NDLA søker videoprodusent

Videoprodusent skal arbeide tett med de tre andre i teamet som arbeider med video: videoprodusent, fotograf og animatør. Det blir også tett samarbeid med fagansvarlige og annet personell for å arbeide med nyproduksjon av video. Inntil 100 prosent stilling frem til 31. juli 2022.

Arbeidsoppgaver vil være å      

 • gjennomføre videoproduksjoner i tråd med bestillinger fra ulike fagredaksjoner. Den enkelte videoproduksjon er relativt begrenset i omfang. Arbeidet vil inkludere rådgivning til fagredaksjonelle team i planleggings-, utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av videoproduksjonen før publisering. Videoene skal brukes av elever og lærere i ulike læringssituasjoner. Videoproduksjoner må tilfredsstille kvalitetsveiledninger, designmanual og produksjonsretningslinjer. Samtidig finnes det egne medarbeidere som vil bistå med å få utført teksting, lisens- og opphavsmerking, språklig kvalitetssikring og arbeid med universell utforming.
 • på samlinger i ROS-teamet bidra til kompetanseheving innenfor eget fagfelt overfor øvrige spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (ROS)
 • på forespørsel å bidra som rådgiver innenfor eget fagfelt når gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av innhold med levende bilder skal oppdateres eller når store bestillinger av videoproduksjoner skal kvalitetssikres
 • noe reising i forbindelse med opptak må påregnes.

Søker bør

 • ha utdanning som TV-journalist/videoprodusent
 • kunne arbeide selvstendig og kunne lage et videoprodukt på egenhånd gjennom forberedelse, opptak og redigering
 • ha praktisk erfaring og fagkompetanse om videoproduksjoner brukt av elever og lærere
 • beherske grunnleggende intervjuteknikk, fotografering, lydopptak, klipping, teksting og annet etterarbeid i forbindelse med videoproduksjon og kunne dokumenterer dette ved å vise til tidligere produksjoner
 • ha kompetanse knyttet til utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier samt kompetanse om universell utforming 
 • ha gode personlige samarbeidsegenskaper
 • ha tilgang til videoutstyr/studio ved egen skole

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo.

Alle som tilbys engasjement i NDLA, må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

De(n) som tilsettes må være innstilt på å samarbeide tett med kollegaene i ROS-team og i fagredaksjonelt team. Teamene har blant annet jevnlig videokonferanser, og alle arbeider i delte dokumenter, God samarbeidsevne er derfor viktig. I tillegg må søker regne med å delta på noen obligatoriske samlinger i løpet av året.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 17. oktober 2021

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post johannes@ndla.no. Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: stilling@ndla.no. med kopi til johannes@ndla.no

NDLA og ROS

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i ca. 100 eksamensfag i videregående opplæring.

Produksjonsenheten ROS (Rådgivning og støtte) består av spesialister som støtter redaksjonene i arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS-teamet finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold.

NDLA søker pilotskoler

Ønsker du at skolen din skal være med og påvirke fremtidens læremidler?

NDLA inviterer til pilotskolesamarbeid skoleåret 2021/22.

Julie Bjørnstad forteller om pilotskolearbeidet i NDLA.

NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2021/22 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

Samarbeidet skal resultere i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode ideer og innspill til forbedringer, bidrar elever og lærere til et NDLA som er tilpasset elevers behov.

Organisering og omfang 

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idemyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2021/22 ser vi for oss følgende typer oppdrag: 

 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser.
 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse oppdragene pågår over en definert periode. 
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA.
 • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling. 
 • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2021/22. 

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknadsfrist 28. mai 2021. Send på epost til juliebjoernstad@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nr. 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 100 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.