Daglig leder går av

«Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet.»

Oppfølging av politiske vedtak knyttet til revisjon I og II av NDLA har skjedd i god forståelse mellom styret og daglig leder. Avvikene i forvaltningsrapport I er lukket, og avvikene i forvaltningsrapport II vil bli fulgt opp i henhold til vedtak i fylkestinget i Hordaland og styrevedtak i NDLA 25.10.17.

Øivind Høines har vært en sentral ressurs i oppbyggingen av selskapet NDLA, og NDLAs posisjon i arbeidet med å sikre tilgangen til åpne digitale læremidler er ikke minst Høines fortjeneste.

Øivind Høines går i dag av som daglig leder for selskapet.

– Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines

NDLA får nye vedtekter og nytt styre fra 1.4.2018. Vedtektene forutsetter et mindre styre som sitter tettere på daglig drift av NDLA. Dette styret vil ha støtte av et bredt sammensatt representantskap på vegne av alle eierne.

Styret i NDLA konstituerer Christer Gundersen som daglig leder fram til ny leder tilsettes.

Fylkeskommunene har gjennom samarbeidet NDLA vist at vi tar ansvar for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring i Norge. Vi er trygge på at NDLA er en naturlig del av det fremtidige tilbudet av læremidler.

John Arve Eide
Styreleder NDLA