NDLA søker designer/utvikler til teknologistøttet læring

Inntil ett årsverk for 2020–31.07.2021 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

I NDLA er vi opptatt av å utvikle ny læringsteknologi som kan støtte elevene i interaktiv, stimulerende og variert læring. I tillegg til tradisjonelle interaktive oppgaver som “quiz” og “fyll inn”, jobber vi med VR, spillifisering og aktiviteter som støtter refleksjon og egenvurdering. Dette er et svært spennende felt å jobbe på, og et område NDLA kommer til å satse mye på framover. Delingstjenester, elevinvolvering, LTI og adaptivitet er noen stikkord for de kommende åra.

Om NDLA og Utforske

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Teamet Utforske jobber med utvikling og utforsking av muligheter. Utforske jobber bredt med både innovasjon og brukerbasert, stegvis utvikling. Utforske jobber tett med teknisk-, faglig- og bruksanalyse-team i NDLA. NDLA samarbeider også med miljøer innen edtech, og med universiteter og høyskoler, hvor Utforske har en sentral rolle.

 Arbeidsområder:

 • Utvikling av tekniske innholdstyper – koding i JavaScript, CSS og React
 • Teknisk utvikling av ny funksjonalitet 
 • Dokumentasjon og kravspesifikasjon av tekniske endringer
 • Rådgivning ved innkjøp og valg av tekniske løsninger
 • Design av løsninger i skisser og prototyper
 • Koordinering av tekniske valg og løsninger med teknisk leder og NDLAs teknologikart
 • Skriftlig og muntlig veiledning for interne brukere

Ønsket kompetanse:  

 • Erfaring fra relevante utviklingsprosjekter
 • Erfaring med koding og god innsikt i åpen kildekode, ulike lisenser og konseptet åpne læremidler
 • Kjennskap til lean og brukerstyrt tilnærming til utvikling i teambaserte prosesser
 • Være utviklingsorientert med evne til å tenke nytt og utradisjonelt på en konstruktiv og inviterende måte
 • Erfaring med relevante digitale prosessutviklingsverktøy 
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode personlige egenskaper i teambasert arbeid – lyttende, inkluderende og konstruktiv 
 • Være selvgående, strukturert og ha gjennomføringsevne

For stillingen gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. Det gjelder alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Du må være innstilt på å samarbeide tett med andre i NDLA via videokonferanser og delte dokumenter, samt fysiske samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Spørsmål kan rettes til leder for NDLA, Knut Inge Skifjeld e-post knutinge@ndla.no  tlf 900 53 826.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til knutinge@ndla.no.

Leder for fagredaksjonene (Teamleder bygge og bedre fag)

100 % frikjøp til 31.07.2021 med mulighet for forlengelse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med høyt engasjement for å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.

Vår nåværende leder for fagredaksjonene går av med pensjon, og vi søker nå etter hennes etterfølger.

Som leder for fagredaksjonene i NDLA vil du ha det overordnede ansvaret for planlegging, utvikling og forvaltning av NDLAs læremiddelportefølje. Læremidlene i NDLA utvikles av frikjøpte medarbeidere fra fylkeskommunene, kjøpes inn i markedet og skaffes til veie gjennom samarbeid med andre (organisasjoner).  

Arbeidet omfatter:

 • planlegge, budsjettere og rapportere for utvikling og vedlikehold av NDLAs læremiddelportefølje
 • bidra i arbeidet med å utvikle faglig- og pedagogisk kvalitet av NDLAs læremidler
 • organisere og lede arbeidet med produksjon og anskaffelse av læremidler
 • rekruttere medarbeidere, legge til rette for og følge opp redaksjoner og redaksjonsmedarbeidere
 • planlegge og gjennomføre innkjøp
 • inngå og følge opp samarbeid med andre organisasjoner
 • delta i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentere NDLA for eiere, brukere og andre

Leder for Bygge og bedre fag rapporterer til daglig leder. Det vil være aktuelt å tilføre teamet en nestleder for å bistå leder med gjennomføring av oppgavene.

Utvikling og publisering av gode digitale læremidler krever en tverrfaglig tilnærming hvor brukermedvirkning og brukertesting, tilrettelegging av brukerflate og ekspertise på digital publisering er avgjørende for at læremiddelet og tjenesten oppnår ønsket kvalitet hos lærer og elev. I NDLA vil du og ditt team derfor samarbeide tett med team for brukertesting og design (Bruke) og team for rådgiving og støtte (ROS).  

Kvaliteten på læremidlene fra NDLA er god ifølge norske lærere. I NDLA ønsker vi å fortsatt levere læremidler med høy kvalitet og lede an i utviklingen. For å lykkes trenger vi deg som har innsikt i digitale læremidler og produksjon, er strukturert og utviklingsorientert, med gode lederegenskaper.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • erfaring med utvikling av digitale læremidler
 • relevant ledererfaring
 • kjennskap til og erfaring fra skolen eller andre miljøer som arbeider innenfor feltet opplæring / læremidler 
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • ønske om å lære og arbeide tverrfaglig 

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2020 eller tidligere.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no. 

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling og avlønning, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: annehoegestoel@ndla.no eller tlf. 976 64 377. 

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 08.03.2020

Jobbe i NDLA? Sjekk våre ledige engasjement.

Designer/utvikler til teknologistøttet læring. Inntil ett årsverk, ingen frist.

Interaktiv utvikler. Inntil ett årsverk, ingen frist.

For stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet, kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse, god språklig formidlingsevne, erfaring fra undervisning og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

Om våre medarbeidere

NDLAs medarbeidere er tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner, men bruker avtalt prosent av sin stilling i NDLA.  Alle medarbeidere har en arbeidsavtale med NDLA som regulerer arbeidsforholdet, men arbeidsgiveransvaret ligger hos den virksomheten vedkommende er tilsatt i. Medarbeiderne er spredt over hele landet og samarbeider i det daglige via digitale verktøy. NDLA er en prosessorganisasjon, og medarbeiderne tilhører en av tre arbeidsprosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser eller administrasjon- og støtteprosesser.

Ndla søker bildekonsulent

Inntil ett årsverk. Bildekonsulent skal arbeide tett med fotograf, læremiddelansvarlige, fagansvarlige og annet personell for å finne, rettighetsklarere og tilrettelegge faglige illustrasjoner til fagtekster og oppgaver.

Gjelder perioden 1.8.2020−31.7.2021.

Arbeidsoppgaver

 • ha ansvar for effektiv logistikk i uttak av bilder
 • ha ansvar for den totale bildeprofilen til NDLA
 • finne bilder og veilede teamene i riktig bildebruk, blant annet ved å utarbeide en bildeprofil for fagredaksjonene
 • opprette bilder i produksjonssystem med relevant metadata
 • lage kollasjer og slideshow, bildegallerier og interaktive oppgaver i H5P med mer 
 • bistå i å vurdere, kvalitetssikre og eventuelt innhente bilder fra andre kilder enn leverandører som NDLA har innkjøpsavtaler med, for eksempel fra ulike digitale delingstjenester på internett eller produksjoner som er gjort av elever og lærere som vil dele dette med allmennheten
 • bistå redaksjonene i arbeidet med rettighetsklarering av innhold levert av NDLAs samarbeidspartnere og følge opp slike avtaler angående rettighetsmerking, universell utforming og modellklarering
 • levere faglige innspill og spille inn nødvendige endringer til produksjonsveiledning for bilder, eksempelvis http://brukskvalitetsplattform.ndla.no/bruk-av-bilder.html i henhold til gjeldende lovverk – i 2020 vil dette innebære et arbeid med oppfølging av nytt lovverk for universell utforming

Søker bør

 • ha en helhetlig forståelse for visuelle uttrykk av sammensatte tekster som skal gi elevene innsikt i og forståelse for et faglig emne
 • kunne arbeide i ulike relevante digitale produksjonsverktøy
 • beherske et arbeidstempo som tilsvarer den prosjektrettede arbeidsformen i NDLAs redaksjoner – i dette ligger også et behov for gjennomføringskraft og effektive samarbeidsprosesser
 • ha kompetanse og gjennomføringskraft til å ta ansvaret for og gjennomføre prosesser med rettighetsklarering og lignende

Om NDLA og «Råd og støtte» (ROS)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefelleskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring. 

Produksjonsenheten “Råd og støtte” (ROS) består av spesialister som støtter arbeidet med å revidere og forbedre eksisterende fag i NDLA. I ROS finnes blant annet språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Skoleåret 2020−2021 står NDLA midt i arbeidet med å tilpasse innholdet i sin faglige portefølje til det nye læreplanverket Fagfornyelsen 2020 og i henhold til nye krav om universell utforming. Arbeidet vil være konsentrert om å oppdatere alle fag som brukes på Vg2-nivå til skolestart høsten 2021.

For alle stillingene gjelder:

Personer som er tilsatt i fylkeskommunale videregående skoler eller fylkeskommuner som deltar i NDLA-samarbeidet kan søke. For øyeblikket gjelder det alle fylkeskommuner med unntak av Oslo. 

Søkere må dokumentere solid faglig kompetanse innen fagområdet, god digital kompetanse og gjerne også erfaring med utvikling av læremidler.

CV-er og referanser fra relevante oppdrag som kandidaten har gjennomført skal vedlegges og inngår i vurderingen.

Alle som tilbys engasjement i NDLA må være innstilt på å bruke NDLAs nettbaserte forfatterverktøy. Erfaring med bruk av nettbaserte forfatterverktøy eller andre verktøy for digital produksjon er ønskelig.

Videre må man være innstilt på å samarbeide tett med andre i ROS-team og i fagredaksjonelt team i form av jevnlige videokonferanser og delte dokumenter. Man må også regne med at man må delta på noen samlinger i løpet av året. God evne til samarbeid er derfor viktig.

Les mer om oss på om.ndla.no, og se våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no.

Søknadsfrist: 3. mars 2020

Spørsmål kan rettes til leder for ROS, Johannes Leiknes Nag: e-post: johannes@ndla.no eller mobil 994 58 542.

Søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e-post: anne.hogestol@vlfk.no, med kopi til johannes@ndla.no.