Utlysning av læreravtaler våren 2021

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil kr. 30 000 pr. år) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. En avtale på kr. 30 000 tilsvarer ca. 92 arbeidstimer. Avtalene kan også være av mindre omfang.

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler. 

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene leveres etter nærmere avtale med bestiller, men seinest 1. juni 2021.

Krav til deg som søker

Du må være tilsatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring. Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Søknadsfristen er onsdag 27. januar 2021.

Send søknaden til NDLA v/ Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).

Gå direkte til avtalebeskrivelsen:

5 Læreravtaler – Vg2 helsearbeiderfag

Læreravtale 1: helse og sykdom

Kompetansemål

 • forklare hva allmenntilstand er, gjøre rede for de vanligste tegn og symptomer på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring
 • gjøre rede for de vanligste sykdommene, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon av eksisterende fagstoff om sykdomslære, om forebygging av sykdom og om behandling og pleie
 • Produksjon av fagartikler og oppgaver 

Krav til søker

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med oppdaterte kunnskaper innen sykdomslære og forebygging, behandling og pleie for de mest vanlige sykdommene 
 • Erfaring fra behandling og pleie av pasienter med ulike sykdommer
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30.000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 2:  Prosedyrer i grunnleggende sykepleie 

Kompetansemål

 • gjøre rede for de vanligste sykdommene, foreslå tiltak og delta i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid
 • gjøre rede for aldringsprosessen og for eldres behov for omsorg og sykepleie
 • beskrive hva helhetlig omsorg og sykepleie innebærer for alvorlig syke, døende og deres pårørende

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon og oppdatering av eksisterende prosedyrer på ndla.no
 • Produksjon av grunnleggende prosedyrer som mangler på ndla.no

Krav til søker

 • Lærer med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende sykepleieprosedyrer 
 • Erfaring fra undervisning i praktiske prosedyrer for elever på Vg2 helsearbeiderfag
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30.000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 3: Legemiddelhåndtering

Kompetansemål

 • gjøre rede for gjeldende regelverk for håndtering av legemidler

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av fagartikler og oppgaver om helsefagarbeiderens rolle og ansvar innen legemiddelhåndtering, og om gjeldende regelverk for legemiddelhåndtering

Krav til søker 

 • Lærer på Vg2 helsearbeiderfag, med arbeidserfaring fra helse- og omsorgstjenestene
 • God kjennskap til helsefagarbeiderens rolle og ansvar ved legemiddelhåndtering
 • Oppdaterte kunnskaper om regelverket, og erfaring fra legemiddelhåndtering i praksis på institusjoner og hjemmebaserte tjenester
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 15 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 4: Kosthold og ernæring

Kompetansemål

 • planlegge, tilberede og tilrettelegge måltider i tråd med råd fra helsemyndighetene
 • beskrive symptomer på underernæring og feilernæring og foreslå forebyggende tiltak

Arbeidsoppgaver

 • Revisjon og oppdatering av eksisterende fagstoff om kosthold og om ernæringsarbeid
 • Produksjon av fagartikler og oppgaver om helsefagarbeiderens rolle i, og ansvar for, praktisk ernæringsarbeid som er i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene

Krav til søker

 • Lærer med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter innen kosthold og ernæring for ulike grupper 
 • Erfaring fra undervisning om kosthold, ernæring og tilberedning av måltider for elever på Vg2 helsearbeiderfag
 • God skriftlig framstillingsevne

Omfang: inntil kr 30.000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

Læreravtale 5: Hygiene og smittevern

Kompetansemål 

 • ivareta hygiene i tråd med gjeldende retningslinjer og foreslå smitteverntiltak

Arbeidsoppgaver 

 • Produsere læremidler om helsefagarbeiderens ansvar for smittevern i helse- og omsorgstjenesten 
 • Kvalitetssikre innholdet i planlagt film om bruk av smittevernutstyr

Krav til søker 

 • Lærer som underviser om hygiene på Vg2 helsearbeiderfag 
 • Erfaring fra arbeid med smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten
 • God innsikt i hygieniske retningslinjer og smittevernregler

Omfang: inntil 30.000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes. 

1 læreravtale – Vg2 kokk- og servitørfag 

Kompetansemål 

 • produsere mat og drikke ut fra norsk, samisk og internasjonal kultur og reflektere over vareutvalget
 • planlegge, tilberede, kvalitetsvurdere og anrette mat og drikke
 • lage og tilby norsk, samisk, tradisjonell, lokal og internasjonal mat og drikke på en kreativ, estetisk og nyskapende måte

Arbeidsoppgaver

 • Nyproduksjon av fagartikler og oppgaver til temaet internasjonal mat og matkultur 
 • Fagartiklene skal formidle hva som er særegent ved råvarer, tilberedningsmetoder og menyer i følgende områder:
  • Europa: Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania (fire artikler)
  • Verden ellers: Asia, USA, Latinamerika og Afrika (fire artikler)
 • Det skal lages oppgaver til hver av disse artiklene.

Krav til søker

 • Lærer som underviser på Vg1 restaurant- og matfag eller Vg2 kokk- og servitørfag 

Omfang: inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Vigdis Haugan (vigdis.haugan@ndla.no) for mer informasjon før søknad sendes.

2 læraravtalar – kroppsøving  

Læraravtale 1: Parkour

Kompetansemål

 • trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre (Vg1)
 • bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og bidra til å gjere andre gode i aktivitet og samspel (Vg1)
 • gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit (Vg2)
 • praktisere reglar for å delta i ulike bevegelsesaktivitetar og medverke til læring for andre (Vg2)

Arbeidsoppgåver

Du skal lage ein undervisningsressurs om parkour, tilpassa fagfornyinga. 

 • Ein fagtekst om parkour som aktivitet, og om kvifor parkour høver godt som aktivitet i kroppsøvingsfaget. Innhaldet skal vere tilpassa fagfornyinga.
 • Manus til ein instruksjonsvideo med ulike øvingar, eventuelt fleire mindre videoar med øvingar. NDLA sine videoprodusentar står for filming og klipping. 
 • Innhaldskrav: 
  • Vekt på tilpassa opplæring og aktivisering av elevane
  • Variasjon i øvingane 
  • Øvingar i tråd med fagfornyinga – dei skal fremje samarbeid, bevegelsesglede, undring, djupnelæring og refleksjon
  • Øvingar som krev lite utstyr utover det som finst i ein vanleg gymsal

Krav til søkjar

 • Minimum 3-årig høgskule- eller universitetsutdanning i kroppsøving eller i eit tilsvarande fag, gjerne også mastergrad
 • Undervisningskompetanse i kroppsøvingsfaget (PPU eller faglærarutdanning)
 • Minimum to års erfaring som faglærar i kroppsøving, fortrinnsvis frå vidaregåande skule
 • Interesse for fagfornyinga (LK20) og god innsikt i kva fagfornyinga betyr for kroppsøvingsfaget
 • Gjerne erfaring frå produksjon av digitale undervisningsopplegg eller frå annan læremiddelproduksjon
 • God formidlingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

Læraravtale 2: Turn

Kompetansemål

 • trene på og skape nye variantar av leik, bevegelsesaktivitet og dans saman med andre (Vg1)
 • bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å samarbeide og bidra til å gjere andre gode i aktivitet og samspel (Vg1)
 • gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar og forstå korleis ulike aktivitetar påverkar og utviklar koordinasjon, styrke, uthald og bevegelegheit (Vg2)

Arbeidsoppgåver

Du skal lage ein undervisningsressurs i turn, tilpassa fagfornyinga. 

 • Ein fagtekst om turn som idrett, og om korleis ein kan bruke turn i kroppsøvingsfaget. Innhaldet skal vere tilpassa fagfornyinga.
 • Manus til ein instruksjonsvideo med ulike øvingar, eventuelt fleire mindre videoar med øvingar. NDLA sine videoprodusentar står for filming og klipping. 
 • Krav til innhaldet i videoen 
  • Vekt på tilpassa opplæring og aktivisering av elevane
  • Variasjon i øvingane 
  • Øvingar i tråd med fagfornyinga – dei skal fremje samarbeid, bevegelsesglede, undring, djupnelæring og refleksjon
  • Øvingar som krev lite utstyr utover det som finst i ein vanleg gymsal

Krav til søkjar

 • Minimum 3-årig høgskule- eller universitetsutdanning i kroppsøving eller i eit tilsvarande fag, gjerne også mastergrad
 • Undervisningskompetanse i kroppsøvingsfaget (PPU eller faglærarutdanning)
 • Minimum to års erfaring som faglærar i kroppsøving, fortrinnsvis frå vidaregåande skule
 • Interesse for fagfornyinga (LK20) og god innsikt i kva fagfornyinga betyr for kroppsøvingsfaget
 • Gjerne erfaring frå produksjon av digitale undervisningsopplegg eller frå annan læremiddelproduksjon
 • God formidlingsevne

Omfang: inntil kr 30 000

1 læreravtale – mediesamfunnet 2 / bærekraft  

Kompetansemål

 • diskutere hvordan energi, miljø og bærekraft er knyttet til utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi

Arbeidsoppgaver

 • Levering av to–tre fagartikler og to–tre oppgaver. Læringsressursene skal inngå i faget mediesamfunnet 2 og i det tverrfaglige emnet bærekraftig utvikling. 
 • Ressursene skal få elevene til å forstå hvordan bærekraft, energi og miljø henger sammen med bruk og utvikling av ulike typer medieteknologi. 
 • Det er viktig at fagartiklene viser til ulike eksempler og trekker linjer framover. 
 • Oppgavene skal vektlegge digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter.

Krav til søker
Det kreves erfaring fra undervisning, og det er ønskelig at den som får oppdraget, har kunnskaper om miljø og bærekraft sett i sammenheng med utvikling, produksjon og bruk av medieteknologi. 

Omfang:  inntil kr 30 000

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med Albertine Aaberge: albertine@ndla.no

Inntil 6 læreravtaler – matematikk 1P-Y og 1T-Y 

Matematikkredaksjonen trenger hjelp til produksjon av oppgaver til kompetansemålet 

 • innhente data frå praksisfeltet, gjere overslag og berekningar og lage formålstenlege framstillingar av resultata og presentere desse

Oppgavene skal være tilpasset følgende fag:

 • håndverk, design og produktutvikling
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon 
 • restaurant- og matfag
 • teknologi- og industrifag

Søkere bør ha undervist faget 1P-Y eller 1T-Y og ha god kjennskap til det/de yrkesfaglige programmet/programmene de ønsker å lage oppgaver til. Oppgavene som lages, må være originale eller ikke publisert med opphavsrett tidligere. 

Konkrete oppgaver skal ha løsningsforslag vedlagt. Ideer til interaktive oppgaver av typen multiple choice, dra-og-slipp, sorter-i-rett-rekkefølge osv. er også interessante. Oppgavene skrives i Word eller tilsvarende.

Omfang: Inntil kr 15 000 per programområde, maksimalt kr 30 000 per søker

Interesserte kan ta kontakt med Bjarne Skurdal for mer informasjon: bjarneskurdal@ndla.no

1 læreravtale – Vg1 naturbruk 

Dyrefag – selskapsdyr

Kompetansemål

 • stelle dyr eller fisk med respekt for etiske retningslinjer og kunnskaper om dyrevelferd, dyrehelse og artenes biologi
 • klassifisere og presentere et utvalg av arter og materialer og velge materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialenes egenskaper
 • gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet og vurdere risiko
 • vurdere risiko og utføre naturbaserte aktiviteter med hensyn til egen og andres sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere naturbaserte næringsaktiviteter og beskrive en tilhørende verdikjede

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med redaksjonen utarbeide læringsressurser (fagstoff og praktisk relaterte oppgaver) som skal dekke emnet artskunnskap og yrkesoppgaver om selskapsdyr

Krav til søker

God dyrefaglig kompetanse og undervisningserfaring fra dyrefag  

Omfang: inntil kr 15 000 

2 læreravtaler – demokrati  og medborgerskap / mangfold

Mangfoldskompetanse, rasisme og 22. juli

Tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap (utdrag fra overordnet del av læreplanen)

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Arbeidsoppgaver

Fra våren 2021 kommer vi til å utvikle flere læringsressurser til temaet mangfold. Helt konkret har vi planer om å lage undervisningsopplegg og prosjekter rundt mangfoldskompetanse og interkulturell kompetanse, rasisme og 22. juli. Vi vil samarbeide med 22. juli-senteret, Wergelandssenteret og Dembra om utviklingen av ressursene. 

Arbeidsoppgaver vil være å delta i planlegging og utforming av læremidlene og å skrive fagartikler, lage oppgaver og tilpasse innhold fra våre samarbeidspartnere til våre nettsider.

Krav til søkere

Søkere må ha relevant utdannelse på masternivå og relevant undervisningserfaring fra videregående skole. Søkere bør også ha spesialkompetanse som er relevant for ett eller flere av emnene skissert over. Vi søker etter to kandidater som kan utfylle hverandre i så måte. 

Søkere må ha god skriftlig framstillingsevne, og det vil være en fordel å kunne vise til skriftlige arbeider rettet mot målgruppa (elever på videregående skole). Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Omfang: inntil kr 30 000 per avtale

Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Eivind Sehested Zakariassen for ytterligere informasjon. E-post: eivindzakariassen@ndla.no, mobilnummer: 911 38 044

1 læreravtale – folkehelse og livsmestring / kropp og seksualitet   

Tverrfaglig tema folkehelse og livsmestring (utdrag fra overordnet del av læreplanen)

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn. 

Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, det å kunne sette grenser og respektere andres, samt å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner, hører også hjemme under dette temaet.

Arbeidsoppgaver 

I løpet av våren 2021 kommer vi til å utvikle flere læringsressurser til temaet kropp og seksualitet. Vi ønsker hjelp til å skrive fagartikler og lage oppgaver til tverrfaglige undervisningsopplegg om dette temaet. Oppleggene kan for eksempel handle om grensesetting, kroppspress, seksuell utvikling, pornografi og deling av nakenbilder. 

Krav til søker 

 • Erfaring som lærer, miljøarbeider, rådgiver eller helsesykepleier i videregående skole
 • Spesialkompetanse som er relevant for emnet skissert over
 • God skriftlig framstillingsevne; det vil være en fordel å kunne vise til skriftlige arbeider rettet mot målgruppa (elever i videregående skole)

Omfang: Inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig for temaet folkehelse og livsmestring, Karl Henrik Aanesen, for ytterligere informasjon. E-post: karlhenrikaanesen@ndla.no, mobilnummer: 48258390

1 læreravtale – folkehelse og livsmestring / rusmidler

Tverrfaglig tema folkehelse og livsmestring (utdrag fra overordnet del av læreplanen)

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 

Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner og rusmidler.

Arbeidsoppgaver 

Vi vil i løpet av våren 2021 utvikle flere læringsressurser til temaet rusmidler. Vi ønsker hjelp til å skrive fagartikler og lage oppgaver til tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på rusmidler. Aktuelle temaer kan være grensesetting og informasjon om virkningen av ulike rusmidler. 

Krav til søker 

 • Erfaring som lærer, miljøarbeider, rådgiver eller helsesykepleier i videregående skole
 • Spesialkompetanse som er relevant for emnet skissert over
 • God skriftlig framstillingsevne; det vil være en fordel å kunne vise til skriftlige arbeider rettet mot målgruppa (elever i videregående skole)

Omfang: Inntil kr 30 000

Interesserte kan ta kontakt med fagansvarlig for temaet folkehelse og livsmestring, Karl Henrik Aanesen, for ytterligere informasjon. E-post: karlhenrikaanesen@ndla.no, mobilnummer: 48258390

Læring og opplevelser i virtuelle rom

I Norge har vi to synagoger, og snart kan alle norske elever i religion og etikk besøke én av disse virtuelt, uavhengig av geografisk plassering. Dette er kun ett eksempel på hvilke muligheter besøk i virtuelle rom gir oss. Hva med å besøke et bilverksted? Eller få omvisning i historiske bygninger? Dette blir nå mulig gjennom NDLA.

Samarbeid

Virtual Tour (360) er en ny innholdstype i det interaktive verktøyet H5P, og det har blitt utviklet i samarbeid mellom Joubel og NDLA. Utviklere, lærere og læremiddelansvarlige har jobbet tett for å utvikle dette verktøyet. Sentrale i samarbeidet er Tom Knudsen, Haldor Hove og Eivind Zakariassen fra NDLA. Ifølge Knudsen, som er ansvarlig for bilder og video, krever det en annen tilnærming å lage innhold for 360-produksjoner enn tradisjonelle produksjoner. Når man skal filme eller ta bilder 360 grader, må man sørge for at hele rommet egner seg for dette formålet. Ifølge Hove åpner 360 for en spennende mulighet for å kunne gå inn i et rom og utforske.

Eivind Zakariassen, Haldor Hove og Tom Knudsen har vært sentrale i samarbeidet.

Nye og utforskende læringssituasjoner

I Fagfornyelsen heter det at skolen skal “… la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling”.

Vi har stor tro på at denne innholdstypen vil bidra til å skape nye og utforskende læringssituasjoner i norske klasserom. Med lyd og interaktive 360-bilder vil man få en følelse av å være i rommet. Ifølge Zakariassen kan dette gi elever en opplevelse som de ikke kan få gjennom tradisjonelle læremidler. Med bruk av ny teknologi ønsker vi å skape nye arenaer for å utvikle undring og utforskertrang.