Jobbe i NDLA? Sjekk våre ledige engasjement.

Designer/utvikler til teknologistøttet læring. Inntil ett årsverk, ingen frist.

Interaktiv utvikler. Inntil ett årsverk, ingen frist.

For stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Om våre medarbeidere

NDLAs medarbeidere er tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner, men bruker avtalt prosent av sin stilling i NDLA.  Alle medarbeidere har en arbeidsavtale med NDLA som regulerer arbeidsforholdet, men arbeidsgiveransvaret ligger hos den virksomheten vedkommende er tilsatt i. Medarbeiderne er spredt over hele landet og samarbeider i det daglige via digitale verktøy. NDLA er en prosessorganisasjon, og medarbeiderne tilhører en av tre arbeidsprosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser eller administrasjon- og støtteprosesser.

Invitasjon til pilotskolesamarbeid med NDLA inn i fagfornyelsen

 • Ønsker du at skolen din skal være med og påvirke fremtidens læremidler? 
 • Ønsker du at elever og lærere på din skole skal bli flinkere til å bruke digitale læremidler? 
 • Vil du at skolen din skal være med på et spennende prosjekt? 

NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2020/21 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner. Både tverrfaglighet og dybdelæring er / vil bli sentrale elementer i alle fag, og NDLA ønsker å utvikle ressurser som ivaretar disse aspektene.

I denne filmen viser vi hvordan vi jobber med brukertesting av design og innhold av læringsressurser på pilotskolene våre.

Formål

De tre siste årene har vi, gjennom pilotskoleprosjektet, hatt stor suksess med å involvere elever og lærere i testing, utprøving og forbedring av NDLA. 

Samarbeidet skal resultere i nye læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode ideer og innspill til forbedringer, bidrar elever og lærere til et NDLA som er tilpasset elevers behov. 

Dette gjøres ved:

 • å involvere elever og lærere i planlegging, testing, utprøving og forbedring av brukervennlighet, fag og innhold på ndla.no
 • å innhente informasjon om hvordan lærere og elever bruker digitale ressurser fra NDLA og andre kilder i undervisningen

Aktuelle pilotskoler

Vi ønsker et samarbeid med videregående skoler med faglig bredde innenfor studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningstilbud. Skoleåret 2020/21 er det elever og lærere i vg2 vi har størst behov for å samarbeide med, men elever og lærere  vg1 og vg3 kan også være aktuelle. En ideell pilotskole er en skole hvor innovasjon, digitalisering og pedagogisk bruk av IKT står i sentrum. 

Organisering og omfang

Innhold og omfang på oppdragene kan variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idemyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2020/21 ser vi for oss følgende oppdragstyper: 

 • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser
 • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest har en varighet på mellom en halv og en hel skoledag og involverer alt fra 5 elever til en hel klasse Klassens lærere involveres i varierende grad, alt etter oppdragets type
 • små brukertester av skisser til ressurser. Til en slik test trengs 5–7 elever, og den varer omtrent 10 minutter. En slik test krever minimal planlegging og involvering fra skolens side 
 • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere. Disse oppdragene pågår over en definert periode
 • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA

Godtgjørelse og kontrakt

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Større brukertester og pilotoppdrag honoreres med inntil kroner 4 000. Mindre brukertester og små oppdrag godtgjøres med et mindre honorar, avhengig av omfang. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse. 

Stor suksess

Pilotskoleprosjektet i NDLA har vist seg å være en suksess. Ved stor interesse vil vi prioritere skoler som har mulighet til å delta i flere fag.

Sagt av elever og lærere om pilotskoleprosjektet:

 • jeg har lært meg nye måter å jobbe på
 • å benytte forskjellige læringsstrategier har gjort læringsprosessen mer spennende
 • vi har fått muligheten til å komme med vår mening om noe viktig
 • eg har blitt flinkare på å bruka NDLA etter at me har vore pilotklasse
 • elevene som deltok i brukertesting opplevde at de hadde reell innflytelse
 • Jeg har fått rikelig anledning til å reflektere rundt egen didaktikk

Søknad
Send en kortfattet søknad på e-post til Julie Bjørnstad med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.

Søknadsfrist tirsdag 2. juni.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Pedagogisk leder

100 % frikjøp til 31.07.2021 med mulighet for forlengelse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med høyt engasjement for å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.

Vår nåværende pedagogiske leder i NDLA går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Som pedagogisk leder vil du ha det overordnede ansvaret for at NDLAs ressurser og tjenester har en tydelig pedagogisk forankring og som følger opp NDLAs overordnede mål og strategi. I dette ligger bla. ansvar for å utvikle NDLAs pedagogiske plattform og bidra til at denne ligger til grunn for utforming av NDLAs tjenester og ressurser.

Arbeidet omfatter:

 • utvikle og forvalte NDLAs pedagogiske grunnlag og bidra til at dette danner utgangspunkt for vårt arbeid, våre ressurser og tjenester
 • utvikle og følge opp samarbeid med kompetansemiljø/organisasjoner/nettverk
 • strategisk og overordnet planlegging og rapportering
 • lede og koordinere utviklingsarbeid i NDLA
 • utredningsarbeid
 • bidra og støtte teamledere og andre i deres arbeid
 • bidra til kompetanseutvikling internt og i sektoren
 • presentere NDLA for eiere, brukere og andre

Pedagogisk leder rapporterer til daglig leder og deltar i ledermøtet.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med læreplanverk og bruk av digitale ressurser og tjenester i opplæring
 • strategisk forståelse for anvendelse av digitale læringsressurser/tjenester i undervisning og opplæring
 • erfaring med utredningsarbeid 
 • erfaring med å drive systematisk utviklingsarbeid
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • evne til nytenkning og ønske om å lære og arbeide tverrfaglig

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret.

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2020.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no. 

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling og avlønning, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: Anne.Hogestol@vlfk.no eller tlf. 976 64 377.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 03.05.2020

NDLA søker designer/utvikler til teknologistøttet læring

Inntil ett årsverk for 2020–31.07.2021 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

I NDLA er vi opptatt av å utvikle ny læringsteknologi som kan støtte elevene i interaktiv, stimulerende og variert læring. I tillegg til tradisjonelle interaktive oppgaver som “quiz” og “fyll inn”, jobber vi med VR, spillifisering og aktiviteter som støtter refleksjon og egenvurdering. Dette er et svært spennende felt å jobbe på, og et område NDLA kommer til å satse mye på framover. Delingstjenester, elevinvolvering, LTI og adaptivitet er noen stikkord for de kommende åra.

Om NDLA og Utforske

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Teamet Utforske jobber med utvikling og utforsking av muligheter. Utforske jobber bredt med både innovasjon og brukerbasert, stegvis utvikling. Utforske jobber tett med teknisk-, faglig- og bruksanalyse-team i NDLA. NDLA samarbeider også med miljøer innen edtech, og med universiteter og høyskoler, hvor Utforske har en sentral rolle.

 Arbeidsområder:

 • Utvikling av tekniske innholdstyper – koding i JavaScript, CSS og React
 • Teknisk utvikling av ny funksjonalitet 
 • Dokumentasjon og kravspesifikasjon av tekniske endringer
 • Rådgivning ved innkjøp og valg av tekniske løsninger
 • Design av løsninger i skisser og prototyper
 • Koordinering av tekniske valg og løsninger med teknisk leder og NDLAs teknologikart
 • Skriftlig og muntlig veiledning for interne brukere

Ønsket kompetanse:  

 • Erfaring fra relevante utviklingsprosjekter
 • Erfaring med koding og god innsikt i åpen kildekode, ulike lisenser og konseptet åpne læremidler
 • Kjennskap til lean og brukerstyrt tilnærming til utvikling i teambaserte prosesser
 • Være utviklingsorientert med evne til å tenke nytt og utradisjonelt på en konstruktiv og inviterende måte
 • Erfaring med relevante digitale prosessutviklingsverktøy 
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • Være selvgående, strukturert og ha gjennomføringsevne

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. Det gjelder alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i NDLA via videokonferanser og delte dokumenter, samt fysiske samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Spørsmål kan rettes til leder for NDLA, Knut Inge Skifjeld e-post knutinge@ndla.no  tlf 900 53 826.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til knutinge@ndla.no.