste at om han hadde mye å si, så hadde han også en stor evne til å lytte.Tommy var oppriktig glad i å møte andre mennesker og gjorde møtene rike på innsikt og kunnskap. Han hadde også et godt utviklet konkurranseinstinkt som tilsa at ingenting var godt nok om det kunne bli bedre.

Med evnen til å lytte fulgte et levende kroppsspråk. Fokusert blikk, handa stryker over hodet, lener seg tilbake, smiler, lener seg framover så kommer utfordringen: Du – om du kunna… Og alltid følte du at du hadde noe viktig å bidra med. Han ville undres i lag. Ikke demonstrere kunnskap eller vinne en diskusjon. Slik opplevde vi ham også ellers i livet. En som ville bygge noe i fellesskap, være til nytte, bidra med det han kunne. Han fikk gjort mye, så mye at det var lett å å ta ham for gitt, at han aldri ville gå tom for krefter, at han alltid ville være der med sin nysgjerrige og ukuelige optimisme. Savnet er stort når det blir stille. Vi lyser fred over Tommys minne.

På vegne av alle i NDLA: Knut Inge Skifjeld, Cecilie Eftedal, Ragna M. Tørdal, Øivind Høines og Leonhard Vårdal.

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.