Ulysning av flere læreravtaler

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner (med unntak av Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

NDLAs fagredaksjoner har nå behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder via læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr 30 000 pr. år), som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr 30 000 tilsvarer ca. 95 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

Avtalene spesifiserer bidragene som fagredaksjonene bestiller. Bidragene leveres fortløpende etter avtale med bestiller, men seinest 1. desember 2020. 

Bidragene fra ressurspersonene skal publiseres på læringsplattformen ndla.no, under Creative Commons-lisensen CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no).

Slik søker du 

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfrist: mandag 14. september 2020.

Søknad sendes til NDLA v/ Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Gå direkte til avtalebeskrivelsen:

1 læreravtale – engelsk 1 

Arbeidsoppgaver

NDLA engelsk søker en lærer som kan bidra med nytt fagstoff og nye oppgaver som skal være med på å dekke følgende kompetansemål fra den nye læreplanen for programfaget engelsk 1:

 • reflektere over innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt
 • vise forståelse, selvstendig refleksjon og kritisk tenking i analyse av noen aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land

Krav til søker

Vi søker lærere med erfaring fra undervisning på engelsk programfag. 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med Karin Søvik i engelskredaksjonen for mer informasjon: karin.sovik@ndla.no

2 læreravtaler – Vg1 bygg- og anleggsteknikk 

Læreravtale 1: BIM

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen BIM. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike typer produksjon. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • bruke digitale ressurser til å beregne, måle opp og merke etter beskrivelse og tegning
 • bruke enkel tredimensjonal modellering i arbeidsoppdrag
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid

Krav til søker 

Erfaring fra bruk av DAK-/CAD-programmer, ArchiCad og/eller undervisningserfaring i BIM

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

Læreravtale 2: Isolering

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen isolering. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • planlegge og bygge en konstruksjon
 • forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • kommunisere og formidle budskap tilpasset ulike målgrupper
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • velge og bruke materialer med hensyn til bærekraft og ulike byggetradisjoner

Krav til søker 

Tømrer og/eller undervisningserfaring i isoleringsfaget

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

3 læreravtaler – Vg1 teknologi og industrifag 

Læreravtale 1: 3D-print

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen 3D-print. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-data-assistert konstruksjon (DAK) og data-assistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker 

Erfaring fra bruk av DAK-/CAD-programmer, ArchiCad, og/eller undervisningserfaring i 3D-print

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

Læreravtale 2: CNC-programmering og -bruk

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen CNC-programmering og -bruk. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-data-assistert konstruksjon (DAK) og data-assistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker

Erfaring fra bruk av DAK/CAD programmer, ArchiCad, og/eller undervisningserfaring i 3D-print

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

Læreravtale 3: Hydraulikk og simuleringer

Arbeidsoppgaver

Den som får oppdraget, skal i samarbeid med redaksjonen utarbeide fagtekster og praktiske oppgaver innen emnene hydraulikk og simuleringsprogrammer. Vi vil lage instruksjonsvideoer fra ulike produksjoner. Her ønsker vi hjelp til å forberede og iscenesette demonstrasjoner som NDLAs videoprodusent kan filme. Bidragene skal, sammen med annet redaksjonelt stoff, være med på å dekke følgende kompetansemål i faget: 

 • beskrive arbeidsgangen i en praktisk arbeidsoppgave fra idé til sluttprodukt
 • bruke relevante simuleringsprogrammer for dokumentasjon, design og testing av styringssystemer innenfor elektro, hydraulikk, pneumatikk og kjemiske prosesser
 • bruke programmer for 2D- og 3D-data-assistert konstruksjon (DAK) og data-assistert produksjon (DAP) til grunnleggende tegning og dokumentasjon
 • anvende grunnleggende programmering av styringssystemer innenfor robotisering, automatisering og CNC

Krav til søker 

Søker må ha fagkunnskap om hydraulikk, dessuten om kobling av kretser med manometer, styrings- og arbeidselement og tegning av kretsløp med simuleringer. Vedkommende må også beherske bruk av DAK-/CAD-programmer.

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Haldor Hove:
E-post: haldorhove@ndla.no
Mobil: 99 09 09 46

5 læreravtaler – Vg 2 helsearbeiderfaget

Læreravtale 1:  Prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Kompetansemål 

 • gjøre rede for de vanligste sykdommene, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon og nyproduksjon av fagstoff med skriftlige prosedyrer i grunnleggende sykepleie
 • Samarbeid med NDLAs filmprodusent om produksjon av instruksjonsfilmer for de ulike prosedyrene
 • Deltakelse i instruksjonsfilmene sammen med elever
 • Kvalitetssikring av filmene før publisering

Krav til søker

 • Lærer på Vg2/Vg3 helsearbeiderfag, med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende sykepleieprosedyrer
 • Helsefaglig utdanning og arbeidserfaring med prosedyrer i grunnleggende sykepleie i helse- og omsorgstjenestene
 • Erfaring fra undervisning i praktiske prosedyrer for elever på Vg2/Vg3 helsearbeiderfag
 • Tilgang på egnet lokale (praksisrom) og elever på Vg2 helsearbeiderfag som kan bidra i filmene 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 2: Regelverk, HMS og faglig forsvarlighet

Kompetansemål 

 • gjøre rede for gjeldende regelverk i helse- og omsorgstjenesten og reflektere over faglig forsvarlig helsehjelp
 • gjøre rede for prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet og bruken av kvalitetssystemer

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og utforskende oppgaver som aktiviserer elevene og stimulerer til refleksjon rundt emnene
  • regelverk innen helse- og omsorgstjenestene
  • faglig forsvarlighet
  • HMS og kvalitetsarbeid

Krav til søker

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med erfaring fra undervisning om regelverk, HMS, kvalitetsarbeid og faglig forsvarlighet for helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefaglig utdanning og erfaring med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
 • God innsikt i gjeldende regelverk for helse- og omsorgstjenestene

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 3: Yrkesetikk

Kompetansemål 

 • forklare hva yrkesetikk er og reflektere over etiske og miljørelaterte problemstillinger

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og oppgaver om etikk, yrkesetikk og etiske dilemmaer i arbeidet som helsefagarbeider

Krav til søker

 • Lærer med arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefaglig utdanning og kompetanse om håndtering av yrkesetiske dilemmaer i praksis
 • Undervisningserfaring fra Vg2 helsearbeiderfag, innen emnene etikk og yrkesetikk

Omfang: inntil kr 15 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 4: Legemiddelhåndtering

Kompetansemål 

 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler

Arbeidsoppgaver 

 • produksjon av læremidler om helsefagarbeiderens rolle og ansvar ved legemiddelhåndtering

Krav til søker 

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenestene
 • Helsefaglig utdanning, samt oppdaterte kunnskaper om regelverk for, og erfaring fra, legemiddelhåndtering i institusjoner og hjemmebaserte tjenester
 • Erfaring fra undervisning om legemiddelhåndtering

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 5: Hygiene og smittevern

Kompetansemål 

 • ivareta hygiene i tråd med gjeldende retningslinjer og foreslå smitteverntiltak

Arbeidsoppgaver 

 • Produsere læremidler om helsefagarbeiderens ansvar innen smittevern i helse- og omsorgstjenesten 
 • Kvalitetssikre planlagt innkjøp av film om bruk av smittevernutstyr

Krav til søker 

 • Lærer som underviser om hygiene på Vg2 helsearbeiderfag 
 • Erfaring fra arbeid med smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten
 • God innsikt i hygieniske retningslinjer og smittevernregler

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

1 læreravtale – Vg2 kokk- og servitørfaget og Vg1 restaurant- og matfag

Arbeidsoppgaver

Produksjon av fagartikler og oppgaver til emneområdet ferskvarehandlerfaget.  Vi ønsker fagartikler og oppgaver som gir en innføring i viktige arbeidsoppgaver og arbeidsrutiner i ferskvarehandlerfaget, med vekt på hygienekrav, sporbarhet, temperaturkontroll, merking av varer, kundebehandling og presentasjon av en ferskvaredisk.

Kompetansemål

 • Utvikle yrkesidentitet gjennom å prøve ut fagområda innanfor restaurant- og matfag og gjere greie for karrierevegar, særpreg og fellestrekk i bransjane (fra Vg1) 
 • gjøre rede for rammevilkår og gjeldende lover og forskrifter i bransjen og hvilken rolle tilsynsmyndighetene har (høringsutkast Vg2)
 • bruke faguttrykk ved refleksjon over eget arbeid (høringsutkast Vg2)

Krav til søker

Søker bør være lærer med erfaring og kompetanse fra butikkslakterfaget eller fiskehandlerfaget og undervise på Vg1 restaurant- og matfag eller Vg2 kokk- og servitørfag. 

Omfang: inntil kr 10 000Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes.