Lærerfelleskapet velger læremidler

78 prosent av vgs-lærerne sier seg helt enig eller stort sett enig i påstanden om at lærerfelleskapet velger lærebøker uten innblanding fra ledelse. I grunnskolen er situasjonen annerledes. Bare 46 prosent sier seg helt eller stort sett enig i samme påstand.

– Vi bruker et nytt læreverk i engelsk i år og byttet også ett i fjor. Valget ble tatt i fagseksjonen der vi diskuterte og ble enige. Ledelsen ønsket en god prosess og at valget av lærebok ble tatt på et bredt faglig og pedagogisk grunnlag, men jeg opplevde ingen direkte innblanding fra ledelsen i forhold til hvilken bok som skulle velges, forteller Marianne Eik, fagutvikler ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Hun bekrefter dermed at praksis på egen arbeidsplass ligner funnene i analysen bestilt av Utdanningsdirektoratet. I et annet spørsmål sier under halvparten av lærerne i videregående skole at de ønsker å stå mer fritt i valg av lærebøker (48 prosent).

Digital utvikling endrer undervisning

To av tre lærere ønsker å bruke digitale læremidler i større grad enn de gjør i dag, og er stort sett eller helt enig i at undervisningen deres endrer seg i henhold til den digitale utviklingen.

I engelsk og samfunnsfag oppgir lærere i videregående at de bruker like mye papirbaserte som digitale læremidler. På Tangen vgs bruker de mange digitale ressurser i engelskfaget, men de bruker papirbok som hovedlæreverk.

– Det kan være en stor ekstrajobb i en hektisk arbeidsdag å finne frem til de gode nettressursene. I engelskfaget finnes det for eksempel mange gode videoer å bruke pedagogisk fra YouTube og interaktive oppgaver med umiddelbare svar, men man må finne og bli kjent med de for å bruke de hensiktsmessig, forteller Eik.

Nesten alle engelsklærere i videregående skole bruker digitale læringsressurser. Fattige én prosent oppgir å kun bruke papirbaserte lærebøker og læremidler i faget.

Øystein Gilje

PC-ordningen påvirker

– Vi ser at det er mye mer bruk av digitale læremidler i videregående skole sammenlignet med grunnskolen, forteller førsteamanuensis Øystein Gilje ved Universitetet i Oslo. Han peker på PC-ordningen i videregående skole som en nøkkelfaktor i bruken av digitale læremidler. Arbeidsnotatet med analysen er den første rapporteringen fra en spørreundersøkelse til lærere om valg og bruk av læremidler. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Ark&App, ledet av Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo.

Matematikklærere foretrekker cellulose

80 prosent av matematikklærerne svarer at de i hovedsak bruker papirbaserte læremidler.

– Jeg er ikke matematikkdidaktiker. Men det kan hende at man i norsk matematikkundervisning er mer opptatt av prosedyrer og gjentatte lignende oppgaver,  fremfor utforskende metoder i faget, sier Gilje. I faget engelsk svarer 56 prosent av lærerne at de i hovedsak bruker papir.

Stor bruk av NDLA

NDLA har siden 2007 produsert læremidler for videregående skoler i Norge. Tallene fra analysen skiller ikke på digitale læremidler brukt i videregående og i grunnskole, men bruken av NDLA er betydelig. 63 prosent av naturfagslærerne i analysen bruker NDLAs kvalitetssikra fagstoff månedlig, ukentlig eller daglig. Av de spurte underviser 218 naturfagslærere i grunnskolen, mens 104 underviser i videregående skole.

Tilgjengelig, variert og utfordrende

– Her på skolen har vi hatt forsøk med digitale bøker, men vi erfarte i løpet av prosjektet at både elever og lærere ønsket papirbok, sier fagutvikleren. Da studiespesialiserende nå skulle bytte engelskbøker, brukte kollegaene derfor god tid i fagseksjon på å finne det riktige læreverket før skolestart 2015.

– Det viktigste i et læremiddel er innholdet. Det må yrkesrette og åpne for tilrettelegging i forhold til nivå og fag. Det må ikke være for vanskelig så man mister elevene og ikke for lett så de ikke utfordres og dermed lærer, forteller Marianne Eik. Hun ønsker at digitale ressurser utfyller læreboka.

– Jeg synes en digital ressurs må utfylle boka. Gi noe mer til både elever og lærer. Det må være fritt tilgjengelig og laget på en slik måte elevene møter innhold på nettet i dag, avslutter Eik.