Jobbe med tysk på NDLA?

NDLAs fagredaksjon for tysk har behov for å knytte til seg en engasjert og kompetent fagperson gjennom en læreravtale. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag tilbyr NDLA læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.

Arbeidsoppgaver

Tyskredaksjonen skal supplere innholdet i delkapitlet “Geburtsland: Deutschland” i faget tysk 2. Delkapitlet består av ti korte portretter av avdøde og nålevende kjente personligheter som er født i Tyskland. Vi ønsker oss fem portretter til, med fokus på kjente, fortrinnsvis nålevende personer med flerkulturell bakgrunn. I tillegg skal det lages noe oppgavemateriale til portrettene.

Omfanget på avtalen: inntil 15 000 kr. (ca. 45 arbeidstimer)

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner. Relevant utdanning og erfaring fra undervisning i videregående opplæring er en forutsetning. I tillegg må du ha god innsikt i hva som rører seg i tysk kulturliv, og du må mestre det tyske språket svært godt. 

Bidragene dine vil bli publisert på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 15. oktober 2021.

Ta gjerne kontakt med Marion Federl (marionf@ndla.no) for nærmere informasjon.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og et eksempel på en læringsressurs eller et enkelt undervisningsopplegg som du har utviklet selv.

Søknadsfristen er fredag 4. juni. Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

NDLA søker pilotskoler

Ønsker du at skolen din skal være med og påvirke fremtidens læremidler?

NDLA inviterer til pilotskolesamarbeid skoleåret 2021/22.

Julie Bjørnstad forteller om pilotskolearbeidet i NDLA.

NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2021/22 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

Samarbeidet skal resultere i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode ideer og innspill til forbedringer, bidrar elever og lærere til et NDLA som er tilpasset elevers behov.

Organisering og omfang 

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idemyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2021/22 ser vi for oss følgende typer oppdrag: 

 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser.
 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse oppdragene pågår over en definert periode. 
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA.
 • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling. 
 • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2021/22. 

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknadsfrist 21. mai 2021. Send på epost til juliebjoernstad@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.

Vil du jobbe med bærekraftig utvikling?

NDLA søker medarbeider i redaksjonen for tverrfaglige tema. Vi søker en person med formell kompetanse på fagområdet som brenner for temaet bærekraftig utvikling.  50 prosent stilling.

Det legges vekt på undervisningserfaring fra relevante fag på videregående skole, erfaring med å jobbe tverrfaglig og med å skrive for målgruppa. Den som tilsettes må ha oppdaterte fagkunnskaper, interesse for utvikling av digitale læremidler tilpasset ny læreplan og god kjennskap til læreplanens mål om tverrfaglighet og dybdelæring.

Om NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag tilbyr NDLA læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.

I perioden 1. august 2021−31. juli 2022 har NDLA behov for nye fagredaksjonelle medarbeidere i avdeling Bygge og bedre fag. Bygge og bedre fag består av fagredaksjonelle team som har ansvaret for å utvikle nye fag og for å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA.

Skoleåret 2021–2022 skal innholdet i eksisterende læremidler i NDLAs Vg3-fag revideres i tråd med LK20 (fagfornyelsen). Samtidig skal revisjonen av Vg1- og Vg2-fagene sluttføres. Fagene skal være ferdig revidert til skolestart høsten 2022.

For stillingen gjelder

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler. Det legges vekt på god kjennskap til arbeidet med det nye læreplanverket for fagfornyelsen. 

Læreplanens overordnede del legger vekt på at læring er en skapende og utforskende prosess der kompetanse utvikles gjennom aktivitet og samarbeid. NDLAs læremidler skal gi elevene muligheten til å utforske og fordype seg i et emne, forstå sammenhenger på tvers av fag og reflektere over egen læring.

Et digitalt læremiddel krever digital formidlingsevne. Søkere bør sette seg inn i NDLAs brukskvalitetsplattform: https://brukskvalitetsplattform.ndla.no/index.html

Søkere bes legge ved CV og eksempler på egen læremiddelproduksjon og/eller andre former for fagformidling (fagartikler, undervisningsvideoer, elevaktiviserende undervisningsopplegg m.m.). 

Alle som tilsettes, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy og beherske enkel bildebehandling. Erfaring fra bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er en fordel.

Videre må alle være innstilt på å samarbeide tett i eget fagredaksjonelt team og med andre faggrupper. I NDLA bruker vi blant annet jevnlige videokonferanser og delte dokumenter i dette samarbeidet. Alle skal dessuten delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Søknadsfrist: 19. mai 2021

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856. Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no.

Minneord for Tommy Wessel Nordeng

Tommy Wessel Nordeng var daglig leder for Cerpus i en årrekke. NDLA samarbeidet tett med Cerpus fra oppstarten av. Julaften 2020 døde Tommy i en tragisk drukningsulykke. NDLA vil uttrykke takknemlighet for alt Tommy bidrog med.

Tommy hadde en avgjørende rolle i oppstarten, og for at NDLA i dag er et åpent nettsted der flest mulig kan delta. Tommy brakte til torgs at om NDLA skulle nå sitt mål om å kunne tilby gode digitale læremidler i alle fag, så måtte dette gjøres mulig gjennom de tekniske løsningene som ble valgt. Teknologien måtte støtte opp rundt deltagelse, og muliggjøre samarbeid på tvers i sektoren. NDLA har siden oppstarten lagt til grunn at det ikke bare var innholdet i læremidlene som skulle være åpent for alle. Teknologien som læremidlene var laget med, og tilgjengeliggjort i, skulle være like åpen. Bruk av åpne standarder i digital læringsteknologi er et premiss for godt samarbeid. Teknologisk åpenhet sikrer at flere leverandører kan bidra, og at andre initiativ fritt kan bygge videre på det NDLA har skapt. NDLAs bruk av åpne standarder har bidratt til bedre fagressurser, gjenbruk, og til bred medvirkning. Tommys bidrag i NDLAs første år har på dette feltet vært uvurderlig.

Da NDLA ble startet var digitale læremidler virkelig i den tidlige fasen. Det meste som fantes var som Tommy sa “tekst det var satt strøm på”. For Tommy var dette ikke nok. Han så for seg at digitale læremidler skulle åpne opp for nye måter å lære på, både gjennom spillteori og visuelle og auditive læremidler. Han var overbevist om at digitale læremidler ville legge grunnlaget for tilpasset opplæring på en helt annen måte enn det som var mulig med analoge læremidler.

Han var grunnleggende opptatt av at alle læremidler skulle fungere på tvers av faglige båser. Han så på den tradisjonelle inndelingen i fag som innebygde sperrer mot læring. Han snakket om tverrfaglighet og utvidet læring (dybdelæring) lenge før Ludvigsen-utvalget, og han var en en pådriver for å etablere teknologi som skulle bygge relasjoner mellom fag og temaer.

Hans ideer om at det faglige innholdet skulle oppdateres gjennom åpen deltagelse fra brukerne, møtte nok både skepsis og uttalt motstand fra oss med et mer tradisjonelt syn på hvordan vi skulle sikre faglig og pedagogiske kvalitet. Men ingen må bli overrasket om det viser seg at Tommy til slutt får rett her også.
Tommy var en person som satte merke etter seg der han ferdes. Han var innovatøren som hele tiden utfordret oss som jobbet sammen med han til å tenke på nye måter, og til å strekke oss etter nye mål. Intensiteten og entusiasmen kunne til tider kreve mye av dem som skulle sette ideene ut i livet, og ikke alt var gjennomførbart innen de rammene som var til rådighet. Men Tommy skal ha stor ære for å ha bidratt til den innovative kulturen som har preget NDLA i alle år.

Tommy var usedvanlig klok. Han hadde bred faglig innsikt, noe som gjorde han til en spennende samtalepartner for redaksjonelle medarbeidere i mange fag, alt fra naturfag til kroppsøving og etikk. Også her utfordret han etablerte sannheter og løftet fram den faglige dybden i problemstillingene.
Tommy var en det var en fryd å være uenig med. Han utfordra deg alltid saklig og med et ønske om å lære mer. Han tok deg med på tankeeksperiment og inn i luftige seilaser som du etter hvert måtte innrømme ga god mening. Han likte å ruske litt opp i det vante og tenke nytt, men han tok deg alltid med på reisen – med innsikt, humor og selvironi. Han lyttet og fulgte opp med kommentarer som viste at om han hadde mye å si, så hadde han også en stor evne til å lytte.Tommy var oppriktig glad i å møte andre mennesker og gjorde møtene rike på innsikt og kunnskap. Han hadde også et godt utviklet konkurranseinstinkt som tilsa at ingenting var godt nok om det kunne bli bedre.

Med evnen til å lytte fulgte et levende kroppsspråk. Fokusert blikk, handa stryker over hodet, lener seg tilbake, smiler, lener seg framover så kommer utfordringen: Du – om du kunna… Og alltid følte du at du hadde noe viktig å bidra med. Han ville undres i lag. Ikke demonstrere kunnskap eller vinne en diskusjon. Slik opplevde vi ham også ellers i livet. En som ville bygge noe i fellesskap, være til nytte, bidra med det han kunne. Han fikk gjort mye, så mye at det var lett å å ta ham for gitt, at han aldri ville gå tom for krefter, at han alltid ville være der med sin nysgjerrige og ukuelige optimisme. Savnet er stort når det blir stille. Vi lyser fred over Tommys minne.

På vegne av alle i NDLA: Knut Inge Skifjeld, Cecilie Eftedal, Ragna M. Tørdal, Øivind Høines og Leonhard Vårdal.

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.