Utlysning av læreravtaler for våren 2023

Følgende læreravtaler utlyses og beskrives nærmere under:

To læreravtaler i matematikk
Tre læreravtaler i spansk 2
En læreravtale i vg2 landbruk og gartnernæring: produksjon og tjenesteyting
En læreravtale i vg2 landbruk og gartnernæring: forvaltning og drift

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 per år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 90 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no
Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. juni 2023.

To læreravtaler i matematikk

Vi ønsker bidrag til å utarbeide oppgaver innenfor matematikk 1P-Y. Kan du bidra med oppgaver på noen av områdene nedenfor?

Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke kompetansemålene:

 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse innanfor dei yrkesfaglege programma BA, TIF, NA, HO og HDP
 • utforske og bruke eigenskapane ved geometriske figurar, rekne ut lengder, vinklar, areal, volum, forhold og målestokk i problemløysing innanfor bygg- og anleggsteknikk, handverk, design og produktutvikling, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, naturbruk og teknikk og industriell produksjon
 • utforske og bruke geometriske former og forhold og bruke det i design og produktutvikling (IM)
 • innhente data og behandle store datasett, gjere berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse (IM)

Oppgavene skal være nært knyttet til prosjekter elevene arbeider med i programfagene på de aktuelle programområdene.

Omfang per avtale: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Bjarne Skurdal for ytterligere informasjon.
E-post: bjarneskurdal@ndla.no Mobilnummer: 99 69 04 20

Tre læreravtaler i spansk 2

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor spansk 2. Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke kompetansemålene:

 • lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
 • utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn.

Læreravtale 1

Vi skal lage innhold til emnet “kjente personer fra Spania”. Emnet skal bestå av fem portretter av avdøde og nålevende personligheter. Portrettene skal være på ca. 200 ord hver. I tillegg skal det lages oppgavemateriale til tekstene.

Omfang: inntil kr 15 000 kr (ca. 45 arbeidstimer)

Læreravtale 2

Vi skal lage innhold til emnet “skolesystem og skolehverdag i Spania”. Emnet skal bestå av en fagartikkel på ca. 500 ord. Det skal også lages oppgaver til teksten.

Omfang: inntil 7 500 kr (ca. 22 arbeidstimer)

Læreravtale 3

Vi skal lage innhold til emnet “matretter og matvaner i Spania”. Emnet skal bestå av en fagartikkel på ca. 500 ord. Det skal også lages oppgaver til teksten.

Omfang: inntil 7 500 kr. (ca. 22 arbeidstimer)

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Anna Maria Holvik for ytterligere informasjon.
E-post: annamaria.holvik@ndla.no Mobilnummer: 97 58 92 45

En læreravtale i vg2 landbruk og gartnernæring: produksjon og tjenesteyting

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor produksjon og tjenesteyting (LGA2001). Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke kompetansemålene:

 • bruke kjøretøy, maskiner og teknisk utstyr etter gjeldende forskrifter og standarder
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner på kjøretøy, maskiner, bygninger og teknisk utstyr

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Thomas Bedin for ytterligere informasjon.
E-post: thomasbedin@ndla.no Mobilnummer: 45 73 95 88

En læreravtale i vg2 landbruk og gartnernæring: forvaltning og drift

Vi ønsker bidrag til å utarbeide fagtekster og oppgaver innenfor forvaltning og drift (LGA2002). Bidraget skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke kompetansemålene:

 • gjøre rede for ulike faser i en bedriftsetablering og innholdet i en forretningsplan, og vurdere ulike eierformer i landbruket
 • beskrive sentrale elementer for god økonomi- og driftsstyring i landbruk og gartnernæring og identifisere de viktigste nøkkeltallene for slike bedrifter
 • sette opp et budsjett og beskrive dokumentasjon og rutiner som er viktig for å kunne føre et regnskap

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Thomas Bedin for ytterligere informasjon.
E-post: thomasbedin@ndla.no Mobilnummer: 45 73 95 88

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfristen er søndag 11. desember.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Hvorfor utvikler NDLA åpne læringsressurser?

Nasjonal digital læringsarena lager åpne læringsressurser for videregående opplæring i Norge. Åpne læringsressurser er et stort og viktig satsingsområde for FN. Gjennom organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), har alle 193 medlemsland enstemmig forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser (OER). FN peker på åpne læringsressurser som én av nøklene for å nå sitt bærekraftsmål nummer 4 om god utdanning i kampen om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle kan bruke NDLA

Åpne læringsressurser kjennetegnes ved at de er tilgjengelige med en åpen lisens som gir lærere, elever og alle andre bruksrett. Åpne lisenser gir muligheten til å dele, bruke, skape, endre og re-distribuere læringsressurser, og gir oss i verdenssamfunnet mulighet til livslang læring. 

NDLA størst

I Norge er Nasjonal digital læringsarena den klart største tilbyderen av åpne læringsressurser. På ndla.no finner du læremidler i over 130 eksamensfag i videregående opplæring. Den fylkeskommunale læringsarenaen tilbyr over 22 000 ressurser på bokmål og nynorsk i form av:

 • fagartikler
 • oppgaver
 • podkaster
 • videoer
 • interaktive ressurser
 • NDLA filmtjeneste

Teknologi og læring

Gjennom NDLA leverer Norge et bidrag i FNs målsetting om god utdanning. Det er ikke bare NDLAs læringsressurser som er åpne og tilgjengeliggjort, men også teknologien og plattformen NDLA publiseres på. Deler av teknologien vår er implementert av Global digital library, et åpent bibliotek med lesebøker oversatt til over 70 språk som har som mål å hjelpe de 617 millioner barn og unge i verden som fortsatt ikke kan lese. 

Lagspiller

Norge har forpliktet seg til å satse på åpne læringsressurser gjennom FN og UNESCO. NDLA ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner i utviklingen av åpne ressurser og teknologi i Norge og verden. Vi deler vår kunnskap.

Læring og opplevelser i virtuelle rom

I Norge har vi to synagoger, og snart kan alle norske elever i religion og etikk besøke én av disse virtuelt, uavhengig av geografisk plassering. Dette er kun ett eksempel på hvilke muligheter besøk i virtuelle rom gir oss. Hva med å besøke et bilverksted? Eller få omvisning i historiske bygninger? Dette blir nå mulig gjennom NDLA.

Samarbeid

Virtual Tour (360) er en ny innholdstype i det interaktive verktøyet H5P, og det har blitt utviklet i samarbeid mellom Joubel og NDLA. Utviklere, lærere og læremiddelansvarlige har jobbet tett for å utvikle dette verktøyet. Sentrale i samarbeidet er Tom Knudsen, Haldor Hove og Eivind Zakariassen fra NDLA. Ifølge Knudsen, som er ansvarlig for bilder og video, krever det en annen tilnærming å lage innhold for 360-produksjoner enn tradisjonelle produksjoner. Når man skal filme eller ta bilder 360 grader, må man sørge for at hele rommet egner seg for dette formålet. Ifølge Hove åpner 360 for en spennende mulighet for å kunne gå inn i et rom og utforske.

Eivind Zakariassen, Haldor Hove og Tom Knudsen har vært sentrale i samarbeidet.

Nye og utforskende læringssituasjoner

I Fagfornyelsen heter det at skolen skal “… la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling”.

Vi har stor tro på at denne innholdstypen vil bidra til å skape nye og utforskende læringssituasjoner i norske klasserom. Med lyd og interaktive 360-bilder vil man få en følelse av å være i rommet. Ifølge Zakariassen kan dette gi elever en opplevelse som de ikke kan få gjennom tradisjonelle læremidler. Med bruk av ny teknologi ønsker vi å skape nye arenaer for å utvikle undring og utforskertrang.